zie ook de nieuwe van Eijck galerij voor leuke plaatjes en wetenswaardigheden de van Eijck galerij, met tientallen afbeeldingen

Stamboom van de familie van Eijck, van Eyck, van Eyk, van Eijk, of van Eik, uit Friesland

  index op de van Eijckstamboom
 

Hoewel de stamvader van de familie van Eijck in mannelijke lijn eigenlijk de winkelier Peter Claas uit Oosterwolde is (en mogelijk zijn vader Claas Pieters), is de naam van Eyck vrijwel zeker afkomstig van de aantrouw (Trientje Jelkes van Rottevalle) van de zoon (Pieter Pieters) van Peter Claas. Overigens wordt de naam Peter en Pieter door elkaar gebruikt. Voor meer informatie over Peter Claas en zijn mogelijke ouders verwijs ik naar mijn genealogische database. Hier is ook informatie te vinden van andere Friese, maar met name Vriezenveense (Twentse) voorouders.
Het past me hier om speciale dank te zeggen aan Oene Wagenaar die me op het spoor van deze Peter Claas bracht. Aanvankelijk meende ik namelijk dat de mr. timmerman Peter Jannes de vader was van Pieter Pieters. Dat is bij nader onderzoek onjuist gebleken en hierbij recht gezet. Verder wil ik een ieder bedanken voor opmerkingen, correcties en materiaal voor de van Eyckgalerij: in willekeurige volgorde zijn dat de volgende personen: Harm Berger uit Veenwouden, Harry van Leuveren uit de Filipijnen, J. Goedheer te Krommenie, Metje Jongman, Eddy Hofman, Aad Spits, Oene Wagenaar te Mildam, Daan Schinkel, Jelke Dijkstra, P.S. Hummelen, Yntze van der Honing, Hilda Smit-Brouwer, Ank Mulder-van Eik, Nicole van Eijck uit Amsterdam, Jeroen van Eik en Karin van Eijck uit Beetsterzwaag.
In deze nieuwe presentatie zijn een aantal aanvullingen verwerkt en ook wat nieuwe van Eijckjes opgevoerd. Met dank voor alle correcties en aanvullingen die deze keer vooral van Karin van Eijck kwamen.

De naam van Eijck, of een andere variant hierop, is zowel in mannelijke, als vrouwelijke lijn doorgegeven. Door het Aldfaersjabloon te gebruiken, die het nageslacht weergeeft in zowel vrouwelijke, als mannelijke lijn, komen alle van Eijckjes (Eikjes), toch allemaal tot hun recht. Eigenlijk heet dit een parenteel. Overigens negeer ik daarbij vrijwel al diegenen die niet met de naam van Eijck gezegend zijn. Het is de bedoeling hier een stamboom van de familie van Eijck te presenteren.

Hoewel ik Trientje Jelkes (de aantrouw van de eerder genoemde kleinzoon) niet onder de naam van Eijck ben tegengekomen, heb ik haar deze naam in mijn genealogische database voor de duidelijkheid toch toegekend, om aan te geven dat de naam van Eijck van haar kant komt, zowel kinderen van haar als van haar broer Jan Jelkes nemen de naam van Eyck of van Yk, dan wel van Eyk, aan. Het gegeven dat diverse nakomelingen van Jelke Jans zich de naam van Eijck, dan wel een naamsvariant hiervan, eigen maakten, wettigt het vermoeden dat de naam al ouder moet zijn geweest. Geconstateerd moet echter worden dat de familienaam van Eijck, met betrekking tot de oudere generaties, niet in officile stukken voorkomt. Slechts het patroniem is te achterhalen.
De Drachtster tak noemt zich overigens doorgaans van Eik. De grootmoeder van de bekende Friese beeldhouwer Pier Pander is afkomstig van deze van Eik familie. Ook het uitgeverijconcern Kluwer is geparenteerd aan de familie van Eyck (met dank aan Jeroen van Eik, die me hier op attendeerde). De meeste afstammelingen van deze omvangrijke familie noemen zich van Eijck of van Eyck. Meestal komt in de Friese burgerlijke stand de naam van Eyck voor, ook al tekende velen hun naam toch met de puntjes op de ij, dus als "van Eijck". In Twente wordt de naam in de burgelijke stand doorgaans genoteerd als "van Eijck", dus met de puntjes op de ij.

De van Eycks hebben hun roots in de buurt van Drachten/Rottevalle. De familie van Eyck heeft een voorname rol gespeeld in het Friese ambtenarenkorps en dan met name op het gebied van financile en juridische aangelegenheden. Veel leden van deze familie bekleedden vooraanstaande functies varierend van ontvanger, griffier, notaris en mijn eigen over-betover-grootvader, Pieter Jelkes van Eyck was "commis van de eerste Klasse te voet, der Directe Belastingen in- en uitgaande rechten en accijns, gestationeerd te Vriezenveen". Volgens mondelinge overlevering zou hij ook nog de Ontvangersfunctie bekleed hebben van de gemeente Vriezenveen, maar dit heb ik tot nu toe niet vast kunnen stellen.
Ook twee dochters van Pieter Jelkes huwden ambtenaren. Albertus Goedheer, gehuwd met dochter Juliana was rijksambtenaar. Rigtje van Eijck huwde met Gerben Sakes van der Ploeg, belastingambtenaar en later met Klaas Schuurman, rijkscommies. Het is trouwens opvallend dat deze ambtenarendochters van Pieter Jelkes, -toch in het Twentse land opgegroeid-, de keus laten vallen op een Friese huwelijkspartner (Richtje) , dan wel verhuisden naar het Friese land (Juliana).

Van de Drachtster tak van de van Eycks is een wapen bekend. Het wapen wordt genoemd ivm Wopke Jans van Eyck, "koloniste" te Ommerschans, waar hij op 22-3-1825 is overleden; hij was in 1766 gedoopt te Rottevalle. Zijn wapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938 (NB deze bronvermelding is NIET correct, ik heb de bron indertijd (tachtiger jaren in het stadasarchief van Groningen) verkeerd genoteerd en heb, ook na veel speurwerk helaas niet kunnen achterhalen wat de bron is geweest). Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond. In Ommerschans zaten veelal bedelaars en andere personen die aan de onderkant van de samenleving zaten, waaronder dus de bedelaar Wopke van Eyck. Des te opmerkelijker dat juist bij hem een wapenbeschrijving wordt gegeven!

Dramatisch is het verhaal van het gezin Goedheer-van Eijck, dat opgetekend door Albertus Goedheer in de familiebijbel, vrij gedetailleerd weergeeft, wat dit gezin allemaal aan noodlot trof. Zie de van Eijck galerij bij deze site, waar veel meer wetenswaardigheden en krantenartikelen van de, beslist boeiende, familie van Eyck te vinden zijn. Met dank aan al diegenen die daaraan een bijdrage hebben geleverd, met name wil ik Harm Berger uit Veenwouden en Harry van leuveren uit de Filipijnen bedanken. Zij hebben ook gezorgd voor verdere uitbreiding van de stamboom van de van Eyckjes.

De familie van Eijck heeft mij altijd geboeid omdat dit mijn enige voorouders zijn die van buiten Twente komen en daardoor in mijn familie wat vers bloed hebben gebracht. Daarnaast heb ik zelf vanaf mijn 10e levensjaar in Drachten gewoond en was het voor mij toch wel heel spannend en ook toevallig voorouders uit deze streek in mijn kwartierstaat te hebben! Hier volgt de oudste voorvader in mannelijke lijn, dan wel vrouwelijke lijn, van de familie van Eyck, van Eijck, dan wel van Eik, of van Eyk,-of welke andere variant ook- uit Friesland. Actuelere info over de van Eycks is te vinden in mijn genealogische database, zo blijkt blijkt bijvoorbeeld Jan Jelkes de zoon te zijn van Jelcke Rinnerts en Edt Sierts. Hij woonde al in Rottevalle en was een respectabele vervener die vaak in griopesverband grote stukken veen (altijd alleen de bovengrond) opkocht om turf te winnen

  index op de van Eijckstamboom
 

Parenteel van Jan Jelkes

I Jan Jelkes is geboren omstreeks 1660 in Rottevalle (Frl.). Jan is overleden vr 1749 in Rottevalle (Frl.), ten hoogste 89 jaar oud.
Notitie bij Jan: mogelijke ouderrelatie afgeleid van o.a. doopnaam Trijntje van zoon Jelke Jans. Een andere indicatie dat de vader van Jelke Jans, Jan Jelkes heette is gelegen in de akte van aankoop van huis en landerijen uit 1731 door Jelke Jans. Een zekere Jan Jelkes wordt daarbij ook genoemd als n van de eigenaren van de betreffende landerijen en was mogelijk inwonend bij (zoon) Jelke Jans.

Jan Jelkes staat als medeeigenaar (2/12 deel) genoemd van het erf dat zijn zoon bewoont. Jan Jelkes wordt in 1748 nog genoemd in het rele kohier. In 1749 staat vermeld de erven Jan Jelkes. Ofwel het kohier was niet up-to-date, ofwel Jan Jelkes is behoorlijk oud geworden, gezien de trouwdatum in 1686.
Jan Jelkes staat al als medeeigenaar vermeld in het oudst bekende rele kohier van Smallingerland uit 1729.
Jan ging in ondertrouw, ongeveer 26 jaar oud, op 03-01-1686 in Oostermeer Eestrum(Tietjerksteradeel) [bron: Tresoar.nl] met Trijn Roels, ongeveer 26 jaar oud. Trijn is geboren omstreeks 1660 in Oostermeer (Tietjerksteradeel). Trijn is overleden in ?.
Kind van Jan en Trijn:
1 [waarschijnlijk] Jelke Jans, geboren omstreeks 1700. Volgt II.
II Jelke Jans is geboren omstreeks 1700, zoon van [waarschijnlijk] Jan Jelkes (zie I) en [waarschijnlijk] Trijn Roels. Jelke is overleden na 1749 in Rottevalle (Frl.) (?), minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Jelke: Diverse nakomelingen van dit echtpaar nemen de naam van Eijck aan. Het betreft nakomelingen van de kinderen Jan Jelkes en Trientje Jelkes. Diverse malen werd de naam doorgegeven langs de vrouwelijke lijn. Het echtpaar was kennelijk niet erg kerks. Dit valt te concluderen uit de doopregistratie van dochter Jitske, waar de vader niet aanwezig was. Dochter Trientje werd pas op 40-jarige leeftijd in Oosterwolde gedoopt, daarbij staat vermeld dat ze op Sint Pieter in 1734 te Rottevalle was geboren. Gezien deze informatie is het niet onwaarschijnlijk dat er meer kinderen uit het huwelijk zijn geboren.


16-6-1731 kopen Jelke Jans en zn vrouw huis en landerijen in Rottevalle onder de Noorder Dragten, door Coopers zelf bewoond en toebehorende voor 5/12 deel, de buijtenvoogden van Dragten (ten behoeve van de armen) behoort ook 5/12 deel en het restant 2/12 deel behoort Jan Jelkes. Het aangekochte land loopt tot aan de heide van de Compagnie (= nu Drachtster Compagnie) Jelke Jans betaalt aan Geert Hendricks voor de koop 200 Car. Gulden en een schuijt turff, ter waarde van 4 Car. Gulden.
In het rele kohier van 1729 van Smallingerland komen we Jelke Jans al tegen als meier van dit erf dat aan huur voor
43 gulden en 8 stuivers werd ingeschat ten behoeve van de belasting op de 5e penning ten laste van de verschillende eigenaars te weten:
-de armen van Noorder Drachten voor de helft eigenaar van 5/6 part.
- Jelle Jans voor 1/4 deel van 5/6 part.
- Jan Jelkes voor het resterende 1/6 deel.

In hetzelfde kohier van 1743 zien we dat de verhoudingen aardig zijn gewijzigd, eigenaars zijn dan:
-de armen van Noorder Drachten 5/12 deel
-Jelke Jans 5/12 deel
-Jan Jelkes 2/12 deel

In het kohier van 1748 is de naam van Jelke Jans verdwenen en zien we in zijn plaats de naam: Rinsse Wiebrens, wel staat Jelke Jans nog wel als meier (=huurder) vermeld.
Onduidelijk is of er een familierelatie bestaat tussen Rinse Wiebrens en Jelke Jans. Rinse Wiebrens moet voor 28-09-1727 gehuwd zijn met Wietske Sweitses, want op die dag wordt hun zoon Saake gedoopt in Drachten. Opmerkelijk is wel dat ook Rinse Wiebrens een dochter Trijntje heeft (doop 25-03-1736 te Rottevalle, moeders naam niet vermeld), maar aan de andere kant is Trijntje ook een heel veel voorkomende naam.
In het kohier van 1749 staat als meier vermeld de zoon van Rinse, Sweijtze Rinses (huwt 01-09-1748 Trijntje Sikkes, beiden afkomstig van Rottevalle).
Als eigenaars worden in 1749 vermeld:
-de armen van Noorder Drachten voor 5/12 deel
-Rinse Wiebrens c.s. voor 5/12 deel
-de erven Jan Jelkes voor 2/12 deel.

In 1775 staat Johannes Warners als meier vermeld; hij was afkomstig van Oostermeer en gehuwd met Altje Rinses van Rottevalle (26-11-1741 te Rottevalle)
Veelvuldig komen Jelke Jans en Hiltie Hendriks voor in de hypotheekboeken van de gemeente Smallingerland.


15-5-1730: inhoud door mij niet genoteerd

19-12-1731: Jelcke Jans en Hiltie Hendriks, echtelieden in de Rottevalle onder Noorder Dragten verklaren schuldig te zijn aan Geert Hendriks, wonend in de Rottevalle onder Oostermeer. 200 Caroli gulden dienende ter aankoop van de "gerechte helfte" van 5/12 deel van een "huijsinge en Schuere cum annexis in de Rottevalle onder de Noorder Dragten bij de Ehelieden Coopers bewoond".

29-08-1734: "Jelcke Jans Huijsman, woonagtigs inde Rottevalle onder de Noorder Dragten....... en Huijsvrouw Hiltie Hendriks. Schuldbekentenis aan Hendrik Wobbes meede inde Rottevalle onder Opeinde, van 200 Caroli guldens.

5-1-1737: Jelke Jans en Hiltie Hendriks schuldbekentenis aan Geert Hendriks en Hincke Alberts (echtelieden) de somma van 250 Caroli guldens. (blz. 142?)

6-6-1739: schuldbekentenis van Jelke Jans en Hilie Hendriks 500 caroli guldens aan Harcke Ritsers, huisman in Opeinde.
(blz. 543?)

12-6-1743: schuldbekentenis van Jelke Jans en Hiltie Hendriks aan Binne Wilts en Taepke.....
150 caroli guldens, echtelieden wonend te Noorder Dragten.

18-7-1743: schuldbekentenis van Jelke Jans en Hiltie Hendriks aan Feijke Eelses huisman en vrijgezel te Oostermeer, 100 Caroli guldens, alle goederen worden hierbij als onderpand gegeven.

29-4-1747: genoemd Jan Jelkes in Rottevalle onder Opeinde. Dat is waarschijnlijk de zoon van Jelke Jans.

In het quotisatiekohier van 1749 komt Jelke Jans voor in Rottevalle.

Quotisatiekohieren 1749
Jelke Jans, Achtkarspelen
Plaats: Rottevalle
Omschrijving:
Gezin volw: 4 en kind:
Aanslag: 15-15-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Achtkarspelen, fol. 67
Jelke trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 19-01-1727 in Rottevalle (Frl.) met Hiltie Hendriks, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jelke en Hiltie: beiden zijn afkomstig van Rottevalle.
Hiltie is geboren omstreeks 1705. Hiltie is overleden na 1743 in Rottevale (Frl.)?, minstens 38 jaar oud.
Kinderen van Jelke en Hiltie:
1 [misschien] Hendrik Jelkes, geboren in Rottevalle (Frl.). Volgt III-a.
2 Jitske Jelkes, geboren [bron: Tresoar]. Zij is gedoopt op 13-11-1729 in Rottevale (Frl.).
Notitie bij de geboorte van Jitske: de doopregistratie luidt als volgt :"Hiltjen Hendriks, huijsvrouw van Jelke jans, heeft laten dopen dogtertje Jitske". Kennelijk was de vader er niet bij.
Jitske is overleden in ?.
3 Jan Jelkes van Eyck, geboren omstreeks 1730 in Rottevale (Frl.). Volgt III-b.
4 Trientje Jelkes van Eyck, geboren op 22-02-1734 in Rottevalle (Frl.). Volgt III-c.
III-a Hendrik Jelkes is geboren in Rottevalle (Frl.), zoon van [misschien] Jelke Jans (zie II) en [misschien] Hiltie Hendriks. Hendrik is overleden in ?.
Notitie bij Hendrik: bron: Site van Olaus Diebrink (Peize). De in Drachten vermaarde textiel koopman Lippe Lap, is o.a. afstammeling van Hendrik Jelkes.
zie:
http://home.planet.nl/~olaus/diebrink_peize/genealogie/hz000678.htm (kwartierstaat Diebrink-Werksma)
zie ook: http://www.xs4all.nl/~hofstrj/Duim/Familie%20van%20der%20duim.htm

Enige scepsis is overigens wel op z’n plaats bij deze persoon. Of alle 3 echtgenotes bij dezelfde Hendrik Jelkes horen is maar zeer de vraag. Van Hendrik Jelkes en Froukjen Hinnes zijn geen dopen van kinderen bekend. Van Hendrik Jelkes en Trijntje Remmelts (of Remmerts) zijn 2 dopen van kinderen traceerbaar (Remmert geboren 5-12-1766 te Noorder Drachten en gedoopt 22-03-1767 te Rottevalle; Jelke geboren 19-08-1769 onder Noorder Drachten en gedoopt 17-05-1772 te Rottevalle) bron: Tresoar.nl.

De nakomelingen van Hendrik en Froukjen noemen zich: van der Duim
( http://www.xs4all.nl/~hofstrj/Duim/Familie%20van%20der%20duim.htm)

De nakomelingen van Hendrik en Tetje noemen zich: Kielstra of Kijlstra (http://home.planet.nl/~olaus/diebrink_peize/genealogie/hz000678.htm)
Hendrik:
(1) begon een relatie [bron: http://www.xs4all.nl/~hofstrj/Duim/Familie van der duim.htm] met Trijntje Remmelts.
Notitie bij de relatie van Hendrik en Trijntje: huwelijk onbekend
Trijntje is overleden in ?.
(2) trouwde op 14-12-1760 in Drachten [bron: http://www.xs4all.nl/~hofstrj/Duim/Familie van der duim.htm; Tresoar.nl] met Froukjen Hinnes, ongeveer 35 jaar oud. Froukjen is geboren omstreeks 1725 in Zuiderdrachten. Froukjen is overleden in ?.
(3) trouwde op 31-10-1784 in Rottevalle (Frl.) [bron: Site van Olaus Diebrink (Peize).] met Tetje Johannes, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Tetje: http://home.planet.nl/~olaus/diebrink_peize/genealogie/hz000678.htm
Zij is gedoopt op 29-09-1761 in Rottevalle (Frl.). Tetje is overleden op 08-06-1823 in Zuiderdragten, 61 jaar oud.
Notitie bij Tetje: bron: Site van Olaus Diebrink (Peize).
III-b Jan Jelkes van Eyck is geboren omstreeks 1730 in Rottevale (Frl.), zoon van Jelke Jans (zie II) en Hiltie Hendriks. Jan is overleden in 1794 in Noorderdragten, ongeveer 64 jaar oud [bron: http://www.members.lycos.nl/feikeboomsma/Jan02.htm].
Notitie bij Jan: Hoewel ik Jan Jelkes zelf niet onder de naam van Eyck ben tegengekomen noemt een aantal van de kinderen van Jan Jelkes in Drachten zich, -evenals de kinderen van Jans zuster Trientje Jelkes-, van Eyck. Pope Jans neemt bij de naamsaanneming onder Napoleon in 1812 officieel de naam "van Eik" aan. Nu is er van de familie van Eyck een wapen bekend. Het wapen wordt genoemd ivm de zoon Wopke Jans van Eyck, genoemd koloniste te Ommerschans, alwaar hij op 22-3-1825 overlijdt. Hij was in 1766 gedoopt te Rottevalle. Zijn wapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938. Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond. In Ommerschans zaten veelal bedelaars en andere personen die aan de onderkant van de samenleving zaten. Des te opmerkelijker dat bij hem een wapenbeschrijving wordt gegeven.
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-05-1753 in Noorder Dragten met Sjoerdje Jans, ongeveer 23 jaar oud. Sjoerdje is geboren omstreeks 1730. Sjoerdje is overleden vr 05-07-1758 in Rottevalle (Frl.), ten hoogste 28 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 05-02-1758 in Rottevalle (Frl.) met Ybeltje Tjeerds, 19 jaar oud. Zij is gedoopt op 21-12-1738 in Rottevalle (Frl.) [bron: Grietje Boomsma-Boonstra mail 11-6-2005]. Ybeltje is overleden op 16-11-1816 in Drachten, 77 jaar oud.
Kinderen van Jan en Ybeltje:
1 Sjoukjen Jans. Zij is gedoopt op 24-09-1758 in Rottevalle (Frl.) [bron: Tresoar].
Notitie bij de geboorte van Sjoukjen: dopeling is 4 weken oud bij de doop.
Sjoukjen is overleden in ?.
2 Jelke Jans. Hij is gedoopt op 06-07-1761 in Drachten [bron: Tresoar]. Jelke is overleden in ?.
3 Wopke Jans van Eyck, geboren op 18-01-1766 in Rottevalle (Frl.). Hij is gedoopt op 09-01-1780 in Drachten [bron: Tresoar]. Wopke is overleden op 22-03-1825 in Ommerschans, 59 jaar oud.
Notitie bij Wopke: ongehuwd overleden te Ommerschans, beroep "koloniste".

Zijn familiewapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938. Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond.
4 Tjeerd Jans, geboren op 04-09-1768 in Noorderdrachten. Hij is gedoopt op 09-01-1780 in Drachten [bron: Trsoar]. Tjeerd is overleden in ?.
5 Geertje Jans, geboren in 03-1771 in Zuiderdragten. Volgt IV-a.
6 Poppe Jans van Eik, geboren op 09-03-1774 in Zuiderdrachten. Volgt IV-b.
7 Trijntje Jans, geboren op 30-12-1776 in Noorderdrachten. Zij is gedoopt op 09-01-1780 in Drachten [bron: Tresoar]. Trijntje is overleden in ?.
8 Teetske Jans, geboren op 31-05-1780 in Noorderdrachten. Zij is gedoopt op 25-06-1780 in Drachten [bron: Tresoar]. Teetske is overleden in ?.
9 Sybe Jans Boomsma, geboren op 17-02-1783 in Zuiderdrachten. Volgt IV-c.
Klik voor foto in apart venster
1 poptahofje_marssum
III-c Trientje Jelkes van Eyck (afb. 1) is geboren op 22-02-1734 in Rottevalle (Frl.), dochter van Jelke Jans (zie II) en Hiltie Hendriks. Zij is gedoopt op 06-05-1774 in Oosterwolde (Frl.). Trientje is overleden op 16-11-1809 in Marssum (Frl.), 75 jaar oud.
Notitie bij Trientje: hoewel ik haar niet onder de naam van Eijck ben tegengekomen, heb ik haar deze naam voor de genealogische duidelijkheid toch gegeven om aan te geven dat de naam van Eijck van haar kant komt, zowel kinderen van haar als van haar broer Jan Jelkes nemen de naam van Eyck, of van Eyk, dan wel van Yk, of van Eik aan. Zo is de grootmoeder van de bekende Friese beeldhouwer Pier Pander afkomstig van deze van Eyck familie, die haar roots in de buurt van Drachten/Rottevalle heeft.

Trientje is volgens de doopakte geboren op Sint Pieter 1734 te Rottevalle als dochter van Jelke Jans en Hiltje Hendriks. Ze is gedoopt op 6-5-1774 te Oosterwolde (ze was toen 40 jaar oud en wordt een bejaarde vrouw genoemd!), eerst had ze op 4 mei van 1774, "na voorgaande onderwijs" nog beleidenis gedaan.

Ze verhuist 12-8-1786 volgens het attestatieboek van de hervormde kerk te Oosterwolde naar Dragten, waar ze tot 24-4-1789 verblijft. Op 1-5-1789 wordt ze als binnenkomend lidmaat te Marssum geregistreerd. Waarschijnlijk heeft ze haar kinderen Hiltje en Jelke dan bij zich. Wyger woont al te Marssum, hij staat als wonend te Marssum vermeld bij zijn huwelijk op 13-6-1782 te Leeuwarden met Metje Lammerts van Leeuwarden.
Ze is overleden op 16- 11- 1809 in het Poptagasthuis te Marssum.Het door Dr.Popta in 1712
gestichte gasthuis waarin behoeftige weduwen en alleenstaande oudere dames onbekommerd
hun oude dag konden doorbrengen,zie,. http://www.poptaslot.nl/

NB ook de kinderen van haar broer Jan Jelkes in Drachten noemen zich van Eyck. Pope Jans van Eik neemt bij de naamsaanneming onder Napoleon in 1812 officieel de naam van Eik aan. Nu is er van de familie van Eyck een wapen bekend. Het wapen wordt genoemd ivm Wopke Jans van Eyck, genoemd koloniste te Ommerschans , alwaar hij op 22-3-1825 overlijdt, hij is in 1766 gedoopt te Rottevalle. Zijn wapen wordt beschreven in het genealogische blad de Navorscher van 1938. Linker deel van het wapen een groen geplante eik op losse grond en het rechter wapendeel een doorsneden en verkort zilveren kruis op een achtergrond van 7 gedwarsbalkte zilveren strepen op een blauwe achtergrond.
Trientje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1754 met Pieter Peters, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is een zoon van Pieter (Peter) Claas en Martjen Pieters. Hij is gedoopt op 05-10-1727 in Oosterwolde (Frl.). Pieter is overleden vr 06-05-1786 in Oosterwolde (Frl.), ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Ook wel Peter Peters. Te Oosterwolde koopman, winkelier (hij wordt als winkelier genoemd in de overlijdensacte van zijn zoon Wieger van Eyck in 1820 te Joure, deze was notaris en Ontvanger der Directe Belastingen).


Op 14 maart 1769 is Peter Peters 100 car. guldens schuldig aan de Execut. J. Schurer, waarvan hij 42 guldens direct betaalt en 58 guldens binnen 6 weken moet betalen op straffe van betaling van onkosten (bron: recesboek Oostellingwerf).

In de hypotheekkohieren van Oostellingwerf komt Pieter Pieters een aantal keren voor. Zo is er een overzicht van crediteuren (schuldeisers) op 20-3-1773, hij staat vermeld als "Coopman" te Oosterwolde. Hij is geld verschuldigd aan 9 personen, meest kooplieden in de omgeving, Gorredijk, Heerenveen en Drachten; het gaat om een heel bedrag, nl. zon 1500 guldens. Waarschijnlijk waren het kooplieden die winkelwaren aan Pieter Pieters hadden geleverd. Of hij hierdoor in de problemen is gekomen, wie zal het zeggen.

Pieter Pieters verklaart schuldig te zijn aan de diaconie van Oosterwolde 4 car. guldens landhuurpacht voor de jaren 1776 en 1777 (bron: recesboeken Oostellingwerf). Verder valt in de recesboeken te lezen dat een zekere Rinsjen Jans te Makkinga eist dat Pieter Pieters het door hem gehuurde hooiland verlaat met ingang van petri 1778.

Op 12-3-1778 moet het echtpaar 175 car. guldens geld tegn 4 % rente lenen van hun zoon "Wijcher Pieters van Eijk", die dan " klerk van de Hoog edele A. van Boelensraadt in den Hove van Frieslandt" is, ongetwijfeld te Leeuwarden. Pieter Pieters ondertekent de schuldverklaring met zijn handtekening en Trientje met een kruisje. (NB de naam Pieter en Peter wordt in de schuldverklaring door elkaar gebruikt).
Op 6-5-1786 om 12 uur tekent Trientje Jelkes met een kruisje een nieuwe schuldbekentenis aan haar zoon, Wycher van Eyck. Het gaat dan om 175 caroli gulden, welke bedoeld zijn o.a. "ter betalinge der doodschulden van mijn wijlen man" -het betreft hier 60 caroli gulden- en een bedrag van 60 caroli gulden ter aflossing van achterstallige huur aan de heer Gosinjet.

Aanvankelijk dacht ik dat Pieter een zoon was van Pieter Jannes, meester timmerman en Pietertje Wiegers. Een doopdatum voor Pieter bij dit echtpaar is echter niet te vinden, terwijl er toch diverse kinderdopen van dit echtpaar bekend zijn (Johannes 1722, Wijger 1723, Jantje 1724, Teunis 1726, Jan 1730, Egbert 1733, Otte 1735 en 1737, Jantijn 1739 en Echbert 1743). Oene Wagenaar uit Mildam attendeerde me (mail 21-09-2007) op het ouderpaar Pieter Claeses en Martje Pieters, deze hadden wel een zoon Pieter en bovendien was ook Pieter Claeses, evenals zoon Pieter Pieters koopman, dus ook op dat punt zijn er overeenkomsten. Bovendien neemt Pieter Peters het pand over dat eerder door Peter Claas werd bewoond. Tenminste deze conclusie kan uit de belastingregisters worden getrokken. Daarom heb ik mijn gegevens inzake de voorouders van Pieter Pieters aangepast, met dank aan Oene Wagenaar.

