Updates

Datum Wat en waar? link
31-05-2017 De namenidex van het boek "ken uw dorp en heb het lief....gekoppeld aan de Vriezenveense bijnamen onder redactie van Daan Vossebeld die een afzonderlijk bestand heeft gemaakt om de link met Vriezenveense bijnamen te kunnen leggen. Zie ook toelichting hierop.

01-01-2017 De genealogische database heeft een update gehad. Evenals mijn kwartierstaat en de stamboom van de familie van Eyck en de familie Berkhof. Afbeeldingen bij personen zijn beperkt tot de genalogische database, met uitzondering van de van Eyckgalerij. Diverse aanvullingen en verbeteringen zijn doorgevoerd. Zo is onder andere de familie van Rachvelt (Ledeboervoorouders) verder aangevuld.

Dankzij een vondst van Gezinus Grissen in het archief van Ridderschap en Steden van Overijssel is er meer duidelijkheid gekomen over de familieverbanden binnen de familie Smelt in de 17e eeuw. In een aantekening in de Resoluties van Gedeputeerde Staten van Overijssel staat het volgende vermeld (dank voor de transcriptie van Gezinus Grissen!):

Den 25 Octobris 1658 Mette Hermens [Smelt] contra de pachter van de 50 penning op 't Vrieseveene. Mette Hermß, weduwe van wijlen Jaspar Henricx, mitsgaders Harmen Pauwels, getrouwt sijnde Aeltien Berents, dochter van de geseide weduwe, dolerende dat de pachter van den 50sten penning op 't Vriesenveene haer luiden doet afvorderen betalonge van den 50sten penning van eenige Landerien, die sij weduwe aen haere dochter bij manier van verkopinge heeft overgelaten, om daeruyt te vinden de penningen, soo sij aen haer kinderen als Erffuitersche, volgents testament van de kinderen vorder moste uytkeren, blijvende evenswel haer weduwe daeraen eenige Lijfftucht geconserveert.

Bron: Historisch Centrum Overijssel Statenarchief Overijssel, Toegang 3.1, Inventarisnummer 364 Resoluties van Gedeputeerden van Ridderschap en Steden 1658-1659

Uit bovenstaande notitie blijkt dat Mette eerder gehuwd is geweest met een zekere Berent, immers haar dochter heet hier Aeltien Berents. Aangezien Voor Jasper Henrix, Berent Wolters het Smeltenerf bewoonde, volgens informatie uit de diverse boterpachtregisters van de 17e eeuw, ligt het voor de hand te veronderstellen dat de eerste man van Mette Berent Wolters is geweest. Met dank aan Gezinus Grissen voor deze vondst die klaarheid heeft gegeven in een deel van de familierelaties van de toch wel complexe genealogische familie Smelt.
Mette Smelt is de spil van veel Smeltfamilies in Vriezenveen. De familienaam Smelt is hierbij via de vrouwelijke lijn doorgegeven.

Een andere bijzondere vondst, die in dit geval klaarheid geeft in de familieverhoudingen binnen de familie Berkhof, heb ik gedaan in het kerkelijk archief van Vriezenveen. De hypothese dat Berent Jansen Berkhof, gehuwd met Jenneken Jansen Evertman (1e) en Geertje Lucassen Fronten (2e) een broer was van Berent Jansen Berkhof Kooiker is bevestigd door een vondst in het diakonaal archief van de Hervormde Kerk (PKN) van Vriezenveen. In 1742 staat in het Diaconie rekenboek: “Den 6. maij heeft Broeder Berend Berkhof uijt sijn, en sijner Broeders Berend Berkhofs naem als een vrijwillige Liefde gave, van wegens derselver moeder Annetjen Berends, in leven weduwe van Jan Berends Berkhof in:gebragt 5-10-0”. De gewoonte om na een overlijden, in dit geval van Anna Berents [Mink], een liefdegift aan de diaconie te geven was vrij algemeen in Vriezenveen. Deze registratie vormt het ultieme bewijs dat Jan Berends Berkhof en Anna Berends Minck inderdaad twee zonen hadden met de naam Berend! In Vriezenveen kwam het overigens vaker voor dat twee kinderen in een zelfde gezin dezelfde naam hadden. Dat kon gebeuren als twee grootvaders en/of grootmoeders dezelfde voornaam hadden en beiden vernoemd werden. Ik ben dit fenomeen herhaaldelijk tegengekomen in Vriezenveen. Met name in de 17e en begin 18e eeuw.

27-02-2016 De geschiedenis van de Oosterkooi in Vriezenveen deel 3.

27-02-2016 De geschiedenis van de Oosterkooi in Vriezenveen deel 2.

27-02-2016 De geschiedenis van de Oosterkooi in Vriezenveen. Origineel gefotografeerd bronnenmateriaal.

05-09-2015 De geschiedenis van de Oosterkooi in Vriezenveen deel 1 van 3 delen. Jarenlang onderzoek heeft geresulteerd in dit artikel, met voor mij als grootste verrassing een directe voorvader van mij, Berent Hendricks Berckhoff, die de eerste kooiker van de Oosterkooi te Vriezenveen was.