Pieter Pieters (of Peter Peters) wordt genoemd in de rele belastingkohieren van Oostellingwerf vanaf 1768. In 1767 wordt de wed. Peter Claas (zijn moeder) nog genoemd als huurster op belastingnummer 23. Het pand ("huis en enig land") werd in 1766 nog verhuurd aan Peter Claas. Het huurbedrag bedraagt in deze tijd 24 gulden. Het belastingbedrag (5e penning, afgeleid van de huurwaarde) bedroeg dienovereenkomstig 4 gulden 7 stuivers en 4 penningen. Eigenaar van het pand waren de erven Jan Holtrup. Uit de recesboeken van Oosttellingwerf blijkt dat Pieter Pieters op 21-01-1777 gerechterlijk gedwongen werd door (nieuwe eigenaar?) Eijt Hinkes om zijn woning te verlaten (of is er nog een tweede Pieter Pieters in deze tijd?). Of dit verband hield met huurschulden blijkt niet uit de gerechtelijke stukken. In 1778 en 1779 staat als huurder van het pand vermeld de zoon van Peter Peters, genaamd Wijcher Peters. Het belastingnummer is dan veranderd van 23 in 81, de huur bedraagt dan nog steeds 24 gulden. In 1782 (belastingnummer 77) huurt Pieter een huis van geringere huurwaarde van G. Gasinjet voor 10 gulden op jaarbasis, de belasting hiervoor bedroeg 1 gulden 16 stuivers en 6 penningen (belasting van de 5 1/2 penning). In het kohier van 1786 staat een nieuwe huurder vermeld op dit adres, te weten Jannes Pieters, het patroniem is waarschijnlijk toeval en een familierelatie lijkt tussen Jannnes Peters en Peter Peters niet te bestaan. In elk geval is geen doop van Jannes bekend bij Peter Peters en Trientje Jelkes.
Kinderen van Trientje en Pieter:
1 Wieger van Eijck, gedoopt op 30-11-1755 in Oosterwolde (Frl.). Volgt IV-d.
2 Hiltjen Pieters van Eyck, gedoopt op 12-08-1759 in Oosterwolde (Frl.). Volgt IV-e.
3 Jelke Pieters van Eyck, gedoopt op 16-03-1764 in Oosterwolde (Frl.). Volgt IV-f.
IV-a Geertje Jans is geboren in 03-1771 in Zuiderdragten, dochter van Jan Jelkes van Eyck (zie III-b) en Ybeltje Tjeerds. Zij is gedoopt op 09-09-1780 in Drachten [bron: Tresoar]. Geertje is overleden in ?. Geertje trouwde, 27 jaar oud, op 10-02-1799 in Rauwerderhem [bron: Tresoar] met Pieter Klazes van Eyck.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Pieter: bij huwelijk vermeld als Pieter Klases en Geertje Jans van Irnsum.
Pieter is geboren in Irnsum. Pieter is overleden in ?.
Notitie bij Pieter: bron: familienaam van Eyck (huwelijk dochter Ybeltje, genoemd dochter van Pieter Klazes van Eyck en Geertje Jans).
Kinderen van Geertje en Pieter:
1 Jan Pieters van Eyck, geboren op 04-12-1801 in Noorderdragten. Volgt V-a.
2 Ybeltje Pieters van Eyck, geboren omstreeks 1805 in Drachten. Volgt V-b.
IV-b Poppe Jans van Eik is geboren op 09-03-1774 in Zuiderdrachten, zoon van Jan Jelkes van Eyck (zie III-b) en Ybeltje Tjeerds. Hij is gedoopt op 09-01-1780 in Drachten [bron: Grietje Boomsma-Boonstra mail 11-6-2005]. Poppe is overleden in ?.
Notitie bij Poppe: arbeider, schipper (bron: Grietje Boomsma-Boonstra)


1817 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032013 repertoire nr. 1049 d.d. 14 juli 1817
Scheepsbrief
Betreft een koggeschip, koopsom fl. 300
- Pope Jans van Eik te Drachten als verkoper
- Hendrik Gerrits Buil te Zevenhuizen als koper
(notarieel archief Friesland)

1818 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032014 repertoirenrs. 1184 en 1191 d.d. 25 maart
1818
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Drachten, koopsom fl. 700
- Rommert Harmannus Drijfhout te Drachten als verkoper
- Pope Jans van Eik te Drachten als koper
(notarieel archief Friesland)


1835 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032042 repertoire nr. 3915 d.d. 14 februari 1835
Procuratie in blanco, akte niet aanwezig
- Liekele Bijlsma te Drachten als toeziend voogd
- Ludzer Liebbes Ytsma, huisman en bakker te Drachten als
voogd over Jantje, Jan en Klaaske Popes van Eik, kinderen
van wijlen het echtpaar Pope Jans van Eik en Korneliske
Klazes van Weperen
- Pope Jans van Eik te Drachten, gehuwd met Korneliske
Klases van Weperen
(notarieel archief Friesland)


1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032019 repertoirenrs. 1650 en 1663 d.d. 9 maart
1820
Provisionele en finale toewijzing
- Pope Gjalts Landmeter te Ureterp als verkoper en koper,
tevens als voogd over Pope, Trijntje en Djurre Durks
Duursma, kinderen van wijlen Durk Djurres Duursma
- Pieter Meines van der Broek te Grootegast als verkoper
- Grietje Popes Landmeter te Drachten, gescheiden van
Pieter Jacobs de Vries als verkoper
Betreft de koop van een huis en schuur te Drachten, koopsom
fl. 675
- Pope Jans van Eik te Drachten als koper
Betreft de koop van land te Drachten, diverse koopsommen
- Ruurd Andries van der Meulen te Drachten als koper
- Sjouke Jans Schiere te Drachten als koper
Betreft de koop van een huis en hovinge te Drachten,
koopsom fl. 2500
- Jeltje Hendriks Brandsma te Drachten, gehuwd met Gerben
Posthuma Kijlstra als
(notarieel archief Friesland)1820 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032020 repertoire nr. 1731 d.d. 20 juni 1820
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en schuur te Drachten,
koopsom fl. 675
- Grietje Popes Landmeter te Drachten, gescheiden van
Pieter Jacobs de Vries als verkoper
- Pope Jans van Eik te Drachten als koper
(notarieel archief Friesland)

1827 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032031 repertoire nr. 2873 d.d. 15 mei 1827
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, schuur en land te
Drachten, koopsom fl. 1300
- Pope Jans van Eik te Drachten als verkoper
- Jan van der Hoek te Drachten als koper
- Rinskjen Hendriks Woest te Drachten als koper
(notarieel archief Friesland)
Poppe trouwde, 23 jaar oud, op 03-12-1797 in Drachten met Korneliske Klazes van Weperen.
Notitie bij het huwelijk van Poppe en Korneliske: bij huwelijk staat vermeld dat Poppe Jans van Zuiderdrachten komt.
Korneliske is overleden na 1824 in Drachten (?).
Notitie bij Korneliske: 1832 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Inv. nr. 032039 repertoire nr. 3667 d.d. 27 juli 1832
Testament
- Korneliske Klases van Weperen te Drachten, weduwe van
Pope Jans van Eik
(noatrieel archief Friesland)
Kinderen van Poppe en Korneliske:
1 Iebeltje Poppes van Eik, geboren op 15-08-1798 in Zuider Drachten. Volgt V-c.
2 Klaas van Eik, geboren op 06-01-1801 in Noorder Drachten. Hij is gedoopt op 01-02-1801 in Drachten [bron: Tresoar.nl]. Klaas is overleden in ?.
3 Saakjen Poppes van Eik, geboren op 07-11-1802 in Noorder Drachten. Volgt V-d.
4 Fokjen Popes van Eik, geboren op 25-02-1806 in Noorder Drachten. Volgt V-e.
5 Aaltje Popes van Eik, geboren op 30-09-1807 in Noorder Drachten. Volgt V-f.
6 Jan van Eik, geboren in 1811 in Drachten. Jan is overleden op 04-11-1811 in Drachten, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: bij overlijden 13 dagen oud
7 Jantje Popes van Eik, geboren op 22-11-1812 in Drachten. Jantje is overleden op 29-01-1815 in Drachten, 2 jaar oud.
8 Jantje Popes van Eik, geboren op 06-10-1815 in Drachten. Volgt V-g.
9 Jan van Eik, geboren in 1818 in Drachten. Jan is overleden op 31-05-1818 in Drachten, geen jaar oud.
10 Jan van Eik, geboren op 15-06-1819 in Drachten. Volgt V-h.
11 Klaas van Eik, geboren op 13-10-1821 in Drachten. Klaas is overleden op 24-06-1822 in Drachten, 8 maanden oud.
12 Klaaske van Eik, geboren omstreeks 1824. Volgt V-i.
IV-c Sybe Jans Boomsma is geboren op 17-02-1783 in Zuiderdrachten, zoon van Jan Jelkes van Eyck (zie III-b) en Ybeltje Tjeerds. Hij is gedoopt op 23-03-1783 in Drachten [bron: Grietje Boomsma-Boonstra mail 11-6-2005]. Sybe is overleden op 14-11-1873 in Drachten, 90 jaar oud [bron: http://www.members.lycos.nl/feikeboomsma/Jan02.htm].
Notitie bij Sybe: arbeider (bron: Grietje Boomsma-Boonstra)
Sybe trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1808 in Drachten (Smallingerland) [bron: Tresoar.nl] met Froukje Hendriks van der Wall, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sybe en Froukje: Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 april 1808 in Drachten
Man : Sybe Jans afkomstig van Noorderdrachten
Vrouw : Froukjen Hendriks afkomstig van Noorderdrachten
Zij is gedoopt op 09-08-1785 in Noorderdragten. Froukje is overleden op 23-02-1870 in Smallingerland, 84 jaar oud.
Notitie bij Froukje: bron: http://www.members.lycos.nl/feikeboomsma/Jan02.htm
IV-d Wieger van Eijck, zoon van Pieter Peters en Trientje Jelkes van Eyck (zie III-c). Hij is gedoopt op 30-11-1755 in Oosterwolde (Frl.). Wieger is overleden op 20-08-1820 in Joure (Haskerland), 64 jaar oud.
Notitie bij Wieger: in 1791 grietenijsecretaris te Marssum, later Ontvanger der Directe Belastingen en notaris (te Joure).
Genoemd in het register van naamsaanneming van 1811 te Joure, neemt de naam van Eick aan volgens het register. Ook zijn kinderen staan vermeld:
Pieter 23 jaar
Haske
Aeble 21 jaar
Tettje 19 jaar
Trijntje 18 jaar
Reinkje 15 jaar (dit zal Riemkje moeten wezen)
Hiltje 12 jaar.

Wieger verklaart op 10 maart 1781 (hij staat dan nog vermeld als woonachtig te Oosterwolde) 100 gulden schuldig te zijn aan de wed. van Harmen Thijses van in 1773 ontvangen gelden. Wieger ondertekent de schuldverklaring als "Wijgger Pijtters") bron: hypotheekboeken Oostellingwerf.

Op 12-3-1778 lenen de ouders 175 car. guldens geld tegn 4 % rente lenen van hun zoon "Wijcher Pieters van Eijk", die dan " klerk van de Hoog edele A. van Boelensraadt in den Hove van Frieslandt" is, ongetwijfeld te Leeuwarden. Pieter Pieters ondertekent de schuldverklaring met zijn handtekening en Trientje met een kruisje. (NB de naam Pieter en Peter wordt in de schuldverklaring door elkaar gebruikt). Deze acte uit 1778 is voor zover ik heb kunnen nagaan de oudste vermelding van de familienaam van Eijk.
Op 6-5-1786 om 12 uur tekent Trientje Jelkes met een kruisje een nieuwe schuldbekentenis aan haar zoon, Wycher van Eyck. Het gaat dan om 175 caroli gulden, welke bedoeld zijn o.a. "ter betalinge der doodschulden van mijn wijlen man" -het betreft hier 60 caroli gulden- en een bedrag van 60 caroli gulden ter aflossing van achterstallige huur aan de heer Gosinjet. Bron: hypotheekboeken Oostellingwerf.Uit de speciekohieren 1748-1805, inv.nr. 169. (gemeente Menaldumadeel) valt op te maken dat Wieger tussen 1782 en 1802 te Marssum woonde (bron: Harry van Leuveren e-mail 27-02-2008)

Marssum no: 15
1782 de clercq Y. Zijlstra overleden, nu W. van Eyck van Leeuwarden

Marssum no: 19
1789 - 1798 W. van Eyck

Marssum no: 62
1799 - 1802 W. van Eyck
1803 W van Eyck na de Joure, nu secretaris P.J. Mebius

Wycher is van 1812-1815 geschorst geweest als notaris vanwege het feit dat hij ook Ontvanger van Haskerland was (bron: Harry van Leuveren Filipijnen).

Ondertekent de huwelijksakte van zijn neef Wieger (1815 te Sneek) met de naam "van Eijck"

transcriptie van de hand van Harry van Leuveren (Filipijnen):
proces verbaal van notarile zaken nav het overlijden van Wieger:

PROCES VERBAAL van VERZEGELING
Op heeden den eenentwintigsten Augustus, een duizend agt hondert en twintig, hebben wij ons, Arend Evertsz, Vrederegter van ’t Canton Akkrum, Arrondissement Heerenveen. provincie Vriesland, geasssiteerd met den tweede plaatsvervangend Vrederegter van gemeld Canton, in deesen de functien van Griffier waarnemende, op Verzoek van Mettje Van Eijck, geboren Kroes, die ons te kennen gaf, dat haar man Wieger Van Eijck, openbaar Notaris residerende te Joure, den twintigste deser smiddags omstreeks twallf uur, was overleden, begaven smorgens Negen uur ten Sterfhuize van genoemde Notaris te Joure No. 285, ten einde aldaar verzegeling te doen, van de Minuten en Acten, waar van de overleden Notaris bewaarder was, en aldaar aangekomen zijnde troffen wij aldaar aangemelde verzoekster benevens Goosen van Terwisga, klerk van de overledene, welke verklaarden zich niet tegen de verzegeling van gemelde stukken te verzetten, gemelde personen bragten ons in een voorkamer uitzigt hebbende op de publieke Straat ten Zuidwesten, alwaar wij leggen in een bed, een Lijk, welke de voornoemde personen ons zeiden, dat van gezegde overledene te zijn, van daar hebben wij ons begeven in het kantoor van gemelde Huizinge, uitzigt hebbende in een steeg ten Noordwesten, alwaar gemelde Comparanten ons aanwesen een geel geverfd kisjen, alwaar wij in bevonden Twee honderd Zeven en Zestig Minuten en Acten voor gemelde overledene Wieger van Eijck als Notaris gepasseerd, zedert den drie en twintigsten September agtien hondert en vijftien, tot heden, benevens drie repertoires, zijnde gemelde kisje door ons verzegeld geworden, op Twee eindenvan een Strook wit Lint en gehecht op de opening daarvan, en de Sleutel aan den tweedeplaatsvangend Vrederegter ter hand gesteld, die zich met de bewaring daarvan heeft belast en hebben tot bewaarder over gemelde zegels gesteld Gosen van Terwisga, voornoemd, die zulks op zich heeft genomen, en hebben gemelde requiranteen bewaarder den Eed in onze handen afgelegd, dat geene Minuten door hun zijn weggenomen of ook hun bekend is van anderen weggenomen te zijn, regtsteeek s nog terzijdenen

volgt de beschrijving van de ondertekening door Mettje van Eijck (NB = de echtgenote van Wieger), Goosen van Terwisga, Arend Evertsz en Jan J. Rinkes.
Wieger trouwde, 26 jaar oud, op 23-06-1782 in Leeuwarden met Mettje Lammerts Kroes, ongeveer 32 jaar oud, nadat zij op 07-06-1782 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan [bron: Tresoar.nl (huwelijk Gerecht)].
Notitie bij het huwelijk van Wieger en Mettje: gehuwd in de Westerkerk te Leeuwarden, hierbij staat vermeld dat Wieger afkomstig is van Marssum en Mettje van Leeuwarden.
Huwt trouwens als "Wyger van Eyk".
Volgens Harry van Leuveren moet de herkomst van Metje echter in Drachten gezocht worden, e-mail 2008.
Mettje is geboren omstreeks 1750 in Leeuwarden. Mettje is overleden op 21-01-1849 in Joure (Haskerland), ongeveer 99 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mettje: 99 jaar oud overleden, na een korte "ongesteldheid" overlijdensannonce Leeuwarder Courant 26-01-1849.
Notitie bij Mettje: getuige bij het huwelijk van haar kleinzoon Lammert in 1832.

1822 Joure, notaris D. de Vries
Inv. nr. 069006 repertoire nr. 22 d.d. 30 april 1822
Verkoping
Betreft meubelen
- de weduwe Wieger van Eyck te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1824 Joure, notaris D. de Vries
Inv. nr. 069007 repertoire nr. 47 d.d. 4 november 1824
Verkoping
Betreft meubelen en huisraad, opbrengst fl. 839
- de weduwe W. van Eyck te Joure
- Pieter van Eyck, griffier te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1820 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Inv. nr. 109009 repertoirenrs. 137, 1 en 4 d.d. 27 december
1820
Provisionele toewijzing en inhouding
Betreft een huis te Joure
- Mettje Lammerts Kroes te Joure, weduwe van Wieger van Eyck
- Pieter van Eyck te Joure als toeziend voogd
- Tettje van Eyck te Joure, gehuwd met Hylke Tyleman
- Trijntje van Eyck te Joure, gehuwd met Auke Aukes de Haan
- Rienkje van Eyck te Joure, gehuwd met Johannes Heeres
Borger
- Hiltje van Eyck te Joure, gehuwd met Wisse Pieters van
der Meulen
- Antje Aukes de Haan te Joure, weduwe van Lammert van Eyck
als moeder van en voogd over Lammert van Eyck
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1821 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi
Inv. nr. 109010 repertoirenrs. 101 en 110 d.d. 19 november
1821
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en tuin te Joure
- Mettje Lammerts Kroes te Joure, weduwe van Wieger van
Eyck, verkoper
- Pieter van Eyck te Joure, verkoper, tevens als toeziend
voogd
- Abele van Eyck te Joure, verkoper
- Tettje van Eyck te Joure, gehuwd met Hylke Tyleman,
verkoper
- Trijntje van Eyck te Joure, weduwe van Auke Aukes de
Haan, verkoper
- Rienkje van Eyck te Joure, gehuwd met Johannes Heeres
Borger, verkoper
- Hiltje van Eyck te Joure, gehuwd met Wisse Piers van der
Meulen, verkoper
- Antje de Haan te Joure, weduwe van Lammert van Eyck,
verkoper, tevens als moeder van en voogd over Lammert van
Eyck
Betreft de koop van een huis, koopsom fl. 1125
- Hans Ferwerda te Joure, koper
Betreft de koop van een tuin, koopsom fl. 107
- Kest Pieters van der Zwaag te Joure, koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Kinderen van Wieger en Mettje:
1 Tetje van Eyck, geboren op 11-02-1783 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)]. Zij is gedoopt op 09-03-1783 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)].
Notitie bij de geboorte van Tetje: met opmerking de dopeling is overleden
Tetje is overleden op 09-03-1783 in Marssum (Frl.), 26 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Tetje: zie opmerkingen geboren, in het doopregister staat vermeld bij de doop, "de dopeling is overleden".
Doopregistratie luidt als volgt: gedoopt Tettie dochter van Wyger van Eik en Mettie Lammerts
2 Lammert van Eyck, geboren op 19-03-1784 in Marssum (Frl.) [bron: Tresoar, mail Harry van Leuveren 2007]. Hij is gedoopt op 18-04-1784 in Marssum (Frl.). Lammert is overleden vr 1786 in Marssum (Frl.), ten hoogste 2 jaar oud.
3 Lammert van Eyck, geboren op 23-01-1786 in Marssum (Frl.). Volgt V-j.
4 Pieter Wiegers van Eyck, geboren op 06-07-1788 in Marssum (Frl.). Volgt V-k.
5 Aebele van Eyck, geboren op 23-05-1790 in Marssum (Frl.). Volgt V-l.
6 Tetje Wiegers van Eyck, geboren op 13-12-1791 in Marssum (Frl.). Volgt V-m.
7 Trijntje Wiegers van Eyck, geboren op 03-10-1794 in Marssum (Frl.). Volgt V-n.
8 Riemkje Wiegers van Eyck, geboren op 23-07-1796 in Marssum (Frl.). Volgt V-o.
9 Hiltje Wiegers van Eyck, geboren op 22-01-1799 in Marssum (Frl.). Volgt V-p.
IV-e Hiltjen Pieters van Eyck, dochter van Pieter Peters en Trientje Jelkes van Eyck (zie III-c). Zij is gedoopt op 12-08-1759 in Oosterwolde (Frl.). Hiltjen is overleden op 10-03-1829 in Marssum (Frl.) (Menaldumadeel), 69 jaar oud. Hiltjen trouwde, 25 jaar oud, op 21-11-1784 in Marssum (Frl.) met Dirck Pietters Dijkstra, 22 jaar oud. Dirck is geboren op 06-05-1762 in Marssum, zoon van Pieter Hendriks Dijkstra en Hiltje Dirks. Hij is gedoopt op 23-05-1762 in Marssum [bron: Tresoar]. Dirck is overleden op 17-10-1826 in Menaldumadeel, 64 jaar oud [bron: e-mail Jelke Dijkstra 25-01-2009 en Tresoar].
Notitie bij overlijden van Dirck: 65 jaar oud
Notitie bij Dirck: turfmeter van beroep
IV-f Jelke Pieters van Eyck, zoon van Pieter Peters en Trientje Jelkes van Eyck (zie III-c). Hij is gedoopt op 16-03-1764 in Oosterwolde (Frl.). Jelke is overleden op 09-09-1842 in Roordahuizum (Frl.) (Idaarderadeel), 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jelke: Bij het overlijden van Jelke verscheen in de Leeuwarder Courant de volgende annonce:

Heden overleed na een langdurig lijden, tot diepe droefheid van mij en mijne Kinderen , mijn geliefde Echtgenoot JELKE van EIJCK. In den ouderdom van 76 jaren en 6 maanden, na eene Echtverbindtenis van ruim 52 jaren.
Men gelieve deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen.
Roordahuizum, R.P. SPANJER,
Den 9 september 1842 wed. J. van Eijck.
Notitie bij Jelke: gezworen klerk van Baarderadeel te Jorwerd (1800, bron: Leeuwarder Courant 01-01-1800 en 22-08-1801); deurwaarder bij het Vredegericht(=kantongerecht te Rauwerd) in 1815 nog in functie tijdens het huwelijk van zoon Wieger.
tijdens het huwelijk van hun zoon Pieter Jelkes van Eyck (1825 ) wonen Jelke en vrouw te Jorwerd, Jelke is dan zonder beroep. In 1828 (tijdens huwelijk van dochter Attje) woont Jelke met zijn vrouw in Oosterwierum. Jelke wordt dan betiteld als oud-deurwaarder bij het Vredegeregt.
Jelke is waarschijnlijk met zn moeder van Oosterwolde, via Drachten in 1789 in Marssum beland.
In 1811 neemt de familie te Jorwerd officieel de naam van Eyck aan, het gezin staat als volgt geregistreerd:
Familienamen 1811
Eyck, Jelke van, Jorwerd 60
k. Pieter 22, Gerryt 20, Wijger 18, Jentje 16, Attje 14
Mairie Jorwerd, fol. 15v
In 1798 doen Jelke van Eyck en Rixtje Pytters in Jorwerd geloofsbelijdenis. Het gezin verhuist met de 2 jongste kinderen Attje en Jentje op 30-10-1826 met kerkelijke attestatie naar Oosterwierum. Hiervandaan vertrekken ze, -en dan zonder kinderen- op 20-11-1835 met kerkelijke attestatie naar Roordahuizum.
Volgens de huwelijksake van zoon Wieger zou deze geboren zijn in Stavoren. Dit betekent dat het gezin van Jelke rond die tijd in Stavoren moet hebben gewoond.

Jelke ondertekent de huwelijksakte van dochter Attje in 1822 met de naam "van Eijck".

1819 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067001 repertoire nr. 84 d.d. 26 mei 1819
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een huizinge te Jorwerd, koopsom
fl. 1950
- Jelke van Eick te Jorwerd, gehuwd met Richtje Pieters
Spanjer als verkoper
- Antje Doekles Sjonstra te Jorwerd, weduwe van Tjomme
Yntes Kingma als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1815 * Leeuwarden, notaris J. D. Hanekamp van Harinxma
Inv. nr. 079009 repertoire nr. 72 d.d. 18 maart 1815
Extract, akte niet aanwezig
- Jelger van Eyck te Jorwerd
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1817 Heeg, notaris W. Steenbeek
Inv. nr. 054006 repertoire nr. 119 d.d. 9 september 1817
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 700
- Jelke van Eyck, deurwaarder te Jorwerd als schuldenaar
- Sipke Annes Feykes, boer te Jorwerd als schuldeiser
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1818 * Leeuwarden, notaris J. D. Hanekamp van Harinxma
Inv. nr. 079010 repertoire nr. 29 d.d. 2 maart 1818
Obligatie
- Jelte van Eyck, deurwaarde te Jorwerd; kapitaal fl. 300
- Atje Gerrits te Marssum, weduwe van Pieter Dirks als
borg; kapitaal fl. 300
- Pieter Dirks, in leven gehuwd met Atje Gerrits;
borgstelling door zijn weduwe
- Daniel van Engelen, secretaris te Sneek; kapitaal fl. 300
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)
Jelke trouwde, 26 jaar oud, op 06-06-1790 in Marssum (Frl.) met Rigtje Pieters Spanjer, 21 jaar oud. Rigtje is geboren op 09-08-1768 in Marssum (Frl.), dochter van Pieter Durcks Spanjer en Attje Gerrits van der Wall. Zij is gedoopt op 28-08-1768 in Marssum (Frl.). Rigtje is overleden op 19-03-1850 in Roordahuizum (Frl.), 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rigtje: Bij het overlijden van Jelke verscheen in de Leeuwarder Courant de volgende annonce:

Heden morgen omstreeks half vijf ure, overleed, tot onze bittere droefheid, onze geliefde moeder en grootmoeder RIGTJE PIETERS SPANJER, Wed. van J. van Eijck, in den gezegenden ouderdom van 81 jaren en 7 maanden.
Roordahuizum, J.J. van EIJCK.
Den 19 maart 1850 uit aller naam.
Notitie bij Rigtje: 1846 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078048 repertoire nr. 116 d.d. 30 april 1846
Testament
- Richtje Pieters Spanjer te Roordahuizum, weduwe van Jelke
Pieters van Eyck

(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Kinderen van Jelke en Rigtje:
1 Pieter Jelkes van Eijck, geboren op 27-11-1790. Volgt V-q.
2 Gerrit Jelkes van Eijck, geboren op 09-09-1791 in Marssum (Frl.). Volgt V-r.
3 Wieger Jelkes van Eyck, geboren op 22-01-1795 in Stavoren. Volgt V-s.
4 Jentje Jelkes van Eyck, geboren op 10-12-1796 in Hemelum (Hemelumer Oldeferd). Volgt V-t.
5 Attje Jelkes van Eyck, geboren op 03-11-1798 in Jorwerd. Volgt V-u.
V-a Jan Pieters van Eyck is geboren op 04-12-1801 in Noorderdragten, zoon van Pieter Klazes van Eyck en Geertje Jans (zie IV-a). Hij is gedoopt op 24-01-1802 in Drachten. Jan is overleden op 15-07-1841 in Menaldumadeel, 39 jaar oud.
Notitie bij Jan: arbeider (werkman 1829, notarieel archief Rauwerd inv. nrs 113008 nrs. 57 en 93)
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 25-07-1829 in Rauwerderhem [bron: akte nr. 19] met Antje Jelles Sybrandy, ongeveer 28 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1801 in Rauwerd, dochter van Jelle Hendriks en Tjaltje Tjallings. Antje is overleden op 18-10-1829 in Rauwerderhem, ongeveer 28 jaar oud [bron: aktenr. B19].
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 06-11-1830 in Rauwerderhem [bron: akte nr.] met Aaltje Ths (of Tiedes) Lemstra, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 19-11-1809 in Wolvega, dochter van Tee (Tije) Annes Lemstra. Zij is gedoopt op 10-12-1809 in Wolvega/Sonnega. Aaltje is overleden op 29-07-1877 in Menaldumadeel, 67 jaar oud [bron: e-mail Harry van Leuveren 15-03-2009]. Aaltje trouwde later op 05-06-1844 in Menaldumadeel [bron: Genlias] met Aage Jouws Kooistra (1818-1876).
Kind van Jan en Antje:
1 Geertje van Eyck, geboren op 14-10-1829 in Rauwerderhem. Geertje is overleden in ?.
Kinderen van Jan en Aaltje:
2 Pieter van Eyck, geboren op 26-09-1831 in Baarderadeel [bron: Genlias]. Pieter is overleden op 16-02-1832 in Baarderadeel, 4 maanden oud [bron: Genlias].
3 Pieter van Eyck, geboren op 18-02-1834 in Wymbritseradeel [bron: Genlias]. Pieter is overleden op 22-10-1834 in Wymbritseradeel, 8 maanden oud [bron: Genlias].
4 Geertje van Eyck, geboren op 18-11-1835 in Wymbritseradeel [bron: Genlias]. Geertje is overleden op 25-11-1835 in Wymbritseradeel, 7 dagen oud [bron: Genlias].
5 Geertje van Eyck, geboren op 18-07-1837 in Wymbritseradeel [bron: Genlias]. Geertje is overleden op 18-11-1837 in Wymbritseradeel, 4 maanden oud [bron: Genlias].
6 Pieter van Eyck, geboren op 21-08-1838 in Menaldumadeel [bron: Genlias]. Pieter is overleden op 11-07-1887 in Leeuwarden, 48 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Pieter: ongehuwd volgens overlijdensakte
7 Geertje van Eyck, geboren op 08-11-1839 in Leeuwarderadeel [bron: Genlias]. Geertje is overleden op 03-05-1841 in Menaldumadeel, 1 jaar oud [bron: Genlias].
V-b Ybeltje Pieters van Eyck is geboren omstreeks 1805 in Drachten [bron: Genlias huwelijk leeftijd 30 jaar], dochter van Pieter Klazes van Eyck en Geertje Jans (zie IV-a). Ybeltje is overleden in ?. Ybeltje begon een relatie, ongeveer 30 jaar oud, op 25-07-1835 in Baarderadeel [bron: Genlias leeftijd huwelijk 40 jaar] met Klaas Sjoerds Rinsma, ongeveer 40 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1795 in Teerns (Leeuwarderadeel), zoon van Sjoerd Rinzes Rinsma en Jitske Rienks Zestiene. Klaas is overleden in ?.
V-c Iebeltje Poppes van Eik is geboren op 15-08-1798 in Zuider Drachten, dochter van Poppe Jans van Eik (zie IV-b) en Korneliske Klazes van Weperen. Zij is gedoopt op 02-09-1798 in Drachten [bron: Tresoar.nl]. Iebeltje is overleden op 05-09-1848 in Drachten, 50 jaar oud.
Notitie bij Iebeltje: genoemd in het regeister van naamsaanneming van 1811 van Drachten, is dan 13 jaar oud.
Iebeltje trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1820 in Drachten met Lijkele Gerrits Bijlsma. Lijkele is overleden in ?.
V-d Saakjen Poppes van Eik is geboren op 07-11-1802 in Noorder Drachten [bron: e-mail Harry van Leuveren 14-03-2009], dochter van Poppe Jans van Eik (zie IV-b) en Korneliske Klazes van Weperen. Zij is gedoopt op 26-12-1802 in Drachten [bron: Tresoar.nl]. Saakjen is overleden op 16-04-1874 in Leeuwarden, 71 jaar oud.
Notitie bij Saakjen: genoemd in het regeister van naamsaanneming van 1811 van Drachten, is dan 9 jaar oud.
Kind van Saakjen uit onbekende relatie:
1 Kornelis van Eik, geboren op 31-07-1840 in Smallingerland. Volgt VI-a.
V-e Fokjen Popes van Eik is geboren op 25-02-1806 in Noorder Drachten, dochter van Poppe Jans van Eik (zie IV-b) en Korneliske Klazes van Weperen. Zij is gedoopt op 06-04-1806 in Drachten [bron: Tresoar.nl]. Fokjen is overleden in ?.
Notitie bij Fokjen: genoemd in het regeister van naamsaanneming van 1811 van Drachten, is dan 6 jaar oud.
Fokjen begon een relatie met Geert Harmens de Vries. Geert is overleden in ?.
V-f Aaltje Popes van Eik is geboren op 30-09-1807 in Noorder Drachten, dochter van Poppe Jans van Eik (zie IV-b) en Korneliske Klazes van Weperen. Aaltje is overleden op 24-12-1836 in Drachten, 29 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: genoemd in het register van naamsaanneming van 1811 van Drachten, is dan 3 jaar oud. Doet op 18-11-1832 beleidenis des geloofs in de Hervormde Kerk van Drachten.
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 29-07-1835 in Smallingerland [bron: Tresoar.nl] met Hendrik Jacobs Pander, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Hendrik: Van dit echtpaar stamt de beroemde Friese beeldhouwer Pier Pander 1864-1919 (kleinzoon). Geboren 20-6-1864 te Drachten als zoon van de schipper Jacob Hendriks Pander en Engeltje Piers Wouda.
Hendrik is geboren omstreeks 1812 in Blokzijl, zoon van Jacob Pander en Jantje Hendriks Veen. Hendrik is overleden in Drachten.
V-g Jantje Popes van Eik is geboren op 06-10-1815 in Drachten, dochter van Poppe Jans van Eik (zie IV-b) en Korneliske Klazes van Weperen. Jantje is overleden op 04-01-1903 in Drachten, 87 jaar oud. Jantje trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1838 in Drachten met Sjoerd Aukes Edema. Sjoerd is overleden in ?.
V-h Jan van Eik is geboren op 15-06-1819 in Drachten [bron: mail Ank Mulder-van Eik d.d. 15-05-2007], zoon van Poppe Jans van Eik (zie IV-b) en Korneliske Klazes van Weperen. Jan is overleden op 09-05-1897 in Drachten, 77 jaar oud.
Notitie bij Jan: weduwnaar bij overlijden
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 20-08-1842 in Achtkarspelen [bron: Tresoar.nl] met Lamke Tjeerds Hofman, 22 jaar oud. Lamke is geboren op 02-10-1819 in Drogeham [bron: email Eddy Hofman 15-07-2007], dochter van Tjeerd Arends Hofman en Antje Berends van der Flap. Lamke is overleden op 07-10-1884 in Smallingerland, 65 jaar oud [bron: email Eddy Hofman 15-07-2007, aktenr. 17].
Kinderen van Jan en Lamke:
1 Poppe Jans van Eik, geboren op 04-03-1843 in Twijzel (Achtkarspelen). Volgt VI-b.
2 Tjeerd Jans van Eik, geboren op 02-09-1849 in Opeinde (Smallingerland). Volgt VI-c.
3 Corneliske Jans van Eik, geboren op 03-06-1853 in Smallingerland [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007]. Corneliske is overleden op 10-02-1854 in Smallingerland, 8 maanden oud.
V-i Klaaske van Eik is geboren omstreeks 1824, dochter van Poppe Jans van Eik (zie IV-b) en Korneliske Klazes van Weperen. Klaaske is overleden op 29-03-1901 in Oostellingwerf, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Klaaske: huwt in 1847 te Smallingerland
Klaaske trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-10-1847 in Drachten met Hendrik Siegers de Boer, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1824 in Drachten, zoon van Sieger Fokkes de Boer en Ietje Oedzes. Hendrik is overleden op 19-10-1906 in Opsterland, ongeveer 82 jaar oud [bron: Genlias].
V-j Lammert van Eyck is geboren op 23-01-1786 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)], zoon van Wieger van Eijck (zie IV-d) en Mettje Lammerts Kroes. Hij is gedoopt op 12-02-1786 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)]. Lammert is overleden op 23-02-1810 in Lemmer (Haskerland), 24 jaar oud [bron: Register van overledenen Grietenij Lemsterland (Tresoar)].
Notitie bij Lammert: klerk ter secretary van Lemsterland.
Genoemd in het register van naamsaanneming van 1811 van Joure (opmerkelijk aangezien hij toen reeds was overleden?!), neemt de naam van Eick aan, heeft dan een zoon Lammert.
Lammert trouwde, 23 jaar oud, op 22-10-1809 in Oudehaske (Haskerland) met Antje Aukes de Haan, 21 jaar oud, nadat zij op 06-10-1789 in Oudehaske (Haskerland) in ondertrouw zijn gegaan [bron: (kerkelijke ondetrouw) mail Harry van Leuveren, 2007]. Antje is geboren op 08-06-1788 in Joure (Haskerland) [bron: mail Harry van Leuveren, 2007], dochter van Auke Aukes de Haan en Sijntje Eelkes Weersma. Zij is gedoopt op 06-07-1788 in Joure (Haskerland) [bron: mail Harry van Leuveren, 2007]. Antje is overleden op 14-10-1829 in Joure (Haskerland), 41 jaar oud [bron: huwelijksakte zoon Lammert].
Kind van Lammert en Antje:
1 Lammert Lammerts van Eyck, geboren op 14-09-1810 in Joure (Haskerland). Volgt VI-d.
V-k Pieter Wiegers van Eyck is geboren op 06-07-1788 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)], zoon van Wieger van Eijck (zie IV-d) en Mettje Lammerts Kroes. Hij is gedoopt op 20-07-1788 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)]. Pieter is overleden op 01-05-1873 in Joure (Haskerland), 84 jaar oud.
Notitie bij Pieter: griffier te Joure (1824) , deurwaarder of grietenijontvanger te Joure (o.a. 1842). Later gemeenteontvanger te Joure (o.a. 1873)

1824 Joure, notaris D. de Vries
Inv. nr. 069007 repertoire nr. 47 d.d. 4 november 1824
Verkoping
Betreft meubelen en huisraad, opbrengst fl. 839
- de weduwe W. van Eyck te Joure
- Pieter van Eyck, griffier te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1828 Akkrum, notaris G.S. Zijlstra
Inv. nr. 001005 repertoire nr. 17 d.d. 7 november 1828
Obligatie
- Thomas Willems Bijlsma te Oldeboorn, gehuwd met Elske
Tjitses Haringsma als schuldenaar
- Lucas Jans Mooi te Oldeboorn als schuldeiser
- Pieter van Eyck te Joure als schuldeiser
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
1838 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001009 repertoire nr. 2 d.d. 6 januari 1838
Finale toewijzing
Betreft de verkoop van een rietpolle te Nijehaske, koopsom
fl. 105
- Johan Heinrich Drentman, koopman te Leeuwarden als
verkoper
- Pieter van Eyck, griffier te Joure als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1873 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001044 repertoire nr. 30 d.d. 3 maart 1873
Testament
- Pieter Wiegers van Eyck, gemeenteontvanger te Joure
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 09-12-1810 in Oldeboorn [bron: Tresoar.nl] met Gerbrigje Thomas Bijlsma, ongeveer 20 jaar oud. Gerbrigje is geboren omstreeks 1790 in Oldeboorn [bron: Annonce 50-jarig huwelijk Leeuwarder Courant 11-12-1860]. Gerbrigje is overleden op 09-03-1885 in Haskerland, ongeveer 95 jaar oud [bron: Aktenummer: A 30 (Genlias)].
Notitie bij overlijden van Gerbrigje: bij overlijden 96 jaar oud
Notitie bij Gerbrigje: 1873 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001044 repertoire nr. 31 d.d. 3 maart 1873
Testament
- Gerbrig Tomas Bijlsma te Joure, gehuwd met Pieter Wiegers
van Eyck

(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1873 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001044 repertoire nr. 106 d.d. 25 juli 1873
Inventaris
- Gerbrig Tomas Bijlsma te Joure, weduwe van Pieter Wiegers
van Eyck
- Mettje van Eyck te Joure, gehuwd met Rienk Piers Luithof
- Wieger van Eyck, gemeenteontvanger te Joure
- Thomas van Eyck, wijnhandelaar te Sloten
- Aaltje van Eyck te Joure

(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Kinderen van Pieter en Gerbrigje:
1 Wieger van Eyck, geboren op 05-03-1812 in Joure (Haskerland) [bron: mail Harry van Leuveren, 2007]. Wieger is overleden op 01-03-1814 in Joure (Haskerland), 1 jaar oud.
2 Mettje Pieters van Eyck, geboren op 09-08-1814 in Joure (Haskerland). Volgt VI-e.
3 Wieger Pieters van Eyck, geboren op 05-11-1816 in Joure (Haskerland). Wieger is overleden op 03-12-1881 in Joure (Haskerland), 65 jaar oud [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1881 [bron: Tresoar.nl].
Notitie bij overlijden van Wieger: ongehuwd
4 Thomas van Eyck, geboren op 01-03-1819 in Joure (Haskerland). Volgt VI-f.
5 Lammert van Eyck, geboren op 26-12-1821 in Haskerland. Lammert is overleden op 19-08-1829 in Haskerland, 7 jaar oud.
6 Jeltje Pieters van Eyck, geboren op 19-08-1822 in Joure (Haskerland). Volgt VI-g.
7 Aaltje Pieters van Eyck, geboren op 27-09-1824 in Joure (Haskerland). Volgt VI-h.
8 Hendrikje Pieters van Eyck, geboren op 12-09-1828 in Joure (Haskerland). Hendrikje is overleden op 25-07-1829 in Joure (Haskerland), 10 maanden oud.
9 Lammert van Eyck, geboren omstreeks 1830 in Haskerland. Lammert is overleden op 04-06-1902 in Lemsterland, ongeveer 72 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Lammert: gehuwd
10 Hendrikje van Eyck, geboren op 15-11-1830 in Haskerland [bron: Genlias]. Hendrikje is overleden in ?.
V-l Aebele van Eyck is geboren op 23-05-1790 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)], zoon van Wieger van Eijck (zie IV-d) en Mettje Lammerts Kroes. Hij is gedoopt op 13-06-1790 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)]. Aebele is overleden op 02-02-1853 in Lemsterland, 62 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Aebele: Onvanger der Rijksbelastingen, wonend te Oosterzee (bron geboorteakte zoon Klaas 1835, 1836, 1842 ).
12-5-1848 zonder beroep wonend te Leeuwarden (bron huwelijksakte dochter Metje).

Aebele werd in 1848 veroordeeld tot een gevangenisstraf, ongeveer 6 weken na zijn vrijlating overleed hij al. Mogelijk was ziekte aanleiding voor de gratie?
Aebele van Eijck, oud 58 jaren, geboren te Marssum, wonende te Echten, ontvanger, gereformeerd...
wegens het verduisteren van gelden ter waarde van drie duizend franken te boven gaande, welke hem in betrekking van Rijksontvanger waren ter hand gesteld.

uitspraak Hof van Friesland dd. 2-10-1848
Eerloos verkaard
14-10-1848, na de straf nog zes maanden correctioneel 14-10-1853
18-12-1852, ten gevolge van verdiende gratie bij Z.M. besluit dd. 11-12-1852, no. 65Aebele zat dus tijdens het huwelijk van zijn dochter Klaaske in het Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden waar hij nr. 1707 was...
Heeft overigens niet land van zn vrijheid kunnen/mogen genieten... hij overleed al binnen paar maanden ...
(Bron: e-mail Harry van Leuveren 10-03-2008).
Aebele:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1817 in Joure (Haskerland) met Minke (Meinskje) Sannes Dubbeling, 23 jaar oud. Minke is geboren op 27-02-1794 in Joure (Haskerland), dochter van Sanne Simkes Dubbeling en Grietje Meines. Zij is gedoopt op 25-05-1794 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Tresoar.nl].
Notitie bij de geboorte van Minke: gedoopt Minke d.v. Sanne Simkes en Grietje Meines
Minke is overleden op 27-03-1818 in Joure (Haskerland), 24 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Minke: 23 jaar bij overlijden
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 23-11-1819 in Joure (Haskerland) met Dirkje Klazes Zoetinga, 21 jaar oud. Dirkje is geboren op 20-09-1798 in Westermeer, dochter van Klaas Jans Zoetinga en Jeltje Douwes. Zij is gedoopt op 14-10-1798 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Tresoar.nl].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: gedoopt als Dirkje d.v. Klaas Jans en Jeltje Douwes.
Dirkje is overleden op 27-06-1886 in Lemsterland, 87 jaar oud [bron: Genlias].
Kind van Aebele en Minke:
1 Meinskje van Eyck, geboren op 22-03-1818 in Joure (Haskerland). Volgt VI-i.
Kinderen van Aebele en Dirkje:
2 Metje van Eyck, geboren op 30-09-1820 in Joure (Haskerland). Volgt VI-j.
3 Jeltje van Eyck, geboren op 19-08-1822 in Haskerland [bron: e-mail Daan Schinkel 18-04-2009]. Jeltje is overleden op 11-02-1906 in Lemsterland, 83 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Jeltje: bij overlijden weduwe
4 Wieger van Eyck, geboren op 10-11-1824 in Lemsterland. Volgt VI-k.
5 Klaaske van Eyck, geboren op 12-01-1828 in Echten (Lemsterland). Volgt VI-l.
6 Lammert van Eyck, geboren op 06-02-1830 in (Echten) Lemsterland. Volgt VI-m.
7 Zwaantje van Eyck, geboren op 24-03-1832 in Lemsterland. Volgt VI-n.
8 Klaas Ebeles van Eyck, geboren op 13-12-1834 in Oosterzee (Lemsterland). Klaas is overleden op 29-01-1835 in Oosterzee (Lemsterland), 1 maand oud [bron: akte 30-01-1835].
9 Klaas Ebeles van Eyck, geboren op 29-03-1836 in Oosterzee (Lemsterland). Klaas is overleden op 01-04-1836 in Oosterzee (Lemsterland), 3 dagen oud [bron: Genlias].
10 Pieter van Eyck, geboren op 03-12-1838 in Oosterzee (Lemsterland). Volgt VI-o.
11 Klaas van Eyck, geboren op 22-09-1842 in Oosterzee (Lemsterland). Volgt VI-p.
V-m Tetje Wiegers van Eyck is geboren op 13-12-1791 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)], dochter van Wieger van Eijck (zie IV-d) en Mettje Lammerts Kroes. Zij is gedoopt op 22-01-1792 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)]. Tetje is overleden op 03-05-1864 in Joure (Haskerland), 72 jaar oud. Tetje trouwde, 23 jaar oud, op 26-03-1815 in Joure (Haskerland) met Hylke Wybes Tyleman. Hylke is overleden in ?.
V-n Trijntje Wiegers van Eyck is geboren op 03-10-1794 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)], dochter van Wieger van Eijck (zie IV-d) en Mettje Lammerts Kroes. Zij is gedoopt op 26-10-1794 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)]. Trijntje is overleden op 30-05-1881 in Idaarderadeel, 86 jaar oud [bron: Tresoar.nl].
Notitie bij overlijden van Trijntje: bij overlijden genoemd van Eyk ipv van Eyck.
Trijntje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29-08-1816 in Joure (Haskerland) met Auke Aukes de Haan, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op 29-05-1791 in Joure (Haskerland [bron: mail: Harry van Leuveren 2007]. Auke is overleden op 11-02-1821 in Joure (Haskerland), 29 jaar oud [bron: mail: Harry van Leuveren 2007; Tresoar.nl].
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 18-12-1825 in Joure (Haskerland) met Jan Berends Nieuwenhuis, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1797. Jan is overleden op 03-10-1868 in Idaarderadeel, ongeveer 71 jaar oud [bron: Harry van Leuveren, Filippijnen mail 2007,].
V-o Riemkje Wiegers van Eyck is geboren op 23-07-1796 in Marssum (Frl.) [bron: www. graftombe.nl en Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)], dochter van Wieger van Eijck (zie IV-d) en Mettje Lammerts Kroes. Zij is gedoopt op 14-08-1796 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)]. Riemkje is overleden op 19-05-1872 in Joure (Haskerland), 75 jaar oud. Riemkje trouwde, 22 jaar oud, op 13-06-1819 in Joure (Haskerland) met Johannes Heeres Borger, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 09-08-1796 in Joure (Haskerland) [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl], zoon van Here Johannes en Antje Geerts. Hij is gedoopt op 28-08-1796 in Joure/Westermeer/Snikzwaag [bron: Tresoar.nl].
Notitie bij de geboorte van Johannes: gedoopt als zoon van Here Johannes en Antje Geerts
Johannes is overleden op 12-04-1879 in Joure (Haskerland), 82 jaar oud [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl].
Notitie bij overlijden van Johannes: weduwnaar
V-p Hiltje Wiegers van Eyck is geboren op 22-01-1799 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)], dochter van Wieger van Eijck (zie IV-d) en Mettje Lammerts Kroes. Zij is gedoopt op 03-03-1799 in Marssum (Frl.) [bron: Marssum, Doop Herv. gem. 1607-1811 (Tresoar)]. Hiltje is overleden op 22-05-1881 in Joure (Haskerland), 82 jaar oud.
Notitie bij Hiltje: 1855 Balk, notaris G. Zandstra
Inv. nr. 007026 repertoire nr. 9 d.d. 15 februari 1855
Boedelbeschrijving
- Hiltje Wiegers van Eyck te Balk, weduwe van Wisse Piekes
van der Meulen als moeder van en voogd over Lammert,
Sjouke, Pieter en Trienus Wisses van der Meulen
- Pieke Wisses van der Meulen Meulen te Sloten
- Sibble Johannes Visser te Sloten, gehuwd met Mettje
Wisses van der Meulen
- Wouter Wisses van der Meulen te Balk
- Age Wouters van der Meulen te Akkrum als toeziend voogd
(Notarieel Archief Leeuwarden)
Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op 11-03-1820 in Joure (Haskerland) met Wisse Pieters van der Meulen, 35 of 36 jaar oud. Wisse is geboren in 1784. Wisse is overleden op 24-11-1854 in Gaasterland, 69 of 70 jaar oud [bron: Gen Lias].
Notitie bij overlijden van Wisse: 70 jaar gehuwd
Notitie bij Wisse: kastelein te Grouw.
Kind van Hiltje en Wisse:
1 Pieke Wisses van Eyck (van der Meulen), geboren op 23-06-1819 in Haskerland. Pieke is overleden op 11-01-1895 in Sloten, 75 jaar oud [bron: mail: Harry van Leuveren, 2007;Tresoar.nl].
Notitie bij overlijden van Pieke: 75 jaar weduwnaar, heet bij overlijden van der Meulen
Notitie bij Pieke: is voor het huwelijk geboren van de ouders.
V-q Pieter Jelkes van Eijck is geboren op 27-11-1790, zoon van Jelke Pieters van Eyck (zie IV-f) en Rigtje Pieters Spanjer. Hij is gedoopt op 25-12-1790 in Marssum (Frl.). Pieter is overleden op 29-06-1858 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: bij overlijden gepensioneerd ambtenaar. Aangevers van het overlijden zijn de buren: Jasper Waanders en gerhardus Weiteman.
Notitie bij Pieter: douaneambtenaar "commis van de eerste Klasse te voet, der Directe Belastingen in- en uitgaande rechten en accijns, gestationeerd te Vriezenveen". In de geboorte en overlijdensregisters ook wel aangeduid als hoofdcommies. Later winkelier in kleding en volgens Johanna Bom-Teunis ook gemeenteontvanger te Vriezenveen (mondelinge info ca. 1972). Bij het overlijden van zoontje Pieter Jelkes in 1851 wordt hij landbouwer genoemd.
Bij het overlijden van dochter Magdalena in 1854 en bij het huwelijk van dochter Zellejetta in 1856 is Pieter winkelier en zijn vrouw winkelierse.
1827-1834 woont het gezin in Albergen-Tubbergen (bron: geboorteregistratie zoon Gerhardus,dochters Janna en Zellejetta).
1835-1842 woont het gezin in Bergentheim (Ambt Hardenberg) (bron: geboorte- en overlijdensregistraties kinderen Pieter Jelkes in die jaren te Ambt Hardenberg).
Pieter trouwde, 34 jaar oud, op 04-06-1825 in Vriezenveen met Magdalena Hospers, 19 jaar oud. Magdalena is geboren op 13-02-1806 in Vriezenveen, dochter van Gerrit Hospers en Janna Eshuis. Zij is gedoopt op 17-02-1806 in Vriezenveen. Magdalena is overleden in 1883 in Vriezenveen, 76 of 77 jaar oud [bron: akte nr. 10 (Genlias)].
Notitie bij Magdalena: 1806 winkelierster, bij huwelijk zonder beroep, zij woonde later op het midden op de plek waar nu slagerij Kenkhuis is (oude foto van het pand in boek Ken uw dorp en heb het lief, blz. 48)
Kinderen van Pieter en Magdalena:
1 Rigtje van Eijck, geboren in 1825 in Vriezenveen. Volgt VI-q.
2 Janna van Eijck, geboren op 08-09-1825 in Tubbergen. Volgt VI-r.
3 Zellejetta van Eijck, geboren op 28-06-1829 in Tubbergen. Volgt VI-s.
4 Gerhard(us) van Eijck, geboren in 1831 in Vriezenveen. Gerhard(us) is overleden op 22-06-1834 in Tubbergen, 2 of 3 jaar oud [bron: akte nr. 60].
Notitie bij overlijden van Gerhard(us): 3 jaar oud, geboren te Vriezenveen. Vader wordt genoemd commies bij de belastingen, wonend te Albergen.
5 Juliana van Eijck, geboren in 1833 in Vriezenveen. Juliana is overleden op 09-02-1837 in Bergentheim (Ambt Hardenberg), 3 of 4 jaar oud.
6 Gerharda van Eijck, geboren op 11-02-1835 in Bergentheim (Ambt Hardenberg). Volgt VI-t.
7 Wieger van Eijck, geboren op 23-10-1837 in Bergentheim (Ambt Hardenberg).
Notitie bij de geboorte van Wieger: zoon van Pieter Jelkes van Eijck, hoofdcommies, wonend te Bergentheim.
Wieger is overleden op 23-02-1859 in Vriezenveen, 21 jaar oud.
Notitie bij Wieger: molenaarsknecht
8 Juliana van Eijck, geboren op 20-01-1840 in Bergentheim (Ambt Hardenberg). Volgt VI-u.
9 Magdalena van Eijck, geboren op 13-12-1842 in Bergentheim (Ambt Hardenberg).
Notitie bij de geboorte van Magdalena: dochter van Pieter jelkes van Eijck, commies te voet, wonend te Bergentheim.
Magdalena is overleden op 19-08-1849 in Vriezenveen, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Magdalena: overleden 3e wijk Oosteinde, vader winkelier.
10 Pieter Jelkes van Eijck, geboren omstreeks 1846 in Vriezenveen. Pieter is overleden op 05-03-1851 in Vriezenveen, ongeveer 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: wonend aan 2e wijk Oosteinde, ouders landbouwer, 5 jaar oud geboren te Vriezenveen. Aangevers van het overlijden zijn de buurmannen: Jan Twillaar en Cornelis de Witte. Naam geregistreerd als Pieter Jelkes van Eick.
11 Gerrit van Eijck, geboren in 1850. Gerrit is overleden op 17-06-1870 in Vriezenveen, 19 of 20 jaar oud [bron: akte nr. 62].
Notitie bij overlijden van Gerrit: 19 jaar oud.
V-r Gerrit Jelkes van Eijck is geboren op 09-09-1791 in Marssum (Frl.), zoon van Jelke Pieters van Eyck (zie IV-f) en Rigtje Pieters Spanjer. Hij is gedoopt op 30-09-1792 in Marssum (Frl.). Gerrit is overleden op 23-04-1836 in gemeente Tietjerksteradeel, 44 jaar oud [bron: Gen Lias].
Notitie bij Gerrit: in 1829 (bron: huwelijksakte) ontvanger der directe Belastingen te Oostermeer, gemeente Tietjerksteradeel. Gerrit ondertekent de huwelijksakte met de naam "van Eijck".