19-06-2014 De dagboeken van Jan Kruijs die al een jaar niet te beanderen zijn op de website van de Vereniging Oud Vriezenveen zijn nu (ook) op deze website te vinden.

  Ook de genealogische database is vernieuwd.

17-11-2013 De namenidex van het boek "ken uw dorp en heb het lief.... Voor een ieder die dit boek in huis heeft. Het gemis van een namenindex is nu verleden tijd!

4-8-2013 In memoriam Frans Harwig.

  Ook de genealogische database is vernieuwd.

   De Berkhofstamboom is eveneens geactualiseerd
  
30-12-2011 De processen van de Vriezenveense familie van Olde contra Harmen Graman voor het Gericht van Hardenberg ontward door Gezinus Grissen.

14-12-2011 Wicher Berkhoff, ofwel Vasili Ivanovitch Berkov; het verhaal van een Russisch edelman Zie hier een artikel dat eerder in 2011 in het blad "Waver 't Vjenne" is verschenen. Enigszins voor het internet aangepast en geactualiseerd.

23-11-2011 Update van de genealogische database en de kwartierstaat , zowel grafisch als tekstueel met nieuwe personen. Veel dank ben ik opnieuw verschuldigd aan Gerard Jansen die regelmatig met aanvullingen, opmerkingen en suggesties komt. Een aantal belangrijke wijzigingen wil ik aanstippen
- In het gezin van Hendrik Jansen Bramer (geb. ca. 1630) zijn een aantal zaken gewijzigd. Een echtgenote (Anne Hendriks Bramers) is toegevoegd en zoon Wiecher gehuwd met Janna Maria Henriks Steinforts is aan dit gezin gekoppeld. Anne Bramers als dochter van dit gezin is verwijderd. Het betrof de moeder.
- In het gezin vander Aa is ook één en ander aangepast. Berent Jansen van der Aa is verwijderd als zoon van Jan Hermsen van der Aa. Hij was de tweede echtgenoot van Jennigje Arents (huwelijk 1691) en nam de naam van der Aa over als hoofdbewoner van de "Aa"-boerderij. Berent Jansen van der Aa heette eigenlijk zelf Broer van zijn familienaam. Zie in de namenindex onder de naam Broer.
- Er is een echtgenote toegevoegd bij Willem Hermsen geb. ca. 1640. Het is Geertje Jansen. Zij wordt genoemd in het testament van haar zoon Hermen Willemsen. Een dochter van Willem Hermsen ganaamd Jennigje was gehuwd met Berent Wolters Schipper. Overigens had Vriezenveners.nl deze partner reeds vermeld.
- Bij Jan Hendriks Quant heb ik een echtgenote toegevoegd. Het is Geertje Jansen Faijer. De naam Faijer is ontleend aan de doopgegevens van dochter Janna in 1703.
- Bij de persoon Jan Jansen Jonckman (geb. ca. 1645) heb ik een echtgenote toegevoegd te weten Geertje Berends.
- Harmina Berends Berkhof is ontkoppeld van Jannes Berends Smelt. Jannes Berends Smelt was gehuwd met een andere Hermina Berends. Harmina Berkhof was met de volkstelling van 1748 namelijk reeds overleden. Ze staat niet bij het gezin vermeld van haar ouders, terwijl ze toen 8 jaar moet zijn geweeest. Gerard Jansen attendeerde me terecht op deze inconsistentie.
- Gerard Jansen wees me ook op het feit dat ik Albert Derks Meijer met een naamgenoot (schout van Wierden) had verwisseld. Dit is rechtgezet.
- Lucas Harmsen Fik en wat voorouders heb ik toegevoegd aan mijn genealogische database. Vriezenveners.nl haalt de familie Hospers en Fik ten onrechte door elkaar. Het zijn verschillende families.
- Bij Egbert Hendriks Spijcker (geb. ca. 1645) heb ik een aantal zaken toegevoegd en aangepast. Broer Hendrik is toegevoegd. Hij gebruikte dezelfde soort merktekens als Egbert. De merktekens door beiden gebruikt zijn toegevoegd. Egbert leverde de spijkers voor de bouw van de Kooikersboerderij aan het Oosteinde in 1686-1687! Bij Maria Derx zijn, de schoonmoeder van Egbert Spijker, is huwelijkspartner Jan Berents verwijderd. Bij de zoon van Berent Warners Jan Berents is Maria Derx als huwelijkspartner verwijderd.
- Wat betreft de gordiaanse knoop van de familie Smelt heb ik opnieuw gepoogd deze te ontwarren. Ik heb daarbij de (voorlopige) conclusie getrokken dat mette Harmsen Smelt in elk geval 2 x gehuwd moet zijn geweest. Haar eerste huwelijk was dan met een zekere Pouwel N.N.. Zie de toelichting bij de persoonskaart van Mette Smelt. Van partner Jasper Henrix is de voorouderlijn aangevuld tot rond 1500!. Als iemand opmerkingen wil maken over de aanpassingen, of anderzins opmerkingen wil maken, dan ontvang ik ze graag. Zie mijn e-mailadres onder het tabblad contact (rechts boven op deze pagina).