1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoire nr. 151 d.d. 18 december 1827
Inventaris
- Meinte Durks van der Berg te Oosterlittens
- Hendrik Durks Dijkstra te Nijeholtwolde
- Sake Jans de Jong te Oosterlittens
- Petrus Joukes Kuperus te Jorwerd
- Lieuwe Joukes Kuperus te Bozum
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum
- Petrus Folkerts Kuperus te Bozum
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoirenrs. 149 en 155 d.d. 17 december
1827
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huizinge met erf te Jorwerd,
koopsom fl. 140
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum als verkoper
- Minke Jans Visser te Oosterlittens, weduwe van Marten
Lieuwes Faber als verkoper
- Sipke Annes Feykens te Mantgum als verkoper
- Willem Jans Visser te Jorwerd als verkoper
- Heerke Sipkes Feykens te Jorwerd als verkoper
- Jacob Reinders Ferwerda te Mantgum als verkoper
- Wiebe Oeges Bernarda te Jorwerd als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1832 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078021 repertoire nr. 340 d.d. 2 november 1832
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1.750
- Gerrit van Eyck, ontvanger der belastingen te Oostermeer
als schuldenaar
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als schuldeiser;
griffier te Lemmer
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Gerrit trouwde, 37 jaar oud, op 28-05-1829 in gemeente Tietjerksteradeel met Rinskje Johannes van der Meer, ongeveer 29 jaar oud. Rinskje is geboren omstreeks 1800 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), dochter van Johannes Egberts van der Meer en Grietje Pieters Algra. Rinskje is overleden op 27-01-1847 in gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 47 jaar oud [bron: Gen Lias].
Kind van Gerrit en Rinskje:
1 Jelke Gerrits van Eyck, geboren op 20-12-1830 in Tietjerksteradeel. Volgt VI-v.
V-s Wieger Jelkes van Eyck is geboren op 22-01-1795 in Stavoren [bron: Stavoren, Doop Herv. gem. 1750-1811 (Tresoar)], zoon van Jelke Pieters van Eyck (zie IV-f) en Rigtje Pieters Spanjer. Hij is gedoopt op 11-02-1795 in Stavoren [bron: Stavoren, Doop Herv. gem. 1750-1811 (Tresoar)]. Wieger is overleden op 07-02-1841 in Lemsterland, 46 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Wieger: schrijver te Sneek tijdens zn huwelijk. (1827-1839) grifier bij het vredegerecht (= kantongerecht) te Balk.
griffier kantongerecht te Lemmer (1840) bron: huwelijk dochter Richtje 1840.
Wieger komt heel erg vaak in de notarile archieven voor met name als geldschieter, een greep uit de aktes volgt hieronder (deze is verre van volledig, maar geeft wel een beeld van de grote rijkdom van het gezin van Wieger)

1819 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067001 repertoire nr. 108 d.d. 28 augustus 1819
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een gedeelte van een veerschip
varende van Marssum op Leeuwarden, koopsom fl. 550
- Atje Gerrits van der Wal te Marssum, weduwe van Pieter
Durks als verkoper (grootmoeder van Wieger)
- Wieger van Eyck, commies griffier te Sneek, gehuwd met
Janna van der Werf als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1822 Heeg, notaris W. Steenbeek
Inv. nr. 054008 repertoire nr. 76 d.d. 13 augustus 1822
Cessie
- Wieger van Eyck als erfgenaam
- Cornelis Wigles Visser, koopman te Heeg
- Marij Jans als erflater; en anderen; in leven rentenier
te Langweer
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007004 repertoire nr. 84 d.d. 29 juli 1828
Schuldbekentenis
Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Wieger van Eyck, griffier bij het vredegere te Balk als
crediteur
- Bate Thees Aukema, boer te Wijckel als debiteur
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)1829 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007005 repertoire nr. 119 d.d. 16 november 1829
Koopakte
Betreft de verkoop van zathe en landen te Follega, koopsom
fl. 3000
- Wieger van Eyck, griffier te Lemmer als verkoper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk als koper
- Jolle Meinesz, landbouwer te Nijega als koper
(Notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1832 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078021 repertoire nr. 340 d.d. 2 november 1832
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 1.750
- Gerrit van Eyck, ontvanger der belastingen te Oostermeer
als schuldenaar
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als schuldeiser;
griffier te Lemmer
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


1839 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007009 repertoire nr. 33 d.d. 30 april 1839
Koopakte
Betreft de verkoop van zathe en landen te Harich, koopsom
fl. 8200
- Wieger van Eyck, griffier te Balk als verkoper
- Eelke Eelkes Postma, huisman te Wijckel als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1840 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007010 repertoire nr. 52 d.d. 9 juli 1840
Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 411
- Wieger van Eyck te Lemmer als verkoper
- Jan Stoffels Stoffelsma als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Wieger trouwde, 20 jaar oud, op 04-08-1815 in Sneek met Janna Aukes van der Werff, 20 jaar oud. Janna is geboren op 05-02-1795 in Sneek, dochter van Auke Aukes van der Werff en Antje Reinders Jellema. Janna is overleden op 18-07-1850 in Lemsterland, 55 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Janna: 1841 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007010 repertoire nr. 16 d.d. 9 april 1841
Royement, akte niet aanwezig
- Janna van der Werf, weduwe van Wieger van Eyck als moeder
van en voogd over Anna van Eyck
- Rigtje van Eyck te Lemmer, gehuwd met Roelof Hesselius
Brandenburg
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)


1843 Balk, notaris W. J. Hemsing
Inv. nr. 007012 repertoire nr. 64 d.d. 8 augustus 1843
Royement, akte niet aanwezig
- Janna van der Werf te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
- Rigtje van Eyck te Lemmer, gehuwd met Roelof Hesselius
Brandenburg
- Anna van Eyck te Lemmer, gehuwd met Rommert Brandsma

(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1847 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097034 repertoire nr. 18 d.d. 4 maart 1847
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1600
- Carst Dirks Fortuin te Lemmer als schuldenaar
- Baukje Hanzes Wouda te Lemmer als schuldenaar
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als schuldeiser
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1847 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097034 repertoire nr. 43 d.d. 8 mei 1847
Cessie
Betreft een kapitaal van fl. 4000
- Trijntje Jans Brouwer te Lemmer, weduwe van Folkert
Ruurds Visser als cedent
- Julietta Jeletta Folkerts Visser te Lemmer als cedent
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als cessionaris
- Hesselius Jans Brandenburg te Lemmer, weduwnaar van Ietje
Roelofs als erlater en schuldenaar
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1849 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097036 repertoire nr. 13 d.d. 12 februari 1849
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Mozes Abrahams van der Woude te Lemmer als schuldenaar
- Mette Salomons Blok te Lemmer als schuldenaar
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als schuldeiser
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)


1850 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097037 repertoire nr. 47 d.d. 21 juni 1850
Testament
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)

1850 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau
Inv. nr. 097037 repertoire nr. 64 d.d. 12 december 1850
Inventaris
- Janna van der Werff te Lemmer, weduwe van Wieger van Eyck
als erflater
(Notarieel Archief Friesland: Tresoar.nl)
Kinderen van Wieger en Janna:
1 Richtje van Eyck, geboren op 03-05-1816 in Sneek. Volgt VI-w.
2 Antje van Eyck, geboren op 20-09-1818 in Sneek. Volgt VI-x.
V-t Jentje Jelkes van Eyck is geboren op 10-12-1796 in Hemelum (Hemelumer Oldeferd) [bron: Tresoar doopboek Hemelum, Mirns en Bakhuizen], zoon van Jelke Pieters van Eyck (zie IV-f) en Rigtje Pieters Spanjer. Hij is gedoopt op 25-12-1796 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen [bron: Tresoar doopboek Hemelum, Mirns en Bakhuizen]. Jentje is overleden op 10-04-1850 in Idaarderadeel, 53 jaar oud.
Notitie bij Jentje: deurwaarder te Leeuwarden en Oosterwierum (1834), te Roordahuizum (1845).

1823 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067004 repertoire nr. 73 d.d. 12 juli 1823
Koopakte met kwitantie
Betreft de verkoop van een gedeelte van een bouwland te
Weidum, koopsom fl. 586
- Jentje Jelkes van Eyck te Jorwerd als verkoper
- Willem Kornelis Bonnema te Weidum als verkoper
- Marten Luitzens Kingma te Weidum als koper
- Ymke Luitzens Kingma te Weidum als koper
- Vroukjen Luitzens Kingma te Weidum als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1824 Jorwerd, notaris J. Steenbeek
Inv. nr. 067004 repertoirenrs. 45 en 47 d.d. 28 juni 1824
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huizinge te Baard, koopsom
fl. 650
- Jentje Jelkes van Eyck te Jorwerd als verkoper
- Gerrit Piers de Jong te Baard als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

Citaat uit akte:
ten verzoeke van Jentje Jelkes van Eijck, Deurwaarder bij het Vredesgeregt van het Kanton Rauwerd, wonende te Oosterwierum, als mondeling gelastigde van de gezamenlijke Erfgenamen van wijlen Hiske Lieuwes Faber opgenoemd en daarvoor ??? geprocedeerd tot de publieke verkooping van huismeubelen, linnen, kleding en lijfdragt, waaronder geen goud of zilver etc.
(transcriptie van Paul Cuperus, ontvangen via mail 2007).1828 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067009 repertoire nr. 160 d.d. 7 januari 1828
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 260
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
- Jentje Jelkes van Eyck te Oosterwierum
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1829 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067010 repertoirenrs. 270 en 281 d.d. 14 januari
1829
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Jorwerd
- Toussaint Gosliga te Jerwerd als verkoper
- Herre Harmens Poelsma te Leeuwarden als verkoper
- Taeke Harmens Poelsma te Huizum als verkoper
Betreft de koop van een huizinge en hovinge en erf te
Jorwerd, koopsom fl. 600
- Bouwe Jetzes Kalma te Jellum als koper
Betreft de koop van een huizinge en hovinge en erf te
Jorwerd, koopsom fl. 600
- Jentje Jetzes van Eyck te Oosterwierum als koper
Betreft de koop van een perceel greidland, koopsom fl. 609
- Jan Aukes Sierdsma te Jorwerd als koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1834 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078024 repertoire nr. 50 d.d. 20 februari 1834
Royement, akte is wel aanwezig
- Jan Ruurds Lantema, koopman te Irnsum
- Jentje Jelkes van Eyck, deurwaarder te Leeuwarden als
voogd over de kinderen van Jan Ruurds Lantema
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1834 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078025 repertoire nr. 282 d.d. 27 augustus 1834
Inventaris
- Johannes Everts van Aisma, landbouwer te Beetgum als
voogd over de geinterdiceerde Sybren Sybrens Spanjer te
Marssum, voorheen koelmelker
- Jentje Jelles van Eyck, deurwaarder te Oosterwierum
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1845 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn
Inv. nr. 078046 repertoire nr. 88 d.d. 6 mei 1845
Huwelijksvoorwaarden
- Jentje Jelkes van Eyck, deurwaarder te Roordahuizum als
bruidegom
- Ynske Penninga te Jorwerd als bruid
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Jentje trouwde, 51 jaar oud, op 08-05-1848 in Baarderadeel met Ynske Penninga. Ynske is overleden in ?.
Notitie bij Ynske: Ynskes vader was vanaf 1789 predikant te Jorwerd tot deze in 1840 met emiritaat gaat (bron: http://home.hccnet.nl/t.penninga/genealogie/parenteel2.html)
V-u Attje Jelkes van Eyck is geboren op 03-11-1798 in Jorwerd, dochter van Jelke Pieters van Eyck (zie IV-f) en Rigtje Pieters Spanjer. Zij is gedoopt op 25-11-1798 in Jorwerd. Attje is overleden op 17-04-1882 in gemeente Hennarderadeel, 83 jaar oud.
Notitie bij Attje: naaister.
In 1822 ondertekent Attje de trouwakte als " A.J. van Eyck" en 1828 ondertekent ze de trouwakte met "A.J. van Eick".


1827 Jorwerd, notaris J. Kamminga Boltjes
Inv. nr. 067008 repertoire nr. 151 d.d. 18 december 1827
Inventaris
- Meinte Durks van der Berg te Oosterlittens
- Hendrik Durks Dijkstra te Nijeholtwolde
- Sake Jans de Jong te Oosterlittens
- Petrus Joukes Kuperus te Jorwerd
- Lieuwe Joukes Kuperus te Bozum
- Gerrit Jelkes van Eyck te Oosterwierum
- Petrus Folkerts Kuperus te Bozum
- Hiske Lieuwes Faber, in leven weduwe van Jouke Petrus
Kuperus te Jorwerd als erflater
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)


Gerrit Jelkes van Eijck was comparant in de akte als gemachtigde voor de minderjarige dochter Folketje Folkerts Kuperus van zijn zuster Attje Jelkes van Eijck, weduwe van Folkert Joukes Kuperus, zoon van de overledene. Petrus Folkerts Kuperus, genoemd als toeziend voogd, is een neef van Folkert Joukes Kuperus.

Citaat uit de akte:
6e (6e comparant) Gerrit Jelkes van Eijck, ontvanger der Rijks Belastingen, wonende te Oosterwierum, als gevolmagtigde volgens onderhandsche procuratie, in dato de dertiende der tegenwoordigen maand December, geregistreerd door daarop geplaatste quitance dus luidende: Geregistreerd te Leeuwarden: den veertiende December 1800 zeven en twintig, deel 15, folio 137, ontvangen een gulden een cent voor regt en verhoogingen (getekend ADG van Limburg Stirum) - van Attje Jelkes van Eijck, weduwe van wijlen Folkert Joukes Kuperus, naaister, wonende te Oosterwierum, in kwaliteit als moeder en voogdes van haar minderjarige dochter, Folkertje Folkerts Kuperus, bij wijlen gedachte harer man in echte gewonnnen,- geadsisteerd met Petrus Folkerts Kuperus, timmerman wonende te Bozum, als toeziend voogd van dezelve minderjarige zijnde de aangehaalde procuratie door de gemagtigde geaccepteerd, duidelijk en echt verklaard, na gedane voorlezing aan de tegenwoordige minute geannoteeerd, nadat daarvan op de procuratie zelve melding gemaakt, en zulks door de comparant gemagtigd, de getuigen en den notaris was getekend-------------------------------------------------------------------------------
(transcriptie van de hand van Paul Cuperus, via mail ontvangen
Attje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1822 in gemeente Baarderadeel met Folkert Joukes Kuperus, 22 jaar oud. Folkert is geboren op 13-07-1799 in Jorwerd, zoon van Jouke Petrus Cuperus en Hiske Lieuwes Faber. Folkert is overleden op 20-08-1822 in Jorwerd, 23 jaar oud [bron: huwelijksakte Attje (1828) Baarderadeel].
Notitie bij Folkert: bij huwelijk timmerknecht van beroep.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1828 in Baarderadeel met Rinse Meinderts Kreger, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Attje en Rinse: het echtpaar is tijdens het huwelijk woonachtig in Oosterrwierum.
Rinse is geboren op 08-01-1804 in Rauwerd, zoon van Meindert Kreger en Jouke Hanses. Rinse is overleden op 30-04-1885 in gemeente Baarderadeel, 81 jaar oud.
Notitie bij Rinse: tijdens zn huwelijk wagenmakersknecht (1828) te Oosterwierum.
VI-a Kornelis van Eik is geboren op 31-07-1840 in Smallingerland [bron: Tresoar], zoon van Saakjen Poppes van Eik (zie V-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1840 [bron: Tresoar]. Kornelis is overleden op 19-11-1893 in Opsterland, 53 jaar oud [bron: Overlijdensakte Opsterland, 1893]. Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op 04-06-1870 in Beetsterzwaag [bron: Harry van Leuveren e-mail 14-03-2009] met Fettje Klazes Zandstra, 26 jaar oud. Fettje is geboren op 13-02-1844 in Opsterland [bron: Overlijdensakte Opsterland, 1893], dochter van Klaas Alberts Zandstra en Aukjen Gosses Roelsma. Fettje is overleden op 14-03-1917 in Opsterland, 73 jaar oud [bron: Overlijdensakte Opsterland, 1893].
Kinderen van Kornelis en Fettje:
1 Aukjen van Eik, geboren op 19-08-1871 in Opsterland [bron: Tresoar.nl]. Aukjen is overleden in ?.
2 Saakjen van Eik, geboren op 12-09-1873 in Opsterland [bron: Tresoar.nl]. Saakjen is overleden in ?.
3 Klaas van Eik, geboren op 04-10-1875 in Opsterland [bron: Tresoar.nl]. Klaas is overleden in ?.
4 Trijntje van Eik, geboren op 17-07-1878 in Opsterland [bron: Tresoar.nl]. Trijntje is overleden op 06-02-1907 in Leeuwarden, 28 jaar oud.
5 Jacoba van Eik, geboren op 03-11-1882 in Opsterland [bron: Tresoar.nl]. Jacoba is overleden in ?.
VI-b Poppe Jans van Eik is geboren op 04-03-1843 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Jan van Eik (zie V-h) en Lamke Tjeerds Hofman. Poppe is overleden op 27-04-1914 in Achtkarspelen, 71 jaar oud [bron: e-mail Harry van Leuveren 19-03-2009].
Notitie bij Poppe: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007.
Poppe trouwde, 30 jaar oud, op 05-04-1873 in Achtkarspelen met Jantje Sjoerds Veenstra, 24 jaar oud. Jantje is geboren op 14-01-1849 in Surhuizum, dochter van Sjoerd Jilts Veenstra en Willemke Roelfs Pot. Jantje is overleden op 17-05-1925 in Achtkaspelen, 76 jaar oud.
Notitie bij Jantje: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007
Kinderen van Poppe en Jantje:
1 Jan van Eik, geboren op 09-08-1873 in Surhuisterveen (Achtkarspelen). Volgt VII-a.
2 Willemke van Eik, geboren op 24-10-1874 in Surhuizum (Achtkarspelen). Volgt VII-b.
3 Sjoerd van Eik, geboren op 18-05-1879 in Achtkarspelen. Volgt VII-c.
4 Korneliske van Eik, geboren op 18-05-1879 in Surhuizum (Achtkarspelen). Volgt VII-d.
5 Jilt van Eik, geboren op 16-11-1881 in Achtkarspelen. Volgt VII-e.
6 Tjeerdina van Eik, geboren op 05-09-1883 in Achtkarspelen. Volgt VII-f.
7 Lammert van Eik, geboren op 08-05-1886 in Achtkaspelen. Volgt VII-g.
8 Roel van Eik, geboren op 23-07-1888 in Achtkarspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.]. Roel is overleden op 03-01-1889 in Achtkarspelen, 5 maanden oud [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.].
Notitie bij Roel: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
9 Antje van Eik, geboren op 18-05-1893 in Achtkarspelen. Volgt VII-h.
VI-c Tjeerd Jans van Eik is geboren op 02-09-1849 in Opeinde (Smallingerland) [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl], zoon van Jan van Eik (zie V-h) en Lamke Tjeerds Hofman. Tjeerd is overleden op 07-11-1938 in Smallingerland, 89 jaar oud [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1938 [bron: Tresoar.nl]. Tjeerd trouwde, 26 jaar oud, op 15-04-1876 in Tietjerkstradeel [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007 en Tresoar.nl] met Janke Jacobs van der Veen, 26 jaar oud. Janke is geboren op 11-10-1849 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), dochter van Jacob Jans van der Veen en Baukje Meines de Haan. Janke is overleden op 22-12-1899 in Achtkarspelen, 50 jaar oud [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl].
Kinderen van Tjeerd en Janke:
1 Jan Tjeerds van Eik, geboren op 12-02-1877 in Tietjerksteradeel [bron: Tresoar.nl]. Jan is overleden op 20-03-1879 in Tietjerksteradeel, 2 jaar oud [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl].
2 Jan Tjeerds van Eyck, geboren op 30-08-1879 in Oostermeer(Tietjerksteradeel). Volgt VII-i.
3 Jakob (Jacob) van Eik, geboren op 16-08-1882 in Surhuisterveen. Volgt VII-j.
4 Lamke (Lamkje?) van Eik, geboren op 26-08-1886 in Surhuisterveen. Volgt VII-k.
5 Bauke van Eik, geboren op 10-09-1890 in Surhuisterveen (Achtkarspelen). Volgt VII-l.
VI-d Lammert Lammerts van Eyck is geboren op 14-09-1810 in Joure (Haskerland) [bron: Genlias], zoon van Lammert van Eyck (zie V-j) en Antje Aukes de Haan. Hij is gedoopt op 23-09-1810 in Oudehaske (Haskerland) [bron: e-mail Hilda Smit-Brouwer 08-08-2007]. Lammert is overleden op 14-05-1876 in Haskerland, 65 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Lammert: In de huwelijksakte van 1832 staat dat hij dan woonachtig is te Amsterdam en daar een lijnslagersbedrijf heeft. Bij de geboorte van dochter Antje in 1832 te Amsterdam staat vermeld dat het gezin woont aan het Haarlemmerplein 17 (is nu nummer 30).
In 1834 vermeld als sloper te Amsterdam wonend, later boer te Oudehaske (1838), volgens e-mail Hilda Smit Brouwer d.d. 08-08-2007 was hij winkelier.

1838 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001009 repertoire nr. 67 d.d. 15 november 1838
Boelgoed
Betreft de verkoop van vee en levende have en hooi
opbrengst fl. 752
- Lammert Lammerts van Eyck, boer te Oudehaske
- Sytze Joukes Schaap, koopman te Scharsterbrug
- Jan Jans Bos, scheepstimmerman te Rotsterhaule
- Simke Sannes Dubling, huisman te Rotsterhaule
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1837 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001009 repertoire nr. 79 d.d. 20 november 1837
Boelgoed
Betreft de verkoop van levende have en hooi opbrengst
fl. 472
- Lammert Lammerts van Eyck te Oudehaske
- Sytze Joukes Schaap te Joure
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)

1834 Akkrum, notaris A. Binnerts
Inv. nr. 001007 repertoirenrs. 100 en 103 d.d. 21 november
1834
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Oudehaske
- Jan Jans Schokker, boer en veenbaas te Oudehaske als
verkoper
- Hillebrandus Andreas Lieuwens, predikant te Idaard als
verkoper
- Sytze Geeukes van der Veen, assessor te Rotsterhaule als
verkoper
Betreft de koop van een boerenhuis en een perceel weiland
te Oudehaske, koopsom fl. 1527
- Lammert Lammerts van Eyck, sloper te Amsterdam als koper
- Simke Sannes Dubling, boer te Oudehaske als borg
Betreft de koop van een bos te Oudehaske, koopsom fl. 231
- Antony Bijsterbosch, tapper te Haskerhorne als koper
Betreft de koop van een woning met schuur te Oudehaske,
koopsom fl. 310
- Jacoba Cornelia van Schuylenburch te Heerenveen, weduwe
van Wesselius Balster Kool van Heerens als koper
(notarieel archief Friesland www.Tresoar.nl)
Lammert trouwde, 21 jaar oud, op 24-06-1832 in Grouw (Haskerland) met Kornelia Gerbens Smynga, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lammert en Kornelia: getuigen bij het huwelijk zijn grootmoeder Mettje Lammerts Kroes, en Gerben Tjepkes Fennema, lijnslager te Amsterdam , 62 jaar oud en Pieter van Eyck, griffier bij het kanton Vredegeregt kanton Akkrum wonende te Joure. Beide laatsten ooms van de bruid.
De huwelijkaankondiging is volgens de trouwakte ook gedaan te Amsterdam op de 3e en 10 e juni 1832.
Kornelia is geboren op 06-09-1810 in Oudehaske [bron: trouwakte 1832], dochter van Gerben Aukes Smynga en Froukjen Jans van der Velde. Kornelia is overleden op 20-01-1891 in Haskerland, 80 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Kornelia: winkelierse (bron: Yntze van der Honing)
Kinderen van Lammert en Kornelia:
1 Antje Lammerts van Eijck, geboren op 06-07-1833 in Amsterdam. Volgt VII-m.
2 Gerbrand Lammerts van Eijck, geboren op 01-12-1836 in Oudehaske (Haskerland). Volgt VII-n.
3 Froukjen Lammerts van Eijck, geboren op 13-03-1839 in Oudehaske (Haskerland). Volgt VII-o.
4 Johannes Lammerts van Eijck, geboren op 20-01-1843 in Oudehaske (Haskerland). Volgt VII-p.
5 Janke Lammerts van Eijck, geboren op 24-12-1846 in Oudehaske (Haskerland). Volgt VII-q.
6 Simke van Eijck, geboren op 12-09-1849 in Oudehaske (Haskerland) [bron: Genlias en bron plaats van geboorte: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.]. Simke is overleden op 26-07-1850 in Oudehaske (Haskerland), 10 maanden oud [bron: bron plaats van overlijden: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.].
7 Geertje Lammerts van Eijck, geboren op 12-09-1851 in Oudehaske (Haskerland). Volgt VII-r.
VI-e Mettje Pieters van Eyck is geboren op 09-08-1814 in Joure (Haskerland), dochter van Pieter Wiegers van Eyck (zie V-k) en Gerbrigje Thomas Bijlsma. Mettje is overleden op 10-11-1900 in Joure (Haskerland), 86 jaar oud [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-11-1900 [bron: Tresoar.nl]. Mettje trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1837 in Joure (Haskerland) [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl] met Rienk Piers Lusthof, 24 jaar oud. Rienk is geboren op 21-04-1812 in Joure (Haskerland), zoon van Pier Ages Lusthof en Jestske Rienks. Rienk is overleden op 15-02-1886 in Joure (Haskerland), 73 jaar oud.
VI-f Thomas van Eyck is geboren op 01-03-1819 in Joure (Haskerland), zoon van Pieter Wiegers van Eyck (zie V-k) en Gerbrigje Thomas Bijlsma. Thomas is overleden op 14-11-1883 in gem. Doniawerstel (akte Sloten), 64 jaar oud.
Notitie bij Thomas: wijnhandelaar te Joure.

1860 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001031 repertoire nr. 164 d.d. 13 december 1860
Inventaris
- Thomas van Eyck, wijnhandelaar te Joure als vader van en
voogd over Jinke Thomas van Eyck
- Philippus van Blom, procureur te Heerenveen, in kwaliteit
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)

1872 Akkrum, notaris J.S. Bokma
Inv. nr. 001043 repertoirenrs. 157, 165 en 166 d.d. 9
december 1872
Provisionele en continuatie en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een herenhuis etc te Joure, koopsom
fl. 5650
- Thomas van Eyck, wijnhandelaar te Joure, verkoper
- Hermanus Ament, goud en zilversmid te Joure, koper
(Notarieel Archief Friesland: www.Tresoar.nl)
Thomas:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 22-09-1844 in Haskerland [bron: Gen Lias] met Doortje Gerrits de Jongh, ongeveer 21 jaar oud. Doortje is geboren omstreeks 1823. Doortje is overleden op 06-01-1846 in Haskerland, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 22-09-1861 in Haskerland [bron: Gen Lias] met Hinke Wispelwei, ongeveer 51 jaar oud. Hinke is geboren omstreeks 1810, dochter van Marten Wispelwey. Hinke is overleden op 14-11-1876 in Sloten, ongeveer 66 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Hinke: bij overlijden 66 jaar oud.
Kind van Thomas en Doortje:
1 Jinke van Eyck, geboren op 03-06-1845 in Joure (Haskerland). Volgt VII-s.
VI-g Jeltje Pieters van Eyck is geboren op 19-08-1822 in Joure (Haskerland) [bron: Genlias], dochter van Pieter Wiegers van Eyck (zie V-k) en Gerbrigje Thomas Bijlsma. Jeltje is overleden op 11-02-1906 in Lemsterland, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jeltje: weduwe
Jeltje trouwde, 52 jaar oud, op 11-06-1875 in Lemsterland met Evert Jans Schreur, ongeveer 58 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1817. Evert is overleden op 12-06-1899 in Echten (Lemsterland), ongeveer 82 jaar oud.
VI-h Aaltje Pieters van Eyck is geboren op 27-09-1824 in Joure (Haskerland) [bron: Genlias], dochter van Pieter Wiegers van Eyck (zie V-k) en Gerbrigje Thomas Bijlsma. Aaltje is overleden op 20-06-1881 in Haskerland, 56 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Aaltje: gescheiden
Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1847 in Leeuwarden met Jan Pieters van der Wal, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 11-04-1867 in Sneek [bron: Genlias huwelijksakte 13-5-1847 en scheidingsakte 11-09-1867 te Norg.]. Jan is geboren op 27-01-1824 in Leeuwarden [bron: Drenlias (echtscheidingsakte 1867)], zoon van Pieter Jans van der Wal en Martje Jochems van der Meer. Jan is overleden op 29-01-1882 in Norg, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1882 [bron: Drenlias].
Notitie bij Jan: timmerman (bron: overlijdensakte 1882 Norg)
VI-i Meinskje van Eyck is geboren op 22-03-1818 in Joure (Haskerland), dochter van Aebele van Eyck (zie V-l) en Minke (Meinskje) Sannes Dubbeling. Meinskje is overleden op 13-12-1889 in Joure (Haskerland), 71 jaar oud [bron: Genlias]. Meinskje trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1845 in Joure (Haskerland) [bron: mail: Harry van Leuveren; Tresoar.nl] met Ynze Bonnes Hoogmei, 25 jaar oud. Ynze is geboren op 21-09-1819 [bron: mail: Harry van Leuveren 2007]. Ynze is overleden op 30-09-1902 in Joure (Haskerland), 83 jaar oud [bron: mail: Harry van Leuveren 2007; Tresoar.nl].
Notitie bij overlijden van Ynze: 83 jaar, weduwnaar
VI-j Metje van Eyck is geboren op 30-09-1820 in Joure (Haskerland), dochter van Aebele van Eyck (zie V-l) en Dirkje Klazes Zoetinga. Metje is overleden op 08-09-1889 in Lemsterland, 68 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Metje: weduwe
Notitie bij Metje: 1883 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Inv. nr. 097074 repertoire nr. 186 d.d. 6 december 1883
Koopakte
Betreft de verkoop van de helft in onroerende goederen te
Oosterzee, koopsom fl. 1100
- Wolter Hendriks Ruiter, landbouwer te Echten als verkoper
- Metje Ebeles van Eyck te Echten, weduwe van Evert Harmens
Kluwer als koper

(Notarieel archief Friesland)
Metje trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1848 in Lemsterland met Evert Harmens Kluwer, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Metje en Evert: Ontvanger der plaatselijke belastingen te Echten (huwelijksakte 1848)
Evert is geboren omstreeks 1826, zoon van Harmen Egberts Kluwer en Margjen Everts Vaatjes. Evert is overleden op 30-06-1873 in Lemsterland, ongeveer 47 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Evert: de zoon van Evert, Aebele was de oprichter van uitgeverij Kluwer in 1889 (geb. Echten 22-11-1861- 16-05-1933 Epse Gld. )
VI-k Wieger van Eyck is geboren op 10-11-1824 in Lemsterland, zoon van Aebele van Eyck (zie V-l) en Dirkje Klazes Zoetinga. Wieger is overleden op 15-06-1881 in Westellingwerf, 56 jaar oud. Wieger trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1854 in Leeuwarden met Lucia Wilkeshuis. Lucia is overleden vr 1915 in ?.
Notitie bij overlijden van Lucia: overleden voor huwelijk dochter Johanna hermina in 1915.
Kinderen van Wieger en Lucia:
1 Dirkje van Eyck, geboren op 02-06-1861 in Leeuwarden. Volgt VII-t.
2 Lambertus van Eyck, geboren op 22-01-1864 in Westellingwerf [bron: Genlias]. Lambertus is overleden in ?.
3 Neeltje van Eyck, geboren op 07-03-1866 in Westellingwerf. Neeltje is overleden in ?.
4 Johanna Hermina van Eijck, geboren op 13-09-1868 in Westellingwerf. Volgt VII-u.
5 Wieger van Eyck, geboren op 04-07-1871 in Westellingwerf [bron: Genlias]. Wieger is overleden in ?.
6 Gerhardus Albert van Eyck, geboren op 28-11-1873 in Westellingwerf [bron: Genlias]. Gerhardus is overleden in ?.
VI-l Klaaske van Eyck is geboren op 12-01-1828 in Echten (Lemsterland), dochter van Aebele van Eyck (zie V-l) en Dirkje Klazes Zoetinga. Klaaske is overleden vr 1884 in ?, ten hoogste 56 jaar oud. Klaaske:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1851 met Jochem Fiedes de Wit. Jochem is een zoon van Fiede Botes de Wit en Jantje Klazes Muurling. Jochem is overleden in ?.
Notitie bij Jochem: timmerman (bron: huwelijksakte 1851)
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 05-03-1884 in Amsterdam met Fredrik Wilhelm Oldendorp, ongeveer 62 jaar oud. Fredrik is geboren omstreeks 1822, zoon van Johannes Christoffel Oldendorp en Catharina Johanna Gilde. Fredrik is overleden in ?.
Notitie bij Fredrik: kleermaker
VI-m Lammert van Eyck is geboren op 06-02-1830 in (Echten) Lemsterland, zoon van Aebele van Eyck (zie V-l) en Dirkje Klazes Zoetinga. Lammert is overleden op 04-06-1902 in Echten (Lemsterland), 72 jaar oud [bron: www. graftombe.nl].
Notitie bij Lammert: bij huwelijk was hij timmerman te Echten.

1870 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Inv. nr. 097061 repertoire nr. 99 d.d. 7 juni 1870
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Lammert van Eyck, timmerman te Echten als schuldenaar
- Klaas Kerstes Koopmans, houtzaagmolenaar te Oosterzee als
schuldeiser
(Notarieel archief Friesland)

1874 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Inv. nr. 097065 repertoirenrs. 35 en 42 d.d. 14 maart 1874
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van de opstal van een huis en
timmerwinkel etc te Echten, koopsom fl. 860
- Lammert van Eyck, timmerman te Echten als verkoper
- Albert Meines Klijnsma te Echten als koper
(Notarieel archief Friesland)
Lammert trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1858 in Lemsterland met Popkjen Sjoerds Pranger, 24 jaar oud. Popkjen is geboren op 30-01-1834 in Oosterzee [bron: email: Harm Berger, Veenwouden], dochter van Sjoerd Jans Pranger en Lammigje Reins Wiarda. Popkjen is overleden op 18-03-1929 in Echten (Lemsterland), 95 jaar oud [bron: www. graftombe.nl].
Notitie bij Popkjen: bij huwelijk dienstmeid van beroep.
Kinderen van Lammert en Popkjen:
1 Aebele van Eyck, geboren op 15-06-1858 in Echten (Lemsterland). Volgt VII-v.
2 Lamkjen van Eyck, geboren op 10-02-1860 in Lemsterland. Volgt VII-w.
3 Dirkje van Eyck, geboren op 22-02-1862 in Lemsterland. Volgt VII-x.
4 Metje van Eyck, geboren op 09-04-1864 in Lemsterland. Volgt VII-y.
5 Sjoerdtje van Eyck, geboren op 29-06-1866 in Lemsterland. Volgt VII-z.
6 Jantje van Eyck, geboren op 19-10-1868 in Lemsterland. Jantje is overleden op 26-07-1870 in Lemsterland, 1 jaar oud [bron: email: Harm Berger, Veenwouden].
7 Jantje van Eyck, geboren op 01-04-1871 in Lemsterland. Jantje is overleden op 03-04-1892 in Lemsterland, 21 jaar oud [bron: email: Harm Berger, Veenwouden].
8 Jeltje van Eyck, geboren op 17-04-1873 in Lemsterland. Volgt VII-aa.
9 Wieger van Eyck, geboren op 16-11-1875 in Lemsterland. Volgt VII-ab.
10 Meinschje van Eyck, geboren op 25-11-1879. Volgt VII-ac.
VI-n Zwaantje van Eyck is geboren op 24-03-1832 in Lemsterland [bron: Genlias], dochter van Aebele van Eyck (zie V-l) en Dirkje Klazes Zoetinga. Zwaantje is overleden op 01-01-1892 in Lemsterland, 59 jaar oud. Zwaantje trouwde, 23 jaar oud, op 07-12-1855 in Lemsterland [bron: Genlias] met Gerrit Hendriks Muurling, 19 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-07-1836 in Echten (Lemsterland) [bron: Genlias]. Gerrit is overleden op 26-03-1876 in Lemsterland, 39 jaar oud [bron: Genlias].
VI-o Pieter van Eyck is geboren op 03-12-1838 in Oosterzee (Lemsterland), zoon van Aebele van Eyck (zie V-l) en Dirkje Klazes Zoetinga. Pieter is overleden op 13-03-1888 in Lemsterland, 49 jaar oud.
Notitie bij Pieter: het echtpaar woont ten tijde van het huwelijk van zoon Aebele in 1913 te IJlst.
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 14-05-1869 in Schoterland met Antje van Winsen. Antje is geboren in Amsterdam, dochter van Hendrik Jacobus van Winsen en Jannetje van Hagen.
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Hendrik van Eyck, geboren op 30-10-1872 in Lemsterland. Volgt VII-ad.
2 Aebele van Eyck, geboren op 03-09-1874 in Lemsterland. Volgt VII-ae.
3 Jantje van Eyck, geboren op 05-08-1875 in Lemsterland. Jantje is overleden in ?.
4 Dirkje van Eyck, geboren op 25-07-1881 in Lemsterland. Dirkje is overleden in ?.
VI-p Klaas van Eyck is geboren op 22-09-1842 in Oosterzee (Lemsterland), zoon van Aebele van Eyck (zie V-l) en Dirkje Klazes Zoetinga. Klaas is overleden in ?.
Notitie bij Klaas: broodbakker te Amsterdam (bron huwelijksregisratie zoon Lammert 1913 en dochter Zwaantje 1913)
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 06-12-1868 in Lemsterland [bron: Tresoar.nl] met Egbertje Althuisius, 22 jaar oud. Egbertje is geboren op 21-06-1846 in Lemsterland, dochter van Klaas Gerhardus Althuisius en Reinderika Harmens Kluwer. Egbertje is overleden in ?.
Notitie bij Egbertje: bron: P.S. Hummelen email
Kinderen van Klaas en Egbertje:
1 Klaas van Eijck, geboren op 23-01-1869 in Lemsterland. Volgt VII-af.
2 Dirkje van Eyck, geboren op 08-12-1871 in Lemsterland. Volgt VII-ag.
3 Reinderika van Eyck, geboren op 19-06-1873 in Lemsterland. Volgt VII-ah.
4 Aebele (Ebele) van Eyck, geboren op 08-10-1875 in Lemsterland. Volgt VII-ai.
5 Harmen van Eyck, geboren op 11-05-1878 in Lemsterland. Volgt VII-aj.
6 Wieger van Eyck, geboren op 03-10-1880 in Lemsterland. Volgt VII-ak.
7 Elisabeth van Eyck, geboren op 07-12-1883 in Oosterzee (Lemsterland). Volgt VII-al.
8 Lammert van Eyck, geboren op 18-05-1886 in Oosterzee (Lemsterland). Volgt VII-am.
9 Zwaantje van Eyck, geboren op 22-08-1889 in Echten (Lemsterland). Volgt VII-an.
VI-q Rigtje van Eijck is geboren in 1825 in Vriezenveen [bron: Genlias huwelijksacte], dochter van Pieter Jelkes van Eijck (zie V-q) en Magdalena Hospers. Rigtje is overleden in ?. Rigtje:
(1) begon een relatie, 19 of 20 jaar oud, op 26-07-1845 in Den Ham [bron: Genlias] met Gerben Sakes van der Ploeg, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij de relatie van Rigtje en Gerben: bruidegom, weduwnaar van Wietske Dirks Veenstra (eerder huwelijk 31-08-1834 in Achtkarspelen) oud 42 jaar
Gerben is geboren omstreeks 1803 in Kortwoude (Surhuizum). Gerben is overleden in 1866 in Vriezenveen, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Gerben: belastingambtenaar
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 08-07-1869 in Ambt Almelo met Klaas Schuurman, 52 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rigtje en Klaas: bruidegom 52 jaar, weduwnaar van Jennigje van Laar en bruid 43 jaar, weduwe van Gerben Sakes van der Ploeg
Klaas is geboren op 24-02-1817 in Urk, zoon van Pieter Schuurman. Hij is gedoopt op 02-03-1817 in Urk.
Notitie bij de geboorte van Klaas: van een tweeling, broer heet Cornelis.
Klaas is overleden in 1892 in Almelo, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Klaas: rijkscommies (bron: huwelijk).
Klik voor foto in apart venster
2 janna_van_eijck__geb._1827_overl._1901_foto_ca._1895_
VI-r Janna van Eijck (afb. 2) is geboren op 08-09-1825 in Tubbergen, dochter van Pieter Jelkes van Eijck (zie V-q) en Magdalena Hospers. Janna is overleden op 16-05-1901 in Vriezenveen, 75 jaar oud.
Notitie bij Janna: logementhoudster
(grafsteen nog op het kerkhof van Vriezenveen 2004). Hoewel de familie in de bevolkingsregister in Vriezenveen doorgaans als van Eijck wordt aangeduid, schrijft Janna haar naam bij het huwelijk, evenals haar vader altijd deed met "van Eyck".
Janna trouwde, 28 jaar oud, op 10-06-1854 in Vriezenveen met Engbertus Holland, 28 jaar oud. Engbertus is geboren op 17-10-1825 in Vriezenveen, zoon van Jan Holland en Gerrytdina Engberts. Engbertus is overleden op 01-11-1877 in Vriezenveen, 52 jaar oud.
Notitie bij Engbertus: logementhouder, koopman in tuinzaden, winkelier in manufacturen en
landbouwer (grafsteen nog op het kerkhof van Vriezenveen 2004)
In 1868 koopt hij van de erfgenamen van Johanna Alberdina Vetker een pand op het Midden,-aan de kant van het Oosteinde- en in 1869 laat hij het pand afbreken en bouwt een nieuw pand met winkel en logement Tot 1947 blijft het pand in handen van de familie Holland (Jan een zoon van Engbertus, koopman en hotelhouder). Na zijn overlijden erft Wicher Willem Winkel het pand, hij baat er een caf uit dat wordt afgebroken in de zeventiger jaren (?). Een rotonde komt er voor in de plaats. (informatie uit het kadaster en eigen info).
Kinderen van Janna en Engbertus:
1 Gerritdina Holland, geboren in Vriezenveen. Volgt VII-ao.
2 Magdalena Holland, geboren omstreeks 1859 in Vriezenveen. Volgt VII-ap.
3 Pieterlina Holland, geboren op 21-01-1865 in Vriezenveen. Volgt VII-aq.
VI-s Zellejetta van Eijck is geboren op 28-06-1829 in Tubbergen, dochter van Pieter Jelkes van Eijck (zie V-q) en Magdalena Hospers. Zellejetta is overleden op 16-06-1892 in Huizen bij Hoogeveen, 62 jaar oud. Zellejetta trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1856 in Vriezenveen met Hendrik Hekhuis, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-05-1824 in Vriezenveen, zoon van Hendrik Hekhuis en Fina Aman. Hendrik is overleden op 24-11-1917 in De Huizen bij Hoogeveen, 93 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: bij huwelijk timmerman
VI-t Gerharda van Eijck is geboren op 11-02-1835 in Bergentheim (Ambt Hardenberg), dochter van Pieter Jelkes van Eijck (zie V-q) en Magdalena Hospers. Gerharda is overleden op 01-12-1905 in Vriezenveen, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerharda: 69 jaar, overleden in huis wijk 6 nr. 669.
Gerharda trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1862 in Vriezenveen [bron: Genlias] met Gerhardus Mulder, 27 of 28 jaar oud. Gerhardus is geboren in 1834 in Vriezenveen [bron: Andr Idzinga; Vriezenveners.nl], zoon van Jan Mulder en Kunnigjen Lemans. Gerhardus is overleden op 03-03-1909 in Vriezenveen, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerhardus: overleden in huis wijk 6 nr. 705.
Notitie bij Gerhardus: bij huwelijk molenaar. Het gezin woont later in Hellendoorn
VI-u Juliana van Eijck is geboren op 20-01-1840 in Bergentheim (Ambt Hardenberg), dochter van Pieter Jelkes van Eijck (zie V-q) en Magdalena Hospers.
Notitie bij de geboorte van Juliana: vader genoemd hoofdcommies wonend te Bergentheim.
Juliana is overleden op 08-01-1876 in Ferweradeel, 35 jaar oud.
Notitie bij Juliana: Albertus Goedheer was Rijksambtenaar, commies bij de belastingen,
douane. Uit het huwelijk met Juliana van Eijck werden de volgende
kinderen geboren:

1 Lucretia Magdalena Goedheer, geb. Ferwerd 04.11.1869, overleden
Franeker 29.03.1909.

2 Magdalena Lucretia Goedheer, geb. Ferwerd 22.04.1872, overleden
Rotterdam 20.07.1956, tr. Rotterdam 21.05.1896 met Albertus Leendert
Hartman, geb. Rotterdam 29.06.1861 overl. Rotterdam 05.12.1947.

3 Carel Goedheer, geb. Ferwerd 23.08.1874 overl. Ferwerd 06.05.1875.

Lucretia Magdalena Goedheer was onderwijzeres.

Bij het huwelijk van Albertus Goedheer en Juliana van Eyck werd een
bijbel uitgereikt met de teksten:
Uitgereikt ter gelegenheid van het huwelijk van Albertus Goedheer met
Juliana van Eyck - Kerkelijk bevestigd den 8sten Julij 1866 te Vriezenveen.
Psalm 34:11b Die den Heer zoeken hebben geen gebrek aan eenig goed.

Door Albertus Goedheer werden de volgende aantekeningen in de familie-
bijbel gemaakt:

Op den 7en Julij 1866 is getrouwd Albertus Goedheer, geboren den
22 December 1835 te Bergen op Zoom ( Noord Brabant ) met Juliana van
Eijck, geboren den 20en Januarij 1840 te Marinberg ( Overijssel ), zijnde
zij den 8en Julij 1866 te Vriezenveen door Ds Meerdink kerkelijk ingezegend.Op den 8en Mei 1867 hebben zij door een hevigen brand te Tubbergen
Overijssel huis en goed moeten missen.

Op de 22en December 1867 is hun een dood meisje geboren en den 23en
der elfde maand te Ureterp/Friesland ter aarde besteld, ( de elfde maand
inplaats twaalfde maand zal een merkwaardige schrijffout van Albertus zijn )

Op den 4en November 1869 is geboren Lucretia Magdalena te Ferwerd/
Friesland en den 2en Januarij 1870 door Ds Thoden van Velsen aldaar
gedoopt, den 28en Februarij 1870 gevaccineerd door Dr. Martens te
Ferwerd.

Op den 22en April 1872 is geboren Magdalena Lucretia te Ferwerd/Friesland
en 7en Julij 1872 door Ds. Thoden van Velsen aldaar gedoopt. Gevaccineerd
door Dr. Martens den 18 Mei 1872.

Op den 23en Augustus 1874 des nachts om half twee uren is geboren Carel
te Ferwerd Provincie Friesland en den 1en November daaraanvolgende aldaar
door Ds W. Gezelschap van Reitsum ( zijn broeder als zijnde Ferwerd
vacant ) gedoopt.

Op den 6en Mei 1875 des avonds om tien uur overleed ons geliefd zoontje
Carel, oud 8 maand te Ferwerd, de 11en dier maand aldaar ter aarde besteld.

Op den 8en Januarij 1876 des morgens om 8 uur, overleed in ’t krankzinnigen-
Gesticht te Franeker, na aldaar vanaf 2 Augustus 1875 verpleegd te zijn
geweest mijn geliefde echtgenoote Juliana Goedheer - van Eijck, in den
ouderdom van bijna 36 jaar.

Op den 3en Mei 1877 is hertrouwd Albertus Goedheer, weduwnaar van
Juliana van Eijck met Doetje Posthumus, weduwe van Jakele Hemminga,
geboren 5e Januarij 1843 te Dokkum.

De volgende aantekeningen betreffen de kinderen geboren uit het huwelijk
met Doetje Posthumus en het overlijden van Albertus Goedheer:
Op den 3den October 1887 overleed te Rotterdam onze geliefde echtgenoot
en vader Albertus Goedheer in den ouderdom van bijna 52 jaren.

(Bron van deze informatie: Genealogie Goedheer-Bergen op Zoom , met dank aan de heer J. Goedheer te Krommenie)
Juliana trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1866 in Vriezenveen met Albertus Goedheer, 30 jaar oud. Albertus is geboren op 22-12-1835 in Bergen op Zoom [bron: J. Goedheer te Krommenie, mail.], zoon van Carel Goedheer en Lucretia Sluijters. Albertus is overleden op 03-10-1887 in Rotterdam, 51 jaar oud [bron: J. Goedheer te Krommenie, mail.]. Albertus trouwde later op 03-05-1877 in Dokkum met Doetje Posthumus.
Notitie bij Albertus: bij huwelijk rijksambtenaar.
VI-v Jelke Gerrits van Eyck is geboren op 20-12-1830 in Tietjerksteradeel, zoon van Gerrit Jelkes van Eijck (zie V-r) en Rinskje Johannes van der Meer. Jelke is overleden op 25-07-1882 in Tietjerkseradeel, 51 jaar oud [bron: email: Harm Berger, Veenwouden 2006].
Notitie bij overlijden van Jelke: 51 jaar gehuwd.
Jelke begon een relatie met Klasina Fokkes de Poel. Klasina is geboren in Visvliet (Groningen) [bron: Genlias], dochter van Fokke Klaassens de Poel en Riemke Alberts Douma. Klasina is overleden op 05-07-1893 in Tietjerkseradeel [bron: email: Harm Berger, Veenwouden 2006].
Kinderen van Jelke en Klasina:
1 Gerrit Jelkes van Eijck, geboren op 02-09-1854 in Tietjerksteradeel. Volgt VII-ar.
2 Riemkje van Eyck, geboren op 18-06-1857 in Tietjerksteradeel. Volgt VII-as.
3 Rinskje van Eyck, geboren op 07-01-1862 in Tietjerksteradeel [bron: Genlias]. Rinskje is overleden op 19-06-1922 in Tietjerkseradeel, 60 jaar oud [bron: email: Harm Berger, Veenwouden 2006].
Notitie bij overlijden van Rinskje: ongehuwd
VI-w Richtje van Eyck is geboren op 03-05-1816 in Sneek, dochter van Wieger Jelkes van Eyck (zie V-s) en Janna Aukes van der Werff. Richtje is overleden op 28-12-1901 in Lemsterland, 85 jaar oud.
Notitie bij Richtje: 1887 Lemmer, notaris F. Schaafsma
Inv. nr. 097078 repertoire nr. 97 d.d. 16 juli 1887
Bewaargeving
Betreft een olographisch testament
- Rigtje van Eyck te Lemmer, weduwe van Roelof Hesselius
Brandenburg
(notarieel archief Friesland; www.Tresoar.nl)
Richtje trouwde, 24 jaar oud, op 23-08-1840 in Lemsterland met Roelof Hesselius Brandenburg, 38 jaar oud. Roelof is geboren op 16-05-1802 in Zuiderdrachten, zoon van Hesselius Jans Brandenburg en Ytje Roels. Hij is gedoopt op 13-06-1802 in Drachten. Roelof is overleden op 06-03-1878 in Lemsterland, 75 jaar oud. Roelof begon eerder een relatie met Dirkje Ages Ages (±1807-1836).
Notitie bij Roelof: grossier in wijnen en sterke dranken wonend in Lemmer (huwelijksregistratie 1840)
VI-x Antje van Eyck is geboren op 20-09-1818 in Sneek, dochter van Wieger Jelkes van Eyck (zie V-s) en Janna Aukes van der Werff. Antje is overleden op 06-06-1844 in Lemmer (Haskerland), 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: volgens de overlijdensakte geboren te Sneek en wonend te Lemmer.
Notitie bij Antje: 1844 Langweer, notaris T. S. van der Ley
Inv. nr. 074019 repertoire nr. 8 d.d. 10 april 1844
Testament
- Antje Wiegers van Eyck te Lemmer; overleden 06-06-1844 te
Lemmer

(notarieel archief Friesland; www.Tresoar.nl)
Antje trouwde, 22 jaar oud, op 26-05-1841 in Heerenveen met Rommert Wijbes Brandsma. Rommert is geboren in Blankenham (Ov.), zoon van Wijbe Rommerts Brandsma en Trijntje Donker. Rommert is overleden op 10-01-1852 in Lemsterland.
Notitie bij Rommert: koopman (bron: overlijdensakte echtgenote Antje 1844)
VII-a Jan van Eik is geboren op 09-08-1873 in Surhuisterveen (Achtkarspelen) [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007], zoon van Poppe Jans van Eik (zie VI-b) en Jantje Sjoerds Veenstra. Jan is overleden in ?. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 03-06-1899 in Tietjerksteradeel [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007] met Cornelia Haijes Veenstra, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 26-09-1873 in Tietjerksteradeel [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007]. Cornelia is overleden in ?.
VII-b Willemke van Eik is geboren op 24-10-1874 in Surhuizum (Achtkarspelen) [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007], dochter van Poppe Jans van Eik (zie VI-b) en Jantje Sjoerds Veenstra.
Notitie bij Willemke: dagloonster bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Willemke trouwde, 24 jaar oud, op 12-08-1899 in ’t-Zandt [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007] met Jacob Bulthuis, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemke en Jacob: wettiging van 2 kinderen. bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Jacob is geboren in 1880 in Uithuizermeeden [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007], zoon van Okke Bulthuis en Maria Vlieg. Jacob is overleden in ?.
Notitie bij Jacob: dagloner bron van deze informatie: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
VII-c Sjoerd van Eik is geboren op 18-05-1879 in Achtkarspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], zoon van Poppe Jans van Eik (zie VI-b) en Jantje Sjoerds Veenstra.
Notitie bij de geboorte van Sjoerd: van een tweeling
Sjoerd trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1904 in Dantumadeel [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.] met Aafke Douma, 23 jaar oud. Aafke is geboren op 29-12-1880 in Dantumadeel [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], dochter van [waarschijnlijk] Ruurd Ages Douma en [waarschijnlijk] Lutske Berends Vries. Aafke is overleden in ?.
Notitie bij Aafke: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
VII-d Korneliske van Eik is geboren op 18-05-1879 in Surhuizum (Achtkarspelen) [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], dochter van Poppe Jans van Eik (zie VI-b) en Jantje Sjoerds Veenstra.
Notitie bij de geboorte van Korneliske: van een tweeling
Korneliske is overleden in ?.
Notitie bij Korneliske: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Korneliske trouwde, 20 jaar oud, op 31-03-1900 in Achtkarspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007 en Tresoar.nl] met Willem Haijes Veenstra, 24 jaar oud. Willem is geboren op 18-09-1875 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], zoon van Haije Jans Veenstra en Trijntje Wytzes Kramer. Willem is overleden in ?.
Notitie bij Willem: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
VII-e Jilt van Eik is geboren op 16-11-1881 in Achtkarspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], zoon van Poppe Jans van Eik (zie VI-b) en Jantje Sjoerds Veenstra.
Notitie bij Jilt: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Jilt trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1908 in Achtkarspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.] met Trijntje Pitstra, 17 jaar oud. Trijntje is geboren op 09-10-1890 in Harkema Opeinde [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], dochter van Hendrik Pitstra en Wipkje Alma. Trijntje is overleden in ?.
VII-f Tjeerdina van Eik is geboren op 05-09-1883 in Achtkarspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], dochter van Poppe Jans van Eik (zie VI-b) en Jantje Sjoerds Veenstra. Tjeerdina is overleden in ?.
Notitie bij Tjeerdina: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Tjeerdina trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1907 in Achtkarspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.] met Sybe Martens Klopstra, 26 jaar oud. Sybe is geboren op 30-08-1880 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], zoon van Marten Jelles Klopstra en Doetje Jans de Zwart. Sybe is overleden in ?.
Notitie bij Sybe: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
VII-g Lammert van Eik is geboren op 08-05-1886 in Achtkaspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], zoon van Poppe Jans van Eik (zie VI-b) en Jantje Sjoerds Veenstra. Lammert is overleden in ?.
Notitie bij Lammert: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Lammert trouwde, 23 jaar oud, op 11-09-1909 in Surhuisterveen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.] met Ybeltje de Wit, 21 jaar oud. Ybeltje is geboren op 04-01-1888 in Surhuisterveen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], dochter van Sjoerd de Wit en Hiske Scholte. Ybeltje is overleden in ?.
Notitie bij Ybeltje: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
VII-h Antje van Eik is geboren op 18-05-1893 in Achtkarspelen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.], dochter van Poppe Jans van Eik (zie VI-b) en Jantje Sjoerds Veenstra. Antje is overleden in ?.
Notitie bij Antje: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
Antje trouwde, 19 jaar oud, op 12-04-1913 in Achtkarspelen met Kornelis Alma, 23 jaar oud. Kornelis is geboren op 01-04-1890 in Harkema Opeinde, zoon van Geert Alma en Antje van Dijk. Kornelis is overleden in ?.
Notitie bij Kornelis: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 06-05-2007.
VII-i Jan Tjeerds van Eyck is geboren op 30-08-1879 in Oostermeer(Tietjerksteradeel) [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl], zoon van Tjeerd Jans van Eik (zie VI-c) en Janke Jacobs van der Veen. Jan is overleden op 29-03-1971 in N. Bergum, 91 jaar oud [bron: mail Ank Mulder-van Eik d.d. 15-05-2007]. Hij is begraven in Rottevalle (Frl.).
Notitie bij Jan: wordt in het geboorteregister ingeschreven met de familienaam "van Eyck", ook in het huwelijksregister wordt hij met deze naam ingeschreven.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1908 in Achtkarspelen met Wytske Bijma, 22 jaar oud. Wytske is geboren op 10-02-1886 in Achtkarspelen, dochter van Sierk Bijma en Gerkje Bos. Wytske is overleden in ?. Zij is begraven in Rottevalle (Frl.) [bron: mail Ank Mulder-van Eik d.d. 15-05-2007].
VII-j Jakob (Jacob) van Eik is geboren op 16-08-1882 in Surhuisterveen [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl], zoon van Tjeerd Jans van Eik (zie VI-c) en Janke Jacobs van der Veen.
Notitie bij de geboorte van Jakob: in geboorteregister ingeschreven als "Jakob".
Jakob is overleden op 04-02-1960 in Spanbroek (gem. Opmeer), 77 jaar oud [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl].
Notitie bij Jakob: kaasmaker (het laatst bij Aurotra in Opmeer). In zijn jonge jaren heeft hij in de mijnen van het Duitse Roergebied gewerkt, waar hij Fokje Geertsma ontmoet heeft, die bij een bakker ter plaatse werkte. Ze zijn wel in Friesland getrouwd, maar hun kinderen zijn in Duitsland geboren. het gezin keerde later terug naar Nederland (ca. 1915). bron van deze informatie: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007.
Jakob trouwde met Fokje Geertsma. Fokje is geboren op 16-04-1886 in Drachten (Smallingerland) [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl], dochter van Sjouke Geertsma en Rinskje de Jong. Fokje is overleden op 02-03-1982 in Spanbroek (gem. Opmeer), 95 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Fokje:
1 Tjeerd van Eik, geboren op 24-09-1908 in Recklinghausen (D.) [bron: bron: email Ank Mulder-van Eik 23-04-2007.]. Tjeerd is overleden op 15-05-1987 in Castricum, 78 jaar oud [bron: bron: email Ank Mulder-van Eik 23-04-2007.].
Notitie bij Tjeerd: directeur zuivelfabriek, ’t laatst aan de "Holland" in Castricum. bron: email Ank Mulder-van Eik 23-04-2007.
2 Rinskje (Trees) van Eik, geboren op 22-02-1910 in Recklinghausen (D.). Volgt VIII-a.
VII-k Lamke (Lamkje?) van Eik is geboren op 26-08-1886 in Surhuisterveen [bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007], dochter van Tjeerd Jans van Eik (zie VI-c) en Janke Jacobs van der Veen. Lamke is overleden op 22-04-1976 in Opeinde (Smallingerland), 89 jaar oud [bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007]. Lamke trouwde, 33 jaar oud, op 22-05-1920 in Achtkarspelen met Liekele Dupon, 29 jaar oud. Liekele is geboren op 04-12-1890 in Oudega [bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007], zoon van Wietze Dupon en Jitske de Vries. Liekele is overleden op 28-10-1960 in Opeinde (Smallingerland), 69 jaar oud [bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007].
VII-l Bauke van Eik is geboren op 10-09-1890 in Surhuisterveen (Achtkarspelen) [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl], zoon van Tjeerd Jans van Eik (zie VI-c) en Janke Jacobs van der Veen. Bauke is overleden in ?. Bauke begon een relatie met Antje Helder. Antje is geboren op 10-09-1890 in Drachten (Smallingerland) [bron: mail Ank Mulder-van Eik en Tresoar.nl], dochter van Jan Helder en Grietje Tighelaar. Antje is overleden in ?.
Kinderen van Bauke en Antje:
1 Jan van Eik. Jan is overleden in 1960.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden bij een vleigtuigongeluk van de BEA (bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007)
Notitie bij Jan: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007
2 Janke van Eik, geboren op 13-11-1920. Volgt VIII-b.
VII-m Antje Lammerts van Eijck is geboren op 06-07-1833 in Amsterdam, dochter van Lammert Lammerts van Eyck (zie VI-d) en Kornelia Gerbens Smynga. Antje is overleden op 22-05-1880 in Rotsterhaule (Schoterland), 46 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Antje: bij huwelijk dienstmeid te Rotsterhaule.
Antje trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1860 in Schoterland [bron: akte nr. 30 (bron: Yntze van der Honing)] met Marten Jochems Keetellapper, 26 jaar oud. Marten is geboren op 24-07-1833 in Rotsterhaule (Schoterland) [bron: Yntze van der Honing], zoon van Jochem Berends Keetellapper en Geertje Martens Groen. Marten is overleden op 05-02-1883 in Rosterhaule (Schoterland), 49 jaar oud [bron: Yntze van der Honing]. Marten trouwde later op 23-07-1882 in Schoterland [bron: e-mail Hilda Smit-Brouwer en genlias] met Antje Hoekstra.
Notitie bij Marten: boer, tapper bron: e-mail Hilda Smit-Brouwer 08-08-2007
VII-n Gerbrand Lammerts van Eijck is geboren op 01-12-1836 in Oudehaske (Haskerland) [bron: Genlias], zoon van Lammert Lammerts van Eyck (zie VI-d) en Kornelia Gerbens Smynga. Gerbrand is overleden op 18-03-1912 in Oudehaske (Haskerland), 75 jaar oud [bron: aktenr. A17 Joure (Genlias)].
Notitie bij overlijden van Gerbrand: bij overlijden familienaam van Eyk. weduwnaar.
Notitie bij Gerbrand: bij huwelijk boerenknecht bron: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
Gerbrand trouwde, 25 jaar oud, op 16-11-1862 in Haskerland [bron: Genlias, akte nr. 35] met Jeltje Sipkes Ykema, 38 jaar oud. Jeltje is geboren op 13-01-1824 in Haskerland, dochter van Sipke Klazes Ykema en Tjitske Eeuwkes de Jong. Jeltje is overleden op 13-12-1911 in Joure (Haskerland), 87 jaar oud [bron: Genlias].
Kinderen van Gerbrand en Jeltje:
1 Antje van Eyck, geboren op 20-12-1861 in Haskerland [bron: Genlias]. Antje is overleden in ?.
2 Cornelia van Eyck, geboren op 17-03-1864 in Haskerland [bron: Genlias]. Cornelia is overleden in ?.
VII-o Froukjen Lammerts van Eijck is geboren op 13-03-1839 in Oudehaske (Haskerland), dochter van Lammert Lammerts van Eyck (zie VI-d) en Kornelia Gerbens Smynga. Froukjen is overleden op 12-01-1926 in Nieuwebrug (Aengwirden), 86 jaar oud.
Notitie bij Froukjen: naaister (bron: Yntze van der Honing).
Froukjen trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1863 in Haskerland [bron: Gen Lias akte nr.8] met Gerrit Jans van der Hooning, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 17-04-1838 in Katlijk (Schoterland) [bron: Yntze van der Honing], zoon van Jan Hendriks van der Hooning en Antje Gerrits Steenstra. Gerrit is overleden op 13-03-1918 in Nieuwebrug (Aengwirden), 79 jaar oud [bron: Yntze van der Honing].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Terband plaats van overlijden volgens e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
Notitie bij Gerrit: arbeider, tuinman, opzichter, veehouder (bron: email:Yntze van der Honing).
VII-p Johannes Lammerts van Eijck is geboren op 20-01-1843 in Oudehaske (Haskerland) [bron: Genlias], zoon van Lammert Lammerts van Eyck (zie VI-d) en Kornelia Gerbens Smynga. Johannes is overleden op 21-04-1909 in Rotsterhaule (Schoterland), 66 jaar oud [bron: Genlias en bron plaats van overlijden: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.].
Notitie bij Johannes: boer, bron beroep: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 11-08-1865 in Schoterland met Aaltje Jans Groen, ongeveer 27 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1838 in Rohel, dochter van Jan Martens Groen en Harmentje Franzes Smit. Aaltje is overleden op 20-02-1883 in Rotsterhaule (Schoterland), ongeveer 45 jaar oud [bron: aktenr. A48 Genlias en bron plaats van overlijden: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.].
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 18-11-1883 in Schoterland [bron: aktenr. 73 (Genlias)] met Aafke Sjoerds de Boer, 20 jaar oud. Aafke is geboren op 07-02-1863 in Makkinga (Oostellingwerf), dochter van Sjoerd Imkes de Boer en Eltje Hates Stelma. Aafke is overleden in ?.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Kornelia van Eyck, geboren op 14-03-1867 in Sint Johannesga [bron: bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl]. Kornelia is overleden op 23-03-1867 in Sint Johannesga, 9 dagen oud.
2 Jan van Eyck, geboren op 24-06-1868 in Sint Johannesga [bron: bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl]. Jan is overleden in ?.
Kinderen van Johannes en Aafke:
3 Aaltje van Eyck, geboren op 06-07-1884 in Rotsterhaule (Schoterland). Volgt VIII-c.
4 Lammert van Eyck, geboren op 20-06-1889 in Rotsterhaule (Schoterland) [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl]. Lammert is overleden op 23-06-1890 in Schoterland, 1 jaar oud [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl].
5 Eltje van Eyck, geboren op 20-06-1889 in Rotsterhaule (Schoterland) [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl]. Eltje is overleden op 29-06-1890 in Schoterland, 1 jaar oud [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl].
Notitie bij overlijden van Eltje: bij overlijden als vrouw aangeduid, bij geboorte als man.
VII-q Janke Lammerts van Eijck is geboren op 24-12-1846 in Oudehaske (Haskerland) [bron: Genlias en bron plaats van geboorte: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.], dochter van Lammert Lammerts van Eyck (zie VI-d) en Kornelia Gerbens Smynga. Janke is overleden op 07-06-1936 in Nijehaske (Haskerland), 89 jaar oud [bron: Genlias; Harry van Leuveren mail]. Zij is begraven in Oudehaske [bron: Harry van Leuveren, mail]. Janke trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1869 in Haskerland [bron: Yntze van der Honing] met Reinder Jeens Siegersma, 22 jaar oud. Reinder is geboren op 08-04-1847 in Nijehaske (Haskerland) [bron: Yntze van der Honing; Tresoar.nl en bron plaats van geboorte: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.], zoon van Jeen Hendriks Siegersma en Fimmigjen Reinders Dijkstra. Reinder is overleden op 03-07-1939 in Nijehaske (Haskerland), 92 jaar oud [bron: Harry van Leuveren, mail]. Hij is begraven in Oudehaske [bron: Harry van Leuveren, mail].
Notitie bij Reinder: baggeraar, bij huwelijk arbeider en bron beroep bij huwelijk: e-mail Hilda Smit-Brouwer d.d. 08-08-2007.
VII-r Geertje Lammerts van Eijck is geboren op 12-09-1851 in Oudehaske (Haskerland) [bron: Genlias], dochter van Lammert Lammerts van Eyck (zie VI-d) en Kornelia Gerbens Smynga. Geertje is overleden op 16-09-1933 in Heerenveen, 82 jaar oud [bron: akte overlijden gemeente Schoterland. bron: Tresoar.nl]. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 21-04-1878 in Opsterland met Geert Jans de Leeuw, 28 jaar oud. Geert is geboren op 10-09-1849 in Terwispel (Opsterland) [bron: Yntze van der Honing; Tresoar.nl], zoon van Jan Geerts de Leeuw en Antje Hendriks Wolstra (Voolstra). Geert is overleden op 30-12-1939 in Heerenveen, 90 jaar oud [bron: Yntze van der Honing].
Notitie bij Geert: arbeider, turfmaker, schipper (bron: Yntze van der Honing).
VII-s Jinke van Eyck is geboren op 03-06-1845 in Joure (Haskerland), dochter van Thomas van Eyck (zie VI-f) en Doortje Gerrits de Jongh. Jinke is overleden op 30-01-1880 in Groningen, 34 jaar oud [bron: Genlias]. Jinke trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1870 in Opsterland [bron: mail: Harry van Leuveren Phillipijnen, 2007;Tresoar.nl] met Johannes Meinardus Vinckers. Johannes is geboren in Winschoten, zoon van Tiddo Vinckers en Janke Meijer. Johannes is overleden op 03-07-1910 in Groningen.
Notitie bij overlijden van Johannes: 79 jaar oud, weduwnaar van Jinke van Eijck en echtgenoot van Geertruda Jantina Walhuis.
Notitie bij Johannes: commies, bron beroep: overlijdensakte zoon Tiddo akte: 16-10-1878 Groningen.
VII-t Dirkje van Eyck is geboren op 02-06-1861 in Leeuwarden, dochter van Wieger van Eyck (zie VI-k) en Lucia Wilkeshuis. Dirkje is overleden op 05-03-1940 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Notitie bij Dirkje: restauranthoudster (bij huwelijk in 1922).
Dirkje:
(1) trouwde met Jan Bruijn. Jan is overleden vr 1922 in ?.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 08-11-1922 in Amsterdam met Leopold Haiden, ongeveer 48 jaar oud. Leopold is geboren omstreeks 1874 in Wenen, zoon van Leopold Haiden en Theresia Eibel. Leopold is overleden in ?.
Notitie bij Leopold: monteur (huwelijk 1922).
VII-u Johanna Hermina van Eijck is geboren op 13-09-1868 in Westellingwerf [bron: Genlias], dochter van Wieger van Eyck (zie VI-k) en Lucia Wilkeshuis. Johanna is overleden op 06-07-1942 in Amsterdam, 73 jaar oud. Johanna trouwde, 46 jaar oud, op 12-05-1915 in Amsterdam met Evert Sipkes. Evert is een zoon van Jelte Jan Jacobus Sipkes en Wilhelmina van Leeuwen. Evert is overleden in ?.
Notitie bij Evert: kantoorbediende (huwelijk 1915), weduwnaar van Ida Linderdina Christina Thomas.
VII-v Aebele van Eyck is geboren op 15-06-1858 in Echten (Lemsterland) [bron: graftombe.nl], zoon van Lammert van Eyck (zie VI-m) en Popkjen Sjoerds Pranger. Aebele is overleden op 24-02-1950 in Oldeberkoop, 91 jaar oud [bron: graftombe.nl].
Notitie bij Aebele: 1896 Lemmer, notaris S. Spannenburg
Inv. nr. 097091 repertoire nr. 35 d.d. 16 maart 1896
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 900
- Ebele van Eyck, stoombootkapitein te Oosterzee als
schuldenaar
- N.V. Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam als
schuldeiser
(notarieel archief Friesland]

1898 Lemmer, notaris S. Spannenburg
Inv. nr. 097093 repertoire nr. 59 d.d. 2 mei 1898
Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 400
- Ebele Lammerts van Eyck, winkelier te Oosterzee als
schuldenaar
- Michiel Peereboom, stoombootkapitein te Lemmer als
schuldeiser
(notarieel archief Friesland]

email Harm Berger 2006: "Aebele was een ondernemer.
Hij was zoals boven genoemd winkelier, daarnaast was hij timmerman, maar ook stoombootkapitein.
Verder stond er in Oosterzee een melkfabriek, op een zeker moment verzorgde hij alle melkaanvoer. Hij had vele half wilde paarden voor de melkwagens lopen.
Zijn doel was z’n 3 zoons in te zetten als timmerman, n als smid (nodig voor het beslaan van de paarden) en n als boer.
Het is hem niet helemaal gelukt,nl 2 werden boer (Wieger en Johannes) 1 werd timmerman (Lammert)
Zelfs op hoge leeftijd was hij niet altijd even gemakkelijk."
Aebele trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1885 in Lemsterland [bron: Genlias; aktenr. 19] met Rinske Kroes, 30 jaar oud. Rinske is geboren op 26-10-1854 in Jubbega [bron: graftombe.nl], dochter van Andries Hendriks Kroes en Akke Hooiring. Rinske is overleden op 04-02-1935 in Delfstrahuizen, 80 jaar oud [bron: graftombe.nl].
Kinderen van Aebele en Rinske:
1 Lammert van Eyck, geboren op 25-11-1885 in Lemsterland. Volgt VIII-d.
2 Akke van Eyck, geboren op 21-08-1887 in Lemsterland. Volgt VIII-e.
3 Andries van Eyck, geboren op 29-12-1889 in Lemsterland [bron: email Harm Berger, 2006.]. Andries is overleden op 13-08-1892 in Lemsterland, 2 jaar oud [bron: email Harm Berger, 2006.].
4 Fokje van Eyck, geboren op 05-05-1892 in Echten (Lemsterland). Volgt VIII-f.
5 Jantje van Eyck, geboren op 15-12-1894 in Oosterzee (Lemsterland) [bron: Harry van Leuveren, Filippijnen mail, foto grafsteen]. Jantje is overleden op 19-04-1918 in Oosterzee (Lemsterland), 23 jaar oud [bron: Harry van Leuveren, Filippijnen mail, foto grafsteen; email Harm Berger, 2006.].
6 Andriesje (Diete) van Eyck, geboren op 23-05-1897 in Oosterzee (Lemsterland). Volgt VIII-g.
7 Wieger van Eyck, geboren op 09-01-1900 in Oosterzee (Lemsterland). Volgt VIII-h.
8 Johannes van Eijck, geboren op 14-03-1905 in Oosterzee (Lemsterland). Volgt VIII-i.
VII-w Lamkjen van Eyck is geboren op 10-02-1860 in Lemsterland, dochter van Lammert van Eyck (zie VI-m) en Popkjen Sjoerds Pranger. Lamkjen is overleden op 14-04-1934 in ?, 74 jaar oud [bron: email Harm Berger Veenwouden]. Lamkjen trouwde, 25 jaar oud, op 27-11-1885 in Lemsterland [bron: Tresoar.nl] met Ulbe Huisman, 23 jaar oud. Ulbe is geboren op 13-12-1861 in Lemsterland, zoon van Kleis Alberts Huisman en Antje Ulberts Koopmans. Ulbe is overleden in ?.
Notitie bij Ulbe: bron: email Harm Berger, Veenwouden.
koetsier bij dokter Hubenet of Groeneboom te Echten,ook winkelier in textielwaren. Later cafhouder te Echten Oosterzee (bron krantenartikel, ongedateerd van Harm Berger te Veenwouden)
VII-x Dirkje van Eyck is geboren op 22-02-1862 in Lemsterland, dochter van Lammert van Eyck (zie VI-m) en Popkjen Sjoerds Pranger. Dirkje is overleden op 11-04-1950 in ?, 88 jaar oud [bron: www. graftombe.nl]. Zij is begraven in Echten (Lemsterland) [bron: www. graftombe.nl]. Dirkje trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1892 in Schoterland met Jelle H. Hoogeveen, 29 jaar oud. Jelle is geboren op 24-07-1862 in Rotsterhaule, zoon van Harmen Tijmens Hoogeveen en Jeltje Jelles Hornstra. Jelle is overleden op 10-11-1913, 51 jaar oud [bron: www. graftombe.nl]. Hij is begraven in Echten (Lemsterland) [bron: www. graftombe.nl].
Notitie bij Jelle: dit gezin woonde in Delfstrahuizen
VII-y Metje van Eyck is geboren op 09-04-1864 in Lemsterland, dochter van Lammert van Eyck (zie VI-m) en Popkjen Sjoerds Pranger. Metje is overleden op 06-04-1935 in ?, 70 jaar oud [bron: email: Harm Berger, Veenwouden]. Metje trouwde, 27 jaar oud, op 05-06-1891 in Lemmer [bron: bron: email: Harry van leuveren, Phillipijnen, 2007; Tresoar.nl] met Jan W. Muurling. Jan is een zoon van Willem Muurling.
Notitie bij Jan: email: Harm Berger, Veenwouden. molenaar van een watermolen te Oosterzee (bron: krantenartikel)
VII-z Sjoerdtje van Eyck is geboren op 29-06-1866 in Lemsterland, dochter van Lammert van Eyck (zie VI-m) en Popkjen Sjoerds Pranger. Sjoerdtje is overleden op 02-06-1914 in ?, 47 jaar oud [bron: www. graftombe.nl]. Zij is begraven in Echten (Lemsterland) [bron: www. graftombe.nl]. Sjoerdtje trouwde, 35 jaar oud, op 16-05-1902 in Lemsterland [bron: Tresoar.nl] met Arend Bron, 33 jaar oud. Arend is geboren op 12-05-1869 [bron: www. graftombe.nl], zoon van Jan Arends Bron en Margje Harmsens Broers. Arend is overleden op 23-01-1957, 87 jaar oud [bron: www. graftombe.nl]. Hij is begraven in Echten (Lemsterland) [bron: www. graftombe.nl].
VII-aa Jeltje van Eyck is geboren op 17-04-1873 in Lemsterland, dochter van Lammert van Eyck (zie VI-m) en Popkjen Sjoerds Pranger. Jeltje is overleden op 13-06-1955 in ?, 82 jaar oud [bron: www. graftombe.nl]. Zij is begraven in Echten (Lemsterland) [bron: www. graftombe.nl]. Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op 10-09-1897 in Lemsterland [bron: Tresoar.nl] met Anne de Vries. Anne is overleden in ?.
Notitie bij Anne: email: Harm Berger, Veenwouden
VII-ab Wieger van Eyck is geboren op 16-11-1875 in Lemsterland, zoon van Lammert van Eyck (zie VI-m) en Popkjen Sjoerds Pranger. Wieger is overleden op 22-11-1965 in Amsterdam, 90 jaar oud [bron: email: Harm Berger, Veenwouden]. Hij is begraven in Amsterdam [bron: email: Harm Berger, Veenwouden].
Kind van Wieger uit onbekende relatie:
1 Lammert van Eyck. Volgt VIII-j.
VII-ac Meinschje van Eyck is geboren op 25-11-1879 [bron: graftombe.nl; mail Harm Berger, veenwouden.], dochter van Lammert van Eyck (zie VI-m) en Popkjen Sjoerds Pranger. Meinschje is overleden op 27-07-1948, 68 jaar oud [bron: graftombe.nl; mail Harm Berger, veenwouden.].
Notitie bij Meinschje: email: Harm Berger, Veenwouden
Meinschje trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1903 in Lemsterland [bron: Tresoar.nl] met Minne J. de Vries, 28 jaar oud. Minne is geboren op 25-05-1874 [bron: graftombe.nl]. Minne is overleden op 11-02-1922, 47 jaar oud [bron: graftombe.nl].
VII-ad Hendrik van Eyck is geboren op 30-10-1872 in Lemsterland, zoon van Pieter van Eyck (zie VI-o) en Antje van Winsen. Hendrik is overleden in ?. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1895 in Lemsterland met Aukje Wind. Aukje is overleden in ?.
Kinderen van Hendrik en Aukje:
1 Aukje van Eyck, geboren op 08-04-1894 in Lemsterland.
Notitie bij de geboorte van Aukje: Kind gewettigd middels brieven van wettiging bij K.B.
d.d. 10 december 1914.
aangiftedatum 02-12-1895, bijna een jaar na de geboorte!
Aukje is overleden in ?.
2 Pieter van Eyck, geboren op 05-02-1898 in Lemsterland. Pieter is overleden in ?.
3 Jacob van Eyck, geboren op 17-03-1900 in Lemsterland. Jacob is overleden in ?.
VII-ae Aebele van Eyck is geboren op 03-09-1874 in Lemsterland, zoon van Pieter van Eyck (zie VI-o) en Antje van Winsen.
Notitie bij de geboorte van Aebele: bij geboorte volgens Genlias als gebele geregistreerd. In Amsterdam heet hij net zoals zijn grootvader gewoon Aebele.
Aebele is overleden op 22-06-1942 in Amsterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij Aebele: van beroep koffiehuishouder (bij zijn huwelijk in 1913), dat zal betekenen caf-eigenaar. Hij is dan de gescheiden echtgenoot van Huigje Spits.
Aebele:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 21-12-1894 in Lemsterland met Huigje Spits, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Huigje is geboren op 29-12-1870 in Burg (Schouwen-Duiveland) [bron: e-mail Aad Spits 26-03-2008], dochter van Phillipus Spits en Elisabeth Slaager. Huigje is overleden op 27-01-1945 in Zaandam, 74 jaar oud [bron: e-mail Aad Spits 24-03-2008].
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 18-09-1913 in Amsterdam met Hendrika Gerritdina Kok. Hendrika is geboren in Joure (Haskerland, dochter van Willem Wijtzes Kok en Grietje Huites Plantinga. Hendrika is overleden in ?. Hendrika trouwde voorheen met Minne Schotsman. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken.
Notitie bij Hendrika: ze is bij haar huwelijk in 1913 de gescheiden echtgenoot van Minne Schotsman
Kind van Aebele en Huigje:
1 Pieter van Eyck, geboren op 19-01-1895 in Lemsterland [bron: e-mail Aad Spits 24-03-2008]. Pieter is overleden in ?.
VII-af Klaas van Eijck is geboren op 23-01-1869 in Lemsterland, zoon van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Klaas is overleden op 08-07-1931 in Leeuwarden, 62 jaar oud.
Notitie bij Klaas: bron: P.S. Hummelen email
beroep: machinist op de Stanfries.
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 17-04-1892 in Doniawerstal [bron: Genlias, aktenr. 7] met Fokje Kampen, 22 jaar oud. Fokje is geboren op 07-08-1869 in Idskenhuizen, dochter van Oene Geerts Kampen en Sytske Folkerts Verbeek. Fokje is overleden op 21-01-1944 in Huizum, 74 jaar oud.
Notitie bij Fokje: bron: P.S. Hummelen email
Kinderen van Klaas en Fokje:
1 Klaas Aebele van Eijck, geboren op 13-06-1892 in Dioniawerstal. Klaas is overleden op 06-08-1904 in Franeker, 12 jaar oud.
Notitie bij Klaas: bron: P.S. Hummelen email
2 Sytske van Eijck, geboren op 31-05-1893 in Langweer (Doniawerstal). Volgt VIII-k.
3 Egbertje van Eijck, geboren op 03-04-1897 in Doniawerstal. Volgt VIII-l.
4 Dirkje (Dukke) van Eijck, geboren op 24-06-1898 in Langweer (Doniawerstal).
Notitie bij de geboorte van Dirkje: geboorteplaats Langweer ontleend aan e-mail Karin van Eyck, 2009.
Dirkje is overleden op 29-07-1978 in Leeuwarden, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkje: overleden in het verzorgingstehuis Triotel in Leeuwarden (bron: Karin van Eijck; e-mail 2009)
Notitie bij Dirkje: bron: P.S. Hummelen e-mail
was hoofdzuster van de krankzinnigeninrichting te Bakkum en later van de Borniakliniek te Leeuwarden.
Jubileerde op 15 december 1952 bij de Borniakliniek waar ze toen 25 jaar in dienst was. In de Leeuwarder Courant stond op zaterdag 13 december het volgende over haar vermeld:
"In de persoon van hoofdzuster D. van Eyck jubileert maandag in de Borneakliniek een verpleegster in hart en nieren. In de kwart eeuw, die zij daar heeft gewerkt, zijn de patienten en het werk voor alles gegaan. Voor de lijdende mensheid heeft zij zichzelf voortdurend weggecijferd. Het is dan ook niet overdreven gezegd, dat de Borniakliniek en zij met elkaar zijn vergroeid. Talloze mensen heeft zij in moeilijke perioden van hun leven bijgestaan en gedurende de oorlog heeft zij verdienstelijk werk gedaan voor de onderduikers die in deze kliniek een goede schuilplaats zochten. Voor de jubilerende hoofdzuster naar Leeuwarden kwam was zij hoofdverpleegster van de krankzinnigeninrichting in Bakkum".
(Bron: roepnaam en beroep en krantenartikel ontleend aan e-mail Karin van Eijck, 2009).
5 Geeltje (G) van Eijck, geboren op 20-05-1900 in Leeuwarden. Volgt VIII-m.
6 Elisabeth (Lies) van Eijck, geboren in 1904. Volgt VIII-n.
7 Klaas Aebele van Eijck, geboren op 26-05-1906 in Franeker. Volgt VIII-o.
8 Oene van Eijck, geboren op 27-05-1909 in Franeker. Volgt VIII-p.
9 Fokje van Eijck, geboren op 05-06-1911 in Leeuwarden. Volgt VIII-q.
VII-ag Dirkje van Eyck is geboren op 08-12-1871 in Lemsterland, dochter van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Dirkje is overleden op 30-07-1931 in Echten (Lemsterland), 59 jaar oud.
Notitie bij Dirkje: bron: P.S. Hummelen email
Dirkje begon een relatie, 20 jaar oud, op 19-08-1892 in Lemsterland [bron: Genlias] met [waarschijnlijk] Jacob de Haan, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 03-05-1867 in Lemsterland, zoon van Jan Dirks de Haan en Luitje Martens Wind. Jacob is overleden in ?.
VII-ah Reinderika van Eyck is geboren op 19-06-1873 in Lemsterland, dochter van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Reinderika is overleden op 28-07-1921 in Doniawerstel, 48 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Reinderika: leeftijd op Genlias onjuist vermeld, 28 jaar, moet 48 jaar zijn.
Notitie bij Reinderika: bron: P.S. Hummelen email
Reinderika begon een relatie, 27 jaar oud, op 17-05-1901 in Lemsterland met Pieter van Netten, 31 jaar oud. Pieter is geboren op 16-05-1870 in Wymbritseradeel [bron: Aktenr. A193 Genlias], zoon van Roelof Meyes van Netten en Feikje Pieters Vlas. Pieter is overleden op 10-10-1938 in Stavoren, 68 jaar oud [bron: Genlias].
VII-ai Aebele (Ebele) van Eyck is geboren op 08-10-1875 in Lemsterland, zoon van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Aebele is overleden op 22-06-1942 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Notitie bij Aebele: stationsassistent, in 1913 getuige bij huwelijk zuster Zwaantje en is dan spoorwegambtenaar te Uitgeest.
In 1917 is Aebele getuige bij het huwelijk van zuster Elisabeth, dan is hij spoorwegambtenaar te Amsterdam.
Aebele trouwde, 21 jaar oud, op 05-03-1897 in Lemsterland [bron: Genlias, akte nr. 4] met Alida Schippers, 20 jaar oud. Alida is geboren op 04-09-1876 in Lemsterland [bron: Genlias], dochter van Hendrik Jans Schippers en Aaltje Wybes Klijnsma. Alida is overleden in ?.
Notitie bij Alida: bron: P.S. Hummelen email
Kinderen van Aebele en Alida:
1 Egbertje van Eyck, geboren op 16-05-1897 in Lemsterland. Volgt VIII-r.
2 Aaltje van Eyck, geboren op 03-07-1898 in Lemsterland. Volgt VIII-s.
3 Rika Hendrika van Eyck, geboren omstreeks 1900 in Amsterdam. Volgt VIII-t.
VII-aj Harmen van Eyck is geboren op 11-05-1878 in Lemsterland, zoon van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Harmen is overleden op 26-01-1945 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Notitie bij Harmen: broodbakker te Amsterdam
Harmen trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1901 in Lemsterland [bron: Tresoar.nl] met Akke Lykles, 23 jaar oud. Akke is geboren op 30-07-1877 in Idaarderadeel [bron: mail: Harry van Leuveren 2007 Fillipijnen.], dochter van Lykle Pieters Lykles. Akke is overleden in ?.
Kind van Harmen en Akke:
1 Betje Elisabeth van Eyck, geboren omstreeks 1898 in Amsterdam. Volgt VIII-u.
VII-ak Wieger van Eyck is geboren op 03-10-1880 in Lemsterland, zoon van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Wieger is overleden op 05-06-1945 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wieger: bij overlijden vermeld: zonder beroep.
Notitie bij Wieger: machinist (hij huwelijk in 1908).
Wieger:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 17-08-1900 in Lemsterland met Heintje van der Ziel. Heintje is overleden in ?.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 29-10-1908 in Amsterdam met Anna Margeretha Jannetje van Langeraad. Anna is geboren in Brouwershaven, dochter van Cornelis van Langeraad en Pieternella Cornelia Kristalijn. Anna is overleden in ?.
Kind van Wieger en Heintje:
1 Lammert van Eyck, geboren op 20-01-1901 in Utingeradeel. Lammert is overleden in ?.
VII-al Elisabeth van Eyck is geboren op 07-12-1883 in Oosterzee (Lemsterland), dochter van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Elisabeth is overleden in ?. Elisabeth trouwde, 33 jaar oud, op 15-03-1917 in Amsterdam met Klaas Gerhardus Althuisius, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Klaas: gescheiden echtgenoot van Trijntje de Boer.
Klaas is geboren omstreeks 1876 in Amsterdam, zoon van Gerhadus Althuisius en Annigje Bosman. Klaas is overleden in ?.
Notitie bij Klaas: schipper (bij huwelijk in 1917)
VII-am Lammert van Eyck is geboren op 18-05-1886 in Oosterzee (Lemsterland), zoon van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Lammert is overleden in ?.
Notitie bij Lammert: machinist. woont bij huwelijk van zijn broer Wieger (in 1908 in Amsterdam) te Warnsveld (is getuige bij dit huwelijk).
Is eveneens getuige bij het huwelijk van zuster Zwaantje in 1913 (is dan woonachtig te Hilversum) en getuige bij zuster Egbertje te Amsterdam (1920).
Lammert trouwde, 27 jaar oud, op 18-06-1913 in Amsterdam met Cornelia Maria op den Brouw.
Notitie bij het huwelijk van Lammert en Cornelia: getuige bij het huwelijk is oa Harm Blessinga (gehuwd met Zwaantje van Eijck), postbeambte, zwager van de bruidegom en eveneens wonend te Amsterdam.
Cornelia is geboren in Haarlemmermeer, dochter van Marinus op den Brouw en Elizabeth Hevel. Cornelia is overleden in ?.
VII-an Zwaantje van Eyck is geboren op 22-08-1889 in Echten (Lemsterland), dochter van Klaas van Eyck (zie VI-p) en Egbertje Althuisius. Zwaantje is overleden in ?.
Notitie bij Zwaantje: brievenbesteller (huwelijk 1913)
Zwaantje trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1913 in Amsterdam met Harm Blessinga, 23 of 24 jaar oud. Harm is geboren in 1889 in Amsterdam, zoon van Jochum Blessinga en Trijntje de Best. Harm is overleden in ?.
VII-ao Gerritdina Holland is geboren in Vriezenveen, dochter van Engbertus Holland en Janna van Eijck (zie VI-r). Gerritdina trouwde op 27-04-1889 in Vriezenveen met Hendrik Jan Jansen, 31 of 32 jaar oud. Hendrik is geboren in 1857 in Vriezenveen, zoon van Hendrika Hendriks.
Klik voor foto in apart venster
3 gerhardus engbertus teunis_1845-1927
VII-ap Magdalena Holland is geboren omstreeks 1859 in Vriezenveen, dochter van Engbertus Holland en Janna van Eijck (zie VI-r). Magdalena is overleden op 19-12-1893 in Vriezenveen, ongeveer 34 jaar oud. Magdalena trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 08-04-1891 in Vriezenveen [bron: aktenr. 10] met Gerhardus Engbertus Teunis (afb. 3), 46 jaar oud. Gerhardus is geboren op 28-02-1845 in Vriezenveen, zoon van Engbert Teunis en Johanna Bom. Gerhardus is overleden op 13-01-1927 in Vriezenveen, 81 jaar oud. Gerhardus trouwde later op 29-05-1895 in Vriezenveen [bron: akte nr.15] met Pieterlina Holland (1865-1939), zie VII-aq.
Notitie bij Gerhardus: 1904-1909 notabele van de N.H.kerk. Van beroep kastelein, winkelier, koopman in tuinzaden en landbouwer (bereisde voor
zn tuinzaadhandel samen met zn broer Johannes Teunis vnl Duitsland; de oudste broer Jan (geboren in 1828) ging op 17 jarige leeftijd naar St. Petersburg en overleed daar in 1847 aan zenuwzinkenkoorts toen hij 19 jaar oud was; mondelinge info van Johanna Bom-Teunis te Almelo ca. 1972). Was van 1904 tot 1909 notabele van de N.H. kerk te Vriezenveen.

Bij een boedelbeschrijving na het overlijden van Magdalena Holland op 19-12-1893 is een goed beeld te krijgen van de huishouding van de familie, naast 4 wagens met toebehoren en enig landbouwwerktuig had G.E. Teunis, 2 roodbonte koeien, een paard en een vet varken, 15 kippen en 3 hanen. Verder worden de potten en pannen beschreven, serviesgoed, bedden, 1 uitrektafel met 8 stoelen, daarnaast nog een uitrektafel met 12 stoelen en een leuningstoel, 10 schilderijen, 2 spiegels, linnenkast met 3 potten, glasgordijnen etc. kerkboek met gouden knip, 2 onderbedden, 1 bovenbed en een ledikant etc. etc. Verder worden de winkelwaren beschreven, een breed assortiment, voedingsmiddelen, zoals suiker, zout en rozijnen, zeep, stijfsel, peper en nagelgruis, pruimen, drop, serviesgoed, petroleumkannen, diverse klompen, een kerkboek met zilveren band, een zilveren horlogerie, garen, raapolie, petroleum, lampenglazen en een flinke hoeveelheid jenever, brandewijn en likeuren. Deze laatsten vertegenwoordigden een waarde van 200 gulden, meer dan 15 hectare land en uitstaande leningen, waaronder een lening aan Hendrik Jan van der Linde te Arrin, Ambt Ommen van tweeduizend zevenhonderd zestig gulden en bij Fedde Cornelis van der Veem te Daarle stond drieduizend gulden uit en bij Derk Teunis te Daarlerveen zevenhonderd gulden.

5-4-1889 is er een boedelscheiding van de nalatenschap van Engberdina Johanna Teunis, overleden 20-10-1888. Erfgenamen zijn: 1. Johannes Teunis, koopman en grondeigenaar 2. Johannes Albertus Smelt, gemeenteontvanger, echtgenoot van Johanna Gerharda Teunis 3. Gerhardus Engbertus Teunis, winkelier en koopman 4. Jan Schuurman, timmerman en winkelier, wonend te Den Ham, echtgenoot van Esina Theresia Teunis 5. Mejuffrouw Truida Johanna Teunis, zonder beroep, weduwe van de heer Gerhardus Winter. Ze erven zon 14 hectare bouw en weidegrond en 2 hectare veengrond. Tevens het aandeel van de leningen van de vader van Engberdina Johanna, dat voor haar persoonlijk uit een aandeel bestond van ruim drieduizend gulden. In totaal wordt een geldwaardebedrag van 8000 gulden verdeeld en krijgt ieder 1600 gulden aan waarde.

(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marrin), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
Kind van Magdalena en Gerhardus:
1 Engbertdina Johanna Teunis, geboren op 05-02-1892 in Vriezenveen. Volgt VIII-v.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
4 pieterlina_holland_geb_1865-1939
5 pieterlina_holland_1865-1939_foto_plusminus_1898
VII-aq Pieterlina Holland (afb. 4 en 5) is geboren op 21-01-1865 in Vriezenveen, dochter van Engbertus Holland en Janna van Eijck (zie VI-r). Pieterlina is overleden op 03-12-1939 in Vriezenveen, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieterlina: na de dood van Pieterlina verandert, volgens informatie van het kadaster, de bestemming van de woning. De woning van de familie Teunis wordt inwendig
verbouwd en na ca. 200 jaar was de winkelnering op deze plek verleden tijd.
Pieterlina trouwde, 30 jaar oud, op 29-05-1895 in Vriezenveen [bron: akte nr.15] met Gerhardus Engbertus Teunis (afb. 3), 50 jaar oud. Gerhardus is geboren op 28-02-1845 in Vriezenveen, zoon van Engbert Teunis en Johanna Bom. Gerhardus is overleden op 13-01-1927 in Vriezenveen, 81 jaar oud. Gerhardus is weduwnaar van Magdalena Holland (±1859-1893), met wie hij trouwde op 08-04-1891 in Vriezenveen [bron: aktenr. 10], zie VII-ap.
Notitie bij Gerhardus: 1904-1909 notabele van de N.H.kerk. Van beroep kastelein, winkelier, koopman in tuinzaden en landbouwer (bereisde voor
zn tuinzaadhandel samen met zn broer Johannes Teunis vnl Duitsland; de oudste broer Jan (geboren in 1828) ging op 17 jarige leeftijd naar St. Petersburg en overleed daar in 1847 aan zenuwzinkenkoorts toen hij 19 jaar oud was; mondelinge info van Johanna Bom-Teunis te Almelo ca. 1972). Was van 1904 tot 1909 notabele van de N.H. kerk te Vriezenveen.

Bij een boedelbeschrijving na het overlijden van Magdalena Holland op 19-12-1893 is een goed beeld te krijgen van de huishouding van de familie, naast 4 wagens met toebehoren en enig landbouwwerktuig had G.E. Teunis, 2 roodbonte koeien, een paard en een vet varken, 15 kippen en 3 hanen. Verder worden de potten en pannen beschreven, serviesgoed, bedden, 1 uitrektafel met 8 stoelen, daarnaast nog een uitrektafel met 12 stoelen en een leuningstoel, 10 schilderijen, 2 spiegels, linnenkast met 3 potten, glasgordijnen etc. kerkboek met gouden knip, 2 onderbedden, 1 bovenbed en een ledikant etc. etc. Verder worden de winkelwaren beschreven, een breed assortiment, voedingsmiddelen, zoals suiker, zout en rozijnen, zeep, stijfsel, peper en nagelgruis, pruimen, drop, serviesgoed, petroleumkannen, diverse klompen, een kerkboek met zilveren band, een zilveren horlogerie, garen, raapolie, petroleum, lampenglazen en een flinke hoeveelheid jenever, brandewijn en likeuren. Deze laatsten vertegenwoordigden een waarde van 200 gulden, meer dan 15 hectare land en uitstaande leningen, waaronder een lening aan Hendrik Jan van der Linde te Arrin, Ambt Ommen van tweeduizend zevenhonderd zestig gulden en bij Fedde Cornelis van der Veem te Daarle stond drieduizend gulden uit en bij Derk Teunis te Daarlerveen zevenhonderd gulden.

5-4-1889 is er een boedelscheiding van de nalatenschap van Engberdina Johanna Teunis, overleden 20-10-1888. Erfgenamen zijn: 1. Johannes Teunis, koopman en grondeigenaar 2. Johannes Albertus Smelt, gemeenteontvanger, echtgenoot van Johanna Gerharda Teunis 3. Gerhardus Engbertus Teunis, winkelier en koopman 4. Jan Schuurman, timmerman en winkelier, wonend te Den Ham, echtgenoot van Esina Theresia Teunis 5. Mejuffrouw Truida Johanna Teunis, zonder beroep, weduwe van de heer Gerhardus Winter. Ze erven zon 14 hectare bouw en weidegrond en 2 hectare veengrond. Tevens het aandeel van de leningen van de vader van Engberdina Johanna, dat voor haar persoonlijk uit een aandeel bestond van ruim drieduizend gulden. In totaal wordt een geldwaardebedrag van 8000 gulden verdeeld en krijgt ieder 1600 gulden aan waarde.

(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marrin), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
Kinderen van Pieterlina en Gerhardus:
1 Johannes Teunis, geboren in Vriezenveen. Johannes is overleden op 10-02-1973 in Almelo.
2 Johanna Engbertdina Teunis, geboren omstreeks 1892 in Vriezenveen. Volgt VIII-w.
3 Magdalena Johanna Teunis, geboren op 28-12-1897 in Vriezenveen. Volgt VIII-x.
VII-ar Gerrit Jelkes van Eijck is geboren op 02-09-1854 in Tietjerksteradeel [bron: Genlias; graftombe.nl], zoon van Jelke Gerrits van Eyck (zie VI-v) en Klasina Fokkes de Poel. Gerrit is overleden op 01-02-1922 in Tietjerksteradeel, 67 jaar oud [bron: Genlias; graftombe.nl]. Hij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel) [bron: graftombe.nl]. Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 14-05-1887 in Tietjerksteradeel [bron: Genlias] met Trijntje Jacobs Swart, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 30-08-1861 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) [bron: mail Harry van Leyuveren, Fillipijnen.nl; graftombe.nl], dochter van Jacob Gerrits Swart en Antje Pieters Kloppenburg. Trijntje is overleden op 07-01-1920 in Tietjerkseradeel, 58 jaar oud [bron: graftombe.nl; mail Harry van Leuveren 2007, Fillipijnen]. Zij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel) [bron: graftombe.nl].
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 van Eyck, levenloos geboren kind, geboren op 20-06-1888 in Tietjerksteradeel.
2 Jelke van Eyck, geboren op 09-07-1890 in Tietjerksteradeel. Volgt VIII-y.
VII-as Riemkje van Eyck is geboren op 18-06-1857 in Tietjerksteradeel [bron: Genlias], dochter van Jelke Gerrits van Eyck (zie VI-v) en Klasina Fokkes de Poel. Riemkje is overleden in ?. Riemkje trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1887 in Tietjerkseradeel [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl] met Eelze Pieters Riemersma, 37 jaar oud. Eelze is geboren op 06-10-1849 in Bergum (Tietjerkstradeel), zoon van Pieter Melles Riemersma en Antje Egberts Veenstra. Eelze is overleden op 26-03-1918 in Tietjerkstradeel, 68 jaar oud [bron: mail Harry van Leuveren, 2007; Tresoar.nl].
VIII-a Rinskje (Trees) van Eik is geboren op 22-02-1910 in Recklinghausen (D.) [bron: bron: email Ank Mulder-van Eik 23-04-2007.], dochter van Jakob (Jacob) van Eik (zie VII-j) en Fokje Geertsma. Rinskje is overleden op 06-10-1988 in Heerhugowaard, 78 jaar oud [bron: bron: email Ank Mulder-van Eik 23-04-2007.]. Rinskje trouwde met Willem Joon. Willem is geboren op 13-06-1907 in Heerhugowaard, zoon van Willem Joon en Appelonie Hillegonda (Ploontje) Ootjers. Willem is overleden op 28-02-1984 in Heerhugowaard, 76 jaar oud.
VIII-b Janke van Eik is geboren op 13-11-1920 [bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007], dochter van Bauke van Eik (zie VII-l) en Antje Helder. Janke is overleden op 26-01-1990, 69 jaar oud [bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007].
Notitie bij Janke: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007
Janke begon een relatie met Jasper Steendam. Jasper is geboren op 08-04-1916 [bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007]. Jasper is overleden op 27-11-2001, 85 jaar oud [bron: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007].
Notitie bij Jasper: bron van deze persoon: email Ank-Mulder-van Eik 03-05-2007
VIII-c Aaltje van Eyck is geboren op 06-07-1884 in Rotsterhaule (Schoterland) [bron: graftombe.nl; email Harry van Leuveren Fillipijnen 2007], dochter van Johannes Lammerts van Eijck (zie VII-p) en Aafke Sjoerds de Boer. Aaltje is overleden op 05-07-1927 in Schoterland, 42 jaar oud [bron: Tresoar.nl; Graftombe.nl]. Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op 13-04-1916 in Schoterland [bron: Tresoar.nl] met Jelle J. Sytsema, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jelle: volgens Genlias afkomstig van Gaast in Wonseradeel. Echter geboorte is gevonden in Rotstergaast (Schoterland). Met dank aan Harry van Leuveren voor zijn opmerkzaamheid inzake deze onjuistheid in de huwelijksakte.
Jelle is geboren op 09-04-1886 in Rotstergaast (Schoterland) [bron: Tresoar.nl], zoon van Jan Sytsema en Imkje Nijenhuis. Jelle is overleden op 05-05-1961, 75 jaar oud [bron: graftombe.nl]. Hij is begraven in Sint Johannesga [bron: graftombe.nl].
Notitie bij Jelle: volgens graftombe.nl zou Jelle Sytsema na het overlijden van zijn eerste echtgenoot hertrouwd zijn met ene G. van der Honing.
VIII-d Lammert van Eyck is geboren op 25-11-1885 in Lemsterland [bron: Genlias, email Harm Berger, 2006.], zoon van Aebele van Eyck (zie VII-v) en Rinske Kroes. Lammert is overleden op 25-05-1971 in Wolvega, 85 jaar oud [bron: email Harm Berger, 2006.].
Notitie bij Lammert: Timmerman en kroeg baas aan de Otterweg te Bantega. Het gezin had 4 kinderen. (bron: Harm Berger, email 2006).
Lammert trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1911 in Lemsterland [bron: Genlias] met Albertje Nijmeyer, 20 jaar oud. Albertje is geboren op 08-09-1890 in Westellingwerf [bron: gratombe.nl], dochter van Jacob Nijmeyer en Hendrikje Piek. Albertje is overleden op 18-04-1974, 83 jaar oud.
Notitie bij Albertje: bron: email Harm Berger, 2006.
VIII-e Akke van Eyck is geboren op 21-08-1887 in Lemsterland [bron: email Harm Berger, 2006.], dochter van Aebele van Eyck (zie VII-v) en Rinske Kroes. Akke is overleden op 17-04-1965 in Sneek, 77 jaar oud [bron: email Harm Berger, 2006.]. Akke trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1909 in Sneek [bron: Genlias] met Jacob Reen, 26 jaar oud. Jacob is geboren op 09-11-1882 in Sneek [bron: Genlias], zoon van Marten Reen en Anganus Ploegstra. Jacob is overleden in ?.
VIII-f Fokje van Eyck is geboren op 05-05-1892 in Echten (Lemsterland) [bron: email Harm Berger, 2006 en Tresoar.nl.], dochter van Aebele van Eyck (zie VII-v) en Rinske Kroes. Fokje is overleden op 26-07-1968, 76 jaar oud [bron: email Harm Berger, 2006.]. Fokje begon een relatie met Teunis Gietema. Teunis is geboren op 10-11-1893 in Doniawerstal. Teunis is overleden in ?.
VIII-g Andriesje (Diete) van Eyck is geboren op 23-05-1897 in Oosterzee (Lemsterland) [bron: email Harm Berger, 2006.], dochter van Aebele van Eyck (zie VII-v) en Rinske Kroes. Andriesje is overleden op 01-10-1981 in Oldeberkoop, 84 jaar oud [bron: email Harm Berger, 2006.]. Andriesje begon een relatie met Ate de Jong. Ate is overleden in ?.
Notitie bij Ate: had een installatiebedrijf te Oldeberkoop (Frl.) bron: email Harm Berger, 2006.
VIII-h Wieger van Eyck is geboren op 09-01-1900 in Oosterzee (Lemsterland) [bron: email Harm Berger, 2006.], zoon van Aebele van Eyck (zie VII-v) en Rinske Kroes. Wieger is overleden op 18-09-1983 in Heerenveen, 83 jaar oud [bron: email Harm Berger, 2006.].
Notitie bij Wieger: veehouder te Delfstrahuizen; het gezin had 4 dochters ((Griet, Renske, Sjoukje en Ruurdje) bron: email Harm Berger, veenwouden 2006.
Kind van Wieger uit onbekende relatie:
1 Rinske van Eijck, geboren op 22-09-1929 in Delfstrahuizen. Volgt IX-a.
VIII-i Johannes van Eijck is geboren op 14-03-1905 in Oosterzee (Lemsterland) [bron: email Harm Berger, Veenwouden 2006], zoon van Aebele van Eyck (zie VII-v) en Rinske Kroes. Johannes is overleden op 15-12-1978 in Wolvega, 73 jaar oud [bron: email Harm Berger, Veenwouden 2006; graftombe.nl].
Notitie bij Johannes: veehouder op de Kerspelhoeve te IJsselham (Oldemarkt).
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1928 [bron: email Harm Berger, Veenwouden 2006] met Aaltje Douwes van der Molen, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 12-09-1904 in Echten (Lemsterland) [bron: email Harm Berger, Veenwouden 2006]. Aaltje is overleden op 18-03-1949 in IJsselham (Overijssel), 44 jaar oud [bron: email Harm Berger, Veenwouden 2006; graftombe.nl].
Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Aebele van Eijck, geboren op 29-05-1938 in Echtenerbrug [bron: email Harm Berger, Veenwouden 2006]. Aebele is overleden op 02-06-1938, 4 dagen oud [bron: email Harm Berger, Veenwouden 2006].
2 Jantje van Eijck, geboren op 14-09-1944 in Oldemarkt (Overijssel). Volgt IX-b.
VIII-j Lammert van Eyck, zoon van Wieger van Eyck (zie VII-ab). Lammert is overleden in ?.
Notitie bij Lammert: email: Harm Berger, Veenwouden
Lammert begon een relatie met Trees ten Brummelen. Trees is overleden in ?.
Notitie bij Trees: email: Harm Berger, Veenwouden
VIII-k Sytske van Eijck is geboren op 31-05-1893 in Langweer (Doniawerstal) [bron: plaatsnaam Langweer ontleend aan e-mail Karin van Eyck 2009], dochter van Klaas van Eijck (zie VII-af) en Fokje Kampen. Sytske is overleden op 17-07-1943 in Amsterdam, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sytske: Op 17 juli 1943 zijn Sytske van Eyck en Hendrik Anne Botter omgekomen bij het bombardement van de Amerikanen op 17-7-1943. Dit bombardement was bedoeld om de Fokkerfabrieken te bombarderen. Er hebben 3 bombardementen plaatsgevonden. Bij deze bombardementen kwamen in totaal 206 mensen om het leven. 93 van hen liggen begraven op de Noorderbegraagplaats Buiksloterdijk 83 te Amsterdam. Er is hier een monument voor de omgekomenen bij deze 3 bombardementen. Sytske en Hendrik Anne staan ook op de lijst van de 93 slachtoffers. Zij woonden aan de Kievitstraat 23 hs in Amsterdam. Elk jaar op 17 juli herdenkt men de slachtoffers van de bombardementen (bron: e-mail P.S. Hummelen en Karin van Eijck, 2009).
Notitie bij Sytske: bron: P.S. Hummelen email
Sytske trouwde, 22 jaar oud, op 23-06-1915 in Leeuwarden met Hendrik Anne Botter, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-05-1890 in Leeuwarden [bron: mail Harry van Leuveren, Fillipijnen 2007; Tresoar.nl], zoon van Hendrikus Nicolaas Botter en Antje de Jong. Hendrik is overleden op 17-07-1943 in Amsterdam, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden bij een bombardement op Amsterdam in WOII.
bron: P.S. Hummelen email
Notitie bij Hendrik: kruidenier (bron: overlijdensakte)
VIII-l Egbertje van Eijck is geboren op 03-04-1897 in Doniawerstal, dochter van Klaas van Eijck (zie VII-af) en Fokje Kampen. Egbertje is overleden op 22-02-1986 in Leeuwarden, 88 jaar oud [bron: e-mail Karin van Eyck 2009.].
Notitie bij Egbertje: bron: P.S. Hummelen email
Egbertje trouwde, 23 jaar oud, op 03-04-1920 in Leeuwarden met Andreas van der Burgh. Andreas is overleden in ?.
Notitie bij Andreas: bron: P.S. Hummelen email
VIII-m Geeltje (G) van Eijck is geboren op 20-05-1900 in Leeuwarden, dochter van Klaas van Eijck (zie VII-af) en Fokje Kampen. Geeltje is overleden op 24-10-1974 in Leeuwarden, 74 jaar oud [bron: e-mail Karin van Eyck, 2009.].
Notitie bij Geeltje: roepnaam ontleend aan e-mail Karin van Eyck, 2009.
Geeltje trouwde met Eelze de Waard. Eelze is geboren op 08-12-1895 in Tietjerksteradeel [bron: e-mail van Oene Wagenaar Mildam september 2007]. Eelze is overleden op 28-04-1979 in Leeuwarden, 83 jaar oud [bron: e-mail Karin van Eyck, 2009.].
Notitie bij Eelze: Eelze richtte in 1923 het LAB (Leeuwarder Autobus Bedrijf)
op destijds een begrip in Friesland. (bron: e-mail van Oene Wagenaar Mildam september 2007).
VIII-n Elisabeth (Lies) van Eijck is geboren in 1904, dochter van Klaas van Eijck (zie VII-af) en Fokje Kampen.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: bron: geboorte e-mail Karin van Eyck, 2009
Elisabeth is overleden op 02-01-1992 in Bussum, 87 of 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: bron: overlijden e-mail Karin van Eyck, 2009
Notitie bij Elisabeth: bron: P.S. Hummelen en Karin van Eijck (2009) e-mails.
Elisabeth trouwde met Taco van der Gaast. Taco is geboren omstreeks 1900. Taco is overleden op 27-07-1986 in Bussum, ongeveer 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Taco: Taco was bij overlijden 86 jaar oud bron: e-mail Karin van Eijck, 2009.
Notitie bij Taco: Taco en Lies hebben jarenlang een Kapperszaak en Lies een Schoonheidssalon in Leeuwarden aan het Ruiterskwartier gehad (bron: e-mail Karin van Eijck, 2009).
VIII-o Klaas Aebele van Eijck is geboren op 26-05-1906 in Franeker, zoon van Klaas van Eijck (zie VII-af) en Fokje Kampen. Klaas is overleden op 01-10-1989 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Notitie bij Klaas: bronnen: P.S. Hummelen email en Karin van Eijck (e-mail 2009).
Had een taxibedrijf in Leeuwarden.
Naam van dit bedrijf was: "Taxibedrijf van Eijck", ook wel "Van Eijck’s Taxibedrijf". Klaas Eabeles van Eijck is in 1930 begonnen met 1 taxi in de Minnemastraat in Leeuwarden.
In 1936 zijn zij verhuisd naar de Noorderweg 24 in Leeuwarden en daar huurden zijn het pand aan de Noorderweg.
Hij had daar twee taxi’s. In de oorlog is het huis toen gevorderd door de Duitsers en zijn mijn opa en Oma met de kinderen naar boven op de zolder gestuurd. Daar hebben zijn zo 4,5 jaar geleefd.
Begin 1955 is Klaas verhuisd naar de Baljestraat 21 in Leeuwarden. In 1963 is het taxibedrijf overgenomen door zijn beide zoons Sybren Klaas en Klaas Syberen. Ook namen deze broers het bedrijf "Zilvertax"van de heer van Kammen over. Het bedrijf was gevestigd aan de Van Swietenstaat 14 te Leeuwarden.
Per 1 september 1970 is de Zilvertax , samen met de Lijstertax van de heer J. Schumacher, en de Citax van de heer J.F. Wiersma opgegaan in de Leeuwarder Taxi Centrale (LTC). Later heeft de heer Schumacher het taxibedrijf van de heer Wiersma erbij
gekocht. En in 1980 hebben de gebroeders van Eijck hun bedrijf verkocht aan de heer Schumacher. De LTC is daarna doorgegaan onder het bewind van de heer Schumacher. Later is de LTC overgenomen door de FRAM. Friesche Autobus
Maatschappij (bron: Karin van Eijck).
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 06-08-1930 met Sietske Uilkema, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Sietske: bron: huwelijksdatum Karin van Eijck (e-mail 2009)
Sietske is geboren op 05-03-1906 in Grouw (Haskerland).
Notitie bij de geboorte van Sietske: bron: geboorteplaats en geboortedatum Karin van Eijck (e-mail 2009)
Sietske is overleden op 02-03-2000 in Leeuwarden, 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sietske: bron: overlijden Karin van Eijck (e-mail 2009)
Notitie bij Sietske: bron: P.S. Hummelen email
Kinderen van Klaas en Sietske:
1 Sybren Klaas van Eijck, geboren op 27-12-1932 in Leeuwarden. Sybren is overleden op 28-04-2004 in Heerenveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Sybren: bron: P.S. Hummelen e-mail en Karin van Eijck (e-mail 2009)
had een taxibedrijf in Leeuwarden, begin jaren zestig, samen met zijn broer, overgenomen van hun vader.
Zie informatie bij vader Klaas.
2 Klaas van Eijck, geboren op 20-07-1944 in Leeuwarden [bron: Karin van Eijck, e-mail 2009]. Klaas is overleden op 05-08-1944 in Leeuwarden, 16 dagen oud [bron: Karin van Eijck, e-mail 2009].
Notitie bij overlijden van Klaas: had geen verbinding tussen slokdarm en maag (Karin van Eijck e-mail 2009).
Notitie bij Klaas: bron persoon: Karin van Eijck, e-mail 2009.
VIII-p Oene van Eijck is geboren op 27-05-1909 in Franeker [bron: e-mail van Oene Wagenaar Mildam september 2007], zoon van Klaas van Eijck (zie VII-af) en Fokje Kampen. Oene is overleden op 25-07-1969 in Heerenveen, 60 jaar oud [bron: e-mail van Oene Wagenaar Mildam september 2007].
Notitie bij Oene: bron van deze persoon: e-mail van Oene Wagenaar Mildam
Oene trouwde met Christina Eelkje Vries. Christina is geboren op 03-04-1903 in Rotterdam. Christina is overleden op 23-08-1990 in Heerenveen, 87 jaar oud.
Notitie bij Christina: bron van deze persoon: e-mail van Oene Wagenaar Mildam
VIII-q Fokje van Eijck is geboren op 05-06-1911 in Leeuwarden, dochter van Klaas van Eijck (zie VII-af) en Fokje Kampen. Fokje is overleden op 29-03-1993 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Notitie bij Fokje: bron: P.S. Hummelen email
Fokje trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1936 [bron: Karin van Eijck (e-mail 2009)] met Kornelis Boers, ongeveer 34 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1902.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: bron: geboorte Karin van Eijck (e-mail 2009)
Kornelis is overleden op 02-10-1988 in Leeuwarden, ongeveer 86 jaar oud.
VIII-r Egbertje van Eyck is geboren op 16-05-1897 in Lemsterland [bron: bron: mail Harry van Leuveren Fillipijnen 2007;Tresoar.nl], dochter van Aebele (Ebele) van Eyck (zie VII-ai) en Alida Schippers. Egbertje is overleden in ?. Egbertje trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1920 in Amsterdam met Bernard van Bilderbeek. De scheiding werd uitgesproken op 15-06-1931 in Amsterdam. Bernard is een zoon van Hendrik van Bilderbeek en Aaltje Vuijk. Bernard is overleden in ?.
Notitie bij Bernard: handelscorrespondent (journalist)
VIII-s Aaltje van Eyck is geboren op 03-07-1898 in Lemsterland [bron: bron: mail Harry van Leuveren Fillipijnen 2007;Tresoar.nl], dochter van Aebele (Ebele) van Eyck (zie VII-ai) en Alida Schippers. Aaltje is overleden in ?. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 18-09-1924 in Amsterdam met August Otto. August is geboren in Rheijdt (Duitsland), zoon van Karl Otto en Elise Otto Blasberg.
Notitie bij August: chromo lithograaf
VIII-t Rika Hendrika van Eyck is geboren omstreeks 1900 in Amsterdam, dochter van Aebele (Ebele) van Eyck (zie VII-ai) en Alida Schippers. Rika is overleden in ?.
Notitie bij Rika: zonder beroep (huwelijk 1915)
Rika begon een relatie met Wilhelm Johannes Bijleveld. Wilhelm is geboren omstreeks 1899 in Leiden, zoon van Johannes Bijleveld en Cornelia Braak. Wilhelm is overleden in ?.
Notitie bij Wilhelm: sergeant der infanterie (huwelijk 1921), directeur van een naamloze vennootschap (getuige huwelijk, 1924).
VIII-u Betje Elisabeth van Eyck is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, dochter van Harmen van Eyck (zie VII-aj) en Akke Lykles. Betje is overleden in ?. Betje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 31-01-1929 in Amsterdam met Albert Jan Runneboom. Albert is geboren in Weesp, zoon van Johannes Runneboom en Louisa Alida Mooij. Albert is overleden in ?.
Notitie bij Albert: kantoorbediende
VIII-v Engbertdina Johanna Teunis is geboren op 05-02-1892 in Vriezenveen, dochter van Gerhardus Engbertus Teunis en Magdalena Holland (zie VII-ap). Engbertdina is overleden op 24-03-1981 in Almelo (?), 89 jaar oud. Engbertdina trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1919 in Vriezenveen met Hendrik Bom, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-02-1891 in Vriezenveen, zoon van Fredrik Hendrik Bom en Fredrika Johanna Holland. Hendrik is overleden op 26-08-1958 in Vriezenveen (?), 67 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: slager
VIII-w Johanna Engbertdina Teunis is geboren omstreeks 1892 in Vriezenveen, dochter van Gerhardus Engbertus Teunis en Pieterlina Holland (zie VII-aq). Johanna is overleden in Vriezenveen. Johanna trouwde met Albertus Johannes Dekker. Albertus is overleden in ?.
Notitie bij Albertus: landbouwer
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
6 magdalena johanna_teunis_. 1897 -1953
7 hendrik_berkhof_ 1897-1967 (Onwjears Hendrik)
VIII-x Magdalena Johanna Teunis (afb. 6) is geboren op 28-12-1897 in Vriezenveen, dochter van Gerhardus Engbertus Teunis en Pieterlina Holland (zie VII-aq). Magdalena is overleden op 24-02-1953 in Vriezenveen, 55 jaar oud.
Notitie bij Magdalena: bijnaam Marrin Lena.
Magdalena trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1923 in Vriezenveen met Hendrik Berkhof (afb. 7), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Magdalena en Hendrik: huwt op dezelfde dag als zuster Julia Johanna
Hendrik is geboren op 30-04-1897 in Vriezenveen, zoon van Hendrikus Berkhof(f) en Johanna Jaspers Fayer. Hendrik is overleden op 19-05-1967 in Vriezenveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: landbouwer, Wijk I-nr. 79 (adres 1943), Oosteinde 345 (huidige nummering), bijnaam "Onwjears Hendrik" of op gewoon Nederlands "Onweers Hendrik"
bestuurslid K.I.-vereniging Hellendoorn-Den Ham-Vriezenveen
bestuurslid van de Slachtcoperatie de G.O.S.
bestuurslid van de Coperatieve Zuivelfabriek
bestuurslid van de Overijsselse Landbouw Maatschappij

Hendrik was n van de eersten die zijn boerenbedrijf na de ruilverkaveling (vijftiger jaren 20e eeuw) verplaatste van het Oosteinde naar de Dalweg. Zijn bedrijf diende vele jaren als een voorbeeldbedrijf van het landbouwconsulentschap Overijssel en van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting. Met de verplaatsing van het bedrijf kwam een einde aan de bewoning van de oude boerderij (Onwjearserf) die generaties lang in de familie was gebleven (zeker meer dan 300 jaar).
Bron: familiearchief Onweersboerderij en krantenartikel nav overlijden Hendrik Berkhof in 1967.
Zie ook notities vader Hendrikus Berkhof(f) en grootvader Albertus Jaspers Faijer.
Kinderen van Magdalena en Hendrik:
1 Gerhardus Engbertus Berkhof, geboren op 19-05-1926 in Vriezenveen. Volgt IX-c.
2 Leonard Pieter Berkhof, geboren op 11-07-1930 in Vriezenveen. Leonard is overleden op 07-06-1968 in Aadorp (Vriezenveen), 37 jaar oud.
3 Hendrik Berkhof, geboren op 06-07-1932 in Vriezenveen. Hendrik is overleden op 16-09-1996 in Epe, 64 jaar oud.
VIII-y Jelke van Eyck is geboren op 09-07-1890 in Tietjerksteradeel [bron: Genlias], zoon van Gerrit Jelkes van Eijck (zie VII-ar) en Trijntje Jacobs Swart. Jelke is overleden op 07-04-1968 in ?, 77 jaar oud [bron: www. graftombe.nl]. Hij is begraven in Surhuizum [bron: www. graftombe.nl]. Jelke begon een relatie met Antje Klazinga. Antje is overleden in ?.
Kind van Jelke en Antje:
1 Gerrit van Eyck, geboren op 03-02-1929 [bron: graftombe.nl]. Gerrit is overleden op 28-01-1933, 3 jaar oud [bron: Tresoar.nl]. Hij is begraven in Surhuizum [bron: graftombe.nl].
IX-a Rinske van Eijck is geboren op 22-09-1929 in Delfstrahuizen [bron: e-mail Harm Berger 25-08-2007], dochter van Wieger van Eyck (zie VIII-h). Rinske is overleden op 21-08-2007 in Emmeloord, 77 jaar oud. Zij is begraven op 25-08-2007 in Wolvega [bron: e-mail Harm Berger 25-08-2007].
Notitie bij overlijden van Rinske: ze is begraven bij haar jong overleden zoontje.
Rinske begon een relatie met Thom Verbeek. Thom is overleden in ?.
IX-b Jantje van Eijck is geboren op 14-09-1944 in Oldemarkt (Overijssel), dochter van Johannes van Eijck (zie VIII-i) en Aaltje Douwes van der Molen.
Notitie bij de geboorte van Jantje: email Harm Berger, Veenwouden 2006
Jantje begon een relatie met Harm Berger. Harm is geboren op 18-06-1945 in Steenwijkerwold.
Notitie bij Harm: email Harm Berger, Veenwouden 2006
Kinderen van Jantje en Harm:
1 Thijs Johannes Harm (Theo) Berger, geboren op 23-01-1969.
Notitie bij Thijs: email Harm Berger Veenwouden, 2006.
2 Aaltje Ummigje (Astrid) Berger, geboren op 09-02-1971.
Notitie bij Aaltje: email Harm Berger Veenwouden, 2006.
3 Johannes Berger, geboren op 24-06-1979.
Notitie bij Johannes: email Harm Berger Veenwouden, 2006.
Klik voor foto in apart venster Klik voor foto in apart venster
8 Gerhardus Engbertus Berkhof geb. 1926 (Onwjears Gerhard) foto 1948
9 hendrika johanna schipper geb. 1930 (Boosmans Riek) foto 1947
IX-c Gerhardus Engbertus Berkhof (afb. 8) is geboren op 19-05-1926 in Vriezenveen, zoon van Hendrik Berkhof en Magdalena Johanna Teunis (zie VIII-x). Gerhardus is overleden op 03-11-1993 in Vriezenveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Gerhardus: aanvankelijk nog landbouwer op het ouderlijk erf, later machinist bij de melkfabriek (Schoonebeek, Hardenberg, Utrecht), bedrijfsleider rioolwaterzuivering (IJsselstein) rayonchef Prov. Waterstaat Friesland (Drachten), bijnaam Onwjears Gerhard.

Gerhardus trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1953 in Vriezenveen met Hendrika Johanna Schipper (afb. 9), 22 jaar oud. Hendrika is geboren op 25-12-1930 in Vriezenveen, dochter van Derk Schipper en Johanna Bramer.
Kinderen van Gerhardus en Hendrika:
1 Magdalena Johanna Berkhof, geboren op 21-03-1954 in Vriezenveen.
Notitie bij Magdalena: bij huwelijk kleuterleidster te Heino
Klik voor foto in apart venster
10 foto_erik
2 Hendrik Berkhof (afb. 10), geboren op 04-10-1958 in Schoonebeek.
Notitie bij Hendrik: rijksambtenaar Amsterdam

Index (536 personen)

Ages, Dirkje Ages (*±1807, †02-03-1836)  VI-w
Algra, Grietje Pieters (*±1756, †04-03-1853) [Schoonmoeder van V-r]  V-r
Alma, Geert [Schoonvader van VII-h]  VII-h
Alma, Kornelis (*01-04-1890) [Partner van VII-h]  VII-h
Alma, Wipkje [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Althuisius, Egbertje (*21-06-1846) [Partner van VI-p]  VI-p; VII-af; VII-ag; VII-ah; VII-ai; VII-aj; VII-ak; VII-al; VII-am; VII-an
Althuisius, Gerhadus (†1902) [Schoonvader van VII-al]  VII-al
Althuisius, Klaas Gerhardus [Schoonvader van VI-p]  VI-p
Althuisius, Klaas Gerhardus (*±1876) [Partner van VII-al]  VII-al
Aman, Fina [Schoonmoeder van VI-s]  VI-s
Berger, Aaltje Ummigje (Astrid) (*09-02-1971) [Zoon van IX-b]  IX-b,2
Berger, Harm (*18-06-1945) [Partner van IX-b]  IX-b
Berger, Johannes (*24-06-1979) [Zoon van IX-b]  IX-b,3
Berger, Thijs Johannes Harm (Theo) (*23-01-1969) [Zoon van IX-b]  IX-b,1
Berkhof, Gerhardus Engbertus (*19-05-1926, †03-11-1993) [Nummer IX-c]  IX-c
Berkhof, Hendrik (*30-04-1897, †19-05-1967) [Partner van VIII-x]  VIII-x; IX-c
Berkhof, Hendrik (*06-07-1932, †16-09-1996) [Zoon van VIII-x]  VIII-x,3
Berkhof, Hendrik (*04-10-1958) [Zoon van IX-c]  IX-c,2
Berkhof, Leonard Pieter (*11-07-1930, †07-06-1968) [Zoon van VIII-x]  VIII-x,2
Berkhof, Magdalena Johanna (*21-03-1954) [Dochter van IX-c]  IX-c,1
Berkhof(f), Hendrikus (*08-08-1857, †25-06-1924) [Schoonvader van VIII-x]  VIII-x
Best, Trijntje de (†<1919) [Schoonmoeder van VII-an]  VII-an
Bijleveld, Johannes [Schoonvader van VIII-t]  VIII-t
Bijleveld, Wilhelm Johannes (*±1899) [Partner van VIII-t]  VIII-t
Bijlsma, Gerbrigje Thomas (*±1790, †09-03-1885) [Partner van V-k]  V-k; VI-e; VI-f; VI-g; VI-h
Bijlsma, Lijkele Gerrits [Partner van V-c]  V-c
Bijma, Sierk [Schoonvader van VII-i]  VII-i
Bijma, Wytske (*10-02-1886) [Partner van VII-i]  VII-i
Bilderbeek, Bernard van [Partner van VIII-r]  VIII-r
Bilderbeek, Hendrik van [Schoonvader van VIII-r]  VIII-r
Blasberg, Elise Otto (†<1924) [Schoonmoeder van VIII-s]  VIII-s
Blessinga, Harm (*1889) [Partner van VII-an]  VII-an
Blessinga, Jochum (*05-09-1853) [Schoonvader van VII-an]  VII-an
Boer, Aafke Sjoerds de (*07-02-1863) [Partner van VII-p]  VII-p; VIII-c
Boer, Hendrik Siegers de (*±1824, †19-10-1906) [Partner van V-i]  V-i
Boer, Sieger Fokkes de [Schoonvader van V-i]  V-i
Boer, Sjoerd Imkes de [Schoonvader van VII-p]  VII-p
Boers, Kornelis (*±1902, †02-10-1988) [Partner van VIII-q]  VIII-q
Bom, Fredrik Hendrik [Schoonvader van VIII-v]  VIII-v
Bom, Hendrik (*01-02-1891, †26-08-1958) [Partner van VIII-v]  VIII-v
Bom, Johanna (*22-12-1807, †08-01-1880) [Schoonmoeder van VII-ap] [Schoonmoeder van VII-aq]  VII-ap; VII-aq
Boomsma, Sybe Jans (*17-02-1783, †14-11-1873) [Nummer IV-c]  IV-c
Borger, Johannes Heeres (*09-08-1796, †12-04-1879) [Partner van V-o]  V-o
Bos, Gerkje [Schoonmoeder van VII-i]  VII-i
Bosman, Annigje [Schoonmoeder van VII-al]  VII-al
Botter, Hendrik Anne (*03-05-1890, †17-07-1943) [Partner van VIII-k]  VIII-k
Botter, Hendrikus Nicolaas (*07-11-1849, †20-11-1930) [Schoonvader van VIII-k]  VIII-k
Braak, Cornelia [Schoonmoeder van VIII-t]  VIII-t
Bramer, Johanna (*25-05-1890, †13-11-1966) [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Brandenburg, Hesselius Jans (*±1769, †24-09-1816) [Schoonvader van VI-w]  VI-w
Brandsma, Rommert Wijbes (†10-01-1852) [Partner van VI-x]  VI-x
Brandsma, Wijbe Rommerts [Schoonvader van VI-x]  VI-x
Broers, Margje Harmsens (*16-04-1845, †31-07-1909) [Schoonmoeder van VII-z]  VII-z
Bron, Arend (*12-05-1869, †23-01-1957) [Partner van VII-z]  VII-z
Bron, Jan Arends (*04-08-1838, †10-09-1891) [Schoonvader van VII-z]  VII-z
Brouw, Cornelia Maria op den [Partner van VII-am]  VII-am
Brouw, Marinus op den (*±1859) [Schoonvader van VII-am]  VII-am
Bruijn, Jan (†<1922) [Partner van VII-t]  VII-t
Brummelen, Trees ten [Partner van VIII-j]  VIII-j
Bulthuis, Jacob (*1880) [Partner van VII-b]  VII-b
Bulthuis, Okke [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Burgh, Andreas van der [Partner van VIII-l]  VIII-l
Claas, Pieter (Peter) (~21-07-1700, †±1767) [Schoonvader van III-c]  III-c
Cuperus, Jouke Petrus (†22-10-1808) [Schoonvader van V-u]  V-u
Dekker, Albertus Johannes [Partner van VIII-w]  VIII-w
Dijk, Antje van [Schoonmoeder van VII-h]  VII-h
Dijkstra, Dirck Pietters (*06-05-1762, †17-10-1826) [Partner van IV-e]  IV-e
Dijkstra, Fimmigjen Reinders [Schoonmoeder van VII-q]  VII-q
Dijkstra, Pieter Hendriks (*±1730, †>1762) [Schoonvader van IV-e]  IV-e
Dirks, Hiltje (*±1730, †>1762) [Schoonmoeder van IV-e]  IV-e
Donker, Trijntje [Schoonmoeder van VI-x]  VI-x
Douma, Aafke (*29-12-1880) [Partner van VII-c]  VII-c
Douma, Riemke Alberts [Schoonmoeder van VI-v]  VI-v
Douma, Ruurd Ages [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Douwes, Jeltje [Schoonmoeder van V-l]  V-l
Dubbeling, Minke (Meinskje) Sannes (*27-02-1794, †27-03-1818) [Partner van V-l]  V-l; VI-i
Dubbeling, Sanne Simkes (*±1754, †17-10-1826) [Schoonvader van V-l]  V-l
Dupon, Liekele (*04-12-1890, †28-10-1960) [Partner van VII-k]  VII-k
Dupon, Wietze [Schoonvader van VII-k]  VII-k
Edema, Sjoerd Aukes [Partner van V-g]  V-g
Eibel, Theresia (†<1922) [Schoonmoeder van VII-t]  VII-t
Eijck, Aebele van (*29-05-1938, †02-06-1938) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,1
Eijck, Antje Lammerts van (*06-07-1833, †22-05-1880) [Nummer VII-m]  VII-m
Eijck, Dirkje (Dukke) van (*24-06-1898, †29-07-1978) [Dochter van VII-af]  VII-af,4
Eijck, Egbertje van (*03-04-1897, †22-02-1986) [Nummer VIII-l]  VIII-l
Eijck, Elisabeth (Lies) van (*1904, †02-01-1992) [Nummer VIII-n]  VIII-n
Eijck, Fokje van (*05-06-1911, †29-03-1993) [Nummer VIII-q]  VIII-q
Eijck, Froukjen Lammerts van (*13-03-1839, †12-01-1926) [Nummer VII-o]  VII-o
Eijck, Geeltje (G) van (*20-05-1900, †24-10-1974) [Nummer VIII-m]  VIII-m
Eijck, Geertje Lammerts van (*12-09-1851, †16-09-1933) [Nummer VII-r]  VII-r
Eijck, Gerbrand Lammerts van (*01-12-1836, †18-03-1912) [Nummer VII-n]  VII-n
Eijck, Gerhard(us) van (*1831, †22-06-1834) [Dochter van V-q]  V-q,4
Eijck, Gerharda van (*11-02-1835, †01-12-1905) [Nummer VI-t]  VI-t
Eijck, Gerrit van (*1850, †17-06-1870) [Zoon van V-q]  V-q,11
Eijck, Gerrit Jelkes van (*09-09-1791, †23-04-1836) [Nummer V-r]  V-r; VI-v
Eijck, Gerrit Jelkes van (*02-09-1854, †01-02-1922) [Nummer VII-ar]  VII-ar; VIII-y
Eijck, Janke Lammerts van (*24-12-1846, †07-06-1936) [Nummer VII-q]  VII-q
Eijck, Janna van (*08-09-1825, †16-05-1901) [Nummer VI-r]  VI-r; VII-ao; VII-ap; VII-aq
Eijck, Jantje van (*14-09-1944) [Nummer IX-b]  IX-b
Eijck, Johanna Hermina van (*13-09-1868, †06-07-1942) [Nummer VII-u]  VII-u
Eijck, Johannes van (*14-03-1905, †15-12-1978) [Nummer VIII-i]  VIII-i; IX-b
Eijck, Johannes Lammerts van (*20-01-1843, †21-04-1909) [Nummer VII-p]  VII-p; VIII-c
Eijck, Juliana van (*1833, †09-02-1837) [Dochter van V-q]  V-q,5
Eijck, Juliana van (*20-01-1840, †08-01-1876) [Nummer VI-u]  VI-u
Eijck, Klaas van (*23-01-1869, †08-07-1931) [Nummer VII-af]  VII-af; VIII-k; VIII-l; VIII-m; VIII-n; VIII-o; VIII-p; VIII-q
Eijck, Klaas van (*20-07-1944, †05-08-1944) [Zoon van VIII-o]  VIII-o,2
Eijck, Klaas Aebele van (*13-06-1892, †06-08-1904) [Zoon van VII-af]  VII-af,1
Eijck, Klaas Aebele van (*26-05-1906, †01-10-1989) [Nummer VIII-o]  VIII-o
Eijck, Magdalena van (*13-12-1842, †19-08-1849) [Dochter van V-q]  V-q,9
Eijck, Oene van (*27-05-1909, †25-07-1969) [Nummer VIII-p]  VIII-p
Eijck, Pieter Jelkes van (*27-11-1790, †29-06-1858) [Nummer V-q]  V-q; VI-q; VI-r; VI-s; VI-t; VI-u
Eijck, Pieter Jelkes van (*±1846, †05-03-1851) [Zoon van V-q]  V-q,10
Eijck, Rigtje van (*1825) [Nummer VI-q]  VI-q
Eijck, Rinske van (*22-09-1929, †21-08-2007) [Nummer IX-a]  IX-a
Eijck, Simke van (*12-09-1849, †26-07-1850) [Zoon van VI-d]  VI-d,6
Eijck, Sybren Klaas van (*27-12-1932, †28-04-2004) [Zoon van VIII-o]  VIII-o,1
Eijck, Sytske van (*31-05-1893, †17-07-1943) [Nummer VIII-k]  VIII-k
Eijck, Wieger van (~30-11-1755, †20-08-1820) [Nummer IV-d]  IV-d; V-j; V-k; V-l; V-m; V-n; V-o; V-p
Eijck, Wieger van (*23-10-1837, †23-02-1859) [Zoon van V-q]  V-q,7
Eijck, Zellejetta van (*28-06-1829, †16-06-1892) [Nummer VI-s]  VI-s
Eik, Aaltje Popes van (*30-09-1807, †24-12-1836) [Nummer V-f]  V-f
Eik, Antje van (*18-05-1893) [Nummer VII-h]  VII-h
Eik, Aukjen van (*19-08-1871) [Dochter van VI-a]  VI-a,1
Eik, Bauke van (*10-09-1890) [Nummer VII-l]  VII-l; VIII-b
Eik, Corneliske Jans van (*03-06-1853, †10-02-1854) [Dochter van V-h]  V-h,3
Eik, Fokjen Popes van (*25-02-1806) [Nummer V-e]  V-e
Eik, Iebeltje Poppes van (*15-08-1798, †05-09-1848) [Nummer V-c]  V-c
Eik, Jacoba van (*03-11-1882) [Dochter van VI-a]  VI-a,5
Eik, Jakob (Jacob) van (*16-08-1882, †04-02-1960) [Nummer VII-j]  VII-j; VIII-a
Eik, Jan van (†1960) [Zoon van VII-l]  VII-l,1
Eik, Jan van (*1811, †04-11-1811) [Zoon van IV-b]  IV-b,6
Eik, Jan van (*1818, †31-05-1818) [Zoon van IV-b]  IV-b,9
Eik, Jan van (*15-06-1819, †09-05-1897) [Nummer V-h]  V-h; VI-b; VI-c
Eik, Jan van (*09-08-1873) [Nummer VII-a]  VII-a
Eik, Jan Tjeerds van (*12-02-1877, †20-03-1879) [Zoon van VI-c]  VI-c,1
Eik, Janke van (*13-11-1920, †26-01-1990) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Eik, Jantje Popes van (*22-11-1812, †29-01-1815) [Dochter van IV-b]  IV-b,7
Eik, Jantje Popes van (*06-10-1815, †04-01-1903) [Nummer V-g]  V-g
Eik, Jilt van (*16-11-1881) [Nummer VII-e]  VII-e
Eik, Klaas van (*06-01-1801) [Zoon van IV-b]  IV-b,2
Eik, Klaas van (*13-10-1821, †24-06-1822) [Zoon van IV-b]  IV-b,11
Eik, Klaas van (*04-10-1875) [Zoon van VI-a]  VI-a,3
Eik, Klaaske van (*±1824, †29-03-1901) [Nummer V-i]  V-i
Eik, Kornelis van (*31-07-1840, †19-11-1893) [Nummer VI-a]  VI-a
Eik, Korneliske van (*18-05-1879) [Nummer VII-d]  VII-d
Eik, Lamke (Lamkje?) van (*26-08-1886, †22-04-1976) [Nummer VII-k]  VII-k
Eik, Lammert van (*08-05-1886) [Nummer VII-g]  VII-g
Eik, Poppe Jans van (*09-03-1774) [Nummer IV-b]  IV-b; V-c; V-d; V-e; V-f; V-g; V-h; V-i
Eik, Poppe Jans van (*04-03-1843, †27-04-1914) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Eik, Rinskje (Trees) van (*22-02-1910, †06-10-1988) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Eik, Roel van (*23-07-1888, †03-01-1889) [Zoon van VI-b]  VI-b,8
Eik, Saakjen van (*12-09-1873) [Dochter van VI-a]  VI-a,2
Eik, Saakjen Poppes van (*07-11-1802, †16-04-1874) [Nummer V-d]  V-d; VI-a
Eik, Sjoerd van (*18-05-1879) [Nummer VII-c]  VII-c
Eik, Tjeerd van (*24-09-1908, †15-05-1987) [Zoon van VII-j]  VII-j,1
Eik, Tjeerd Jans van (*02-09-1849, †07-11-1938) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-i; VII-j; VII-k; VII-l
Eik, Tjeerdina van (*05-09-1883) [Nummer VII-f]  VII-f
Eik, Trijntje van (*17-07-1878, †06-02-1907) [Dochter van VI-a]  VI-a,4
Eik, Willemke van (*24-10-1874) [Nummer VII-b]  VII-b
Engberts, Gerrytdina (~10-08-1788, †03-03-1857) [Schoonmoeder van VI-r]  VI-r
Eshuis, Janna (~14-11-1773, †07-06-1841) [Schoonmoeder van V-q]  V-q
Eyck, van (levenloos *20-06-1888) [Kind van VII-ar]  VII-ar,1
Eyck, Aaltje van (*06-07-1884, †05-07-1927) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Eyck, Aaltje van (*03-07-1898) [Nummer VIII-s]  VIII-s
Eyck, Aaltje Pieters van (*27-09-1824, †20-06-1881) [Nummer VI-h]  VI-h
Eyck, Aebele van (*23-05-1790, †02-02-1853) [Nummer V-l]  V-l; VI-i; VI-j; VI-k; VI-l; VI-m; VI-n; VI-o; VI-p
Eyck, Aebele van (*15-06-1858, †24-02-1950) [Nummer VII-v]  VII-v; VIII-d; VIII-e; VIII-f; VIII-g; VIII-h; VIII-i
Eyck, Aebele van (*03-09-1874, †22-06-1942) [Nummer VII-ae]  VII-ae
Eyck, Aebele (Ebele) van (*08-10-1875, †22-06-1942) [Nummer VII-ai]  VII-ai; VIII-r; VIII-s; VIII-t
Eyck, Akke van (*21-08-1887, †17-04-1965) [Nummer VIII-e]  VIII-e
Eyck, Andries van (*29-12-1889, †13-08-1892) [Zoon van VII-v]  VII-v,3
Eyck, Andriesje (Diete) van (*23-05-1897, †01-10-1981) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Eyck, Antje van (*20-09-1818, †06-