Heeft u voorouders die ook in mijn voorouderlijn zitten, dan is het het handigst aan de hand van de grafische kwartierstaatweergave te checken of er ook veranderingen en aanvullingen hebben plaatsgevonden. Ook de genealogische database is vernieuwd.

02-06-2011 Het dagboekproject van Jan Kruijs is na 2 jaar, door Frans Harwig en ondergetekende, eindelijk afgerond. Het bleken uiteindelijk 12 delen te zijn. Met een namenindex voor alle delen, zodat het ook makkelijk toegankelijk is. Alle delen zijn gepubliceerd op de website van de Vereniging Oud Vriezenveen. Nu lekker weer tijd voor mijn eigen onderzoeken.

02-12-2010 Update van de kwartierstaat , zowel grafisch als tekstueel met nieuwe personen. Veel dank ben ik verschuldigd aan Gerard Jansen die regelmatig met aanvullingen, opmerkingen en suggesties komt en Gezinus Grissen die me op het spoor bracht van de familie van Olde, of d'Olde. Hij attendeerde me op een aantal fraaie archiefstukken, deze familie betreffend, in het archief van het Gericht Hardenberg. Ik had toevallig net alles op een rijtje gezet aangaande de vader van Albert Gerrits Waanders (gehuwd met Hendrikje Tijhof). Hier zijn diverse wijzigingen en aanvullingen in aangebracht. Gerrit Freriks Waanders blijkt in elk geval 2 x gehuwd geweest te zijn. Zijn eerste huwelijk was met Metjen Warners. Ik ben Gerrit Freriks Waanders een aantal keren eveneens onder de naam Olde in de belastingregisters tegengekomen, me niet realiserend dat dit mogelijk met de familie van Olde te maken had. De toevoeging Olde wordt ook regelmatig gebruikt om een oudere persoon van een jongere te onderscheiden met dezelfde naam in de familie. Soms hebben 2 broers dezelfde voornaam. Helaas komt dit verschijnsel in Vriezenveen regelmatig voor, waardoor je soms erg in de war kunt raken. Nu blijkt echter dat de moeder van Gerrit Freriks Waanders daadwerkelijk een echte van Olde was, met dank dus aan Gezinus die me op dit spoor zette.
Heeft u voorouders die ook in mijn voorouderlijn zitten, dan is het het handigst aan de hand van de grafische kwartierstaatweergave te checken of er ook veranderingen en aanvullingen hebben plaatsgevonden. Ook de genealogische database is vernieuwd.

Let op check altijd zelf eerst de info voordat deze overgenomen wordt! En noem deze site als bron als informatie wordt overgenomen. Het is verboden hele lappen tekst te kopiëren en op een eigen website te plaatsen of op andere wijze te publiceren!
02-12-2010 het boterpachtregister uit 1735 is nu ook beschikbaar in de originele volgorde van oost naar west.

21-11-2010 Overzicht van Vriezenveense landerijnamen en hun eigenaren rond 1900 Transcriptie van een lijst van landerijnamen door Gerard Jansen uit Hoofddorp. De lijst is gemaakt door Dr. L.Jonker (1866-1940) en is te vinden in het archief van de gemeente Twenterand (gemeentehuis te Vriezenveen).

20-11-2010 Harwigs genealogische namenindex Frans Harwig uit Hasselt heeft deze week zijn genealogische namenindex online laten zetten. Achter deze index zit een enorme hoeveelheid informatie die Frans in de loop der jaren verzameld heeft en waarvan hij de informatie op verzoek wil delen. Bij correspondentie wel even het indexnummer vermelden! Zijn verzameling omvat zo'n 3 meter archief!

20-11-2010 De van Eijck galerij is weer uitgebreid. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Rick van der Burgh uit Australië die twee oude foto's heeft aangedragen van zijn grootouders Andreas van der Burgh en Egbertje van Eijck opgenomen als afbeeldingen 40 en 41.

22-08-2010 Vriezenveners in Amsterdam verbeteringen en aanvullingen voor wat betreft de Santboer huwelijken. Het huwelijk van Johannes Santboer (1762) was abuisievelijk niet opgenomen in de index en is inmiddels toegevoegd aan de lijst. Met dank aan Gerard Jansen te Hoofddorp voor aanvullingen inzake begrafenissen van de Santboerfamilie te Amsterdam.

24-05-2010 De laatste tijd heeft mijn activiteit voor de website een beetje stilgelegen en dat zal ook nog wel even aanhouden. Ik ben namelijk samen met Frans Harwig uit Hasselt bezig de dagboeken van de schout Jan Kruijs te transcriberen. Het is een omvangrijk project. Het gaat om 11 delen die de jaren 1817-1830 omvatten.

24-05-2010 De van Eijck stamboom heeft eindelijk weer eens een update gehad. Nieuwe informatie is toegevoegd. Mijn speciale dank gaat uit naar Aukje Hulzinga die veel nieuwe info heeft aangedragen en zorgde voor een uitbreiding van de van Eijck galerij met een zeer fraaie oude familiefoto van het gezin van Eijck-Wind rond 1908, opgenomen als afbeelding 39.

      


© 2017 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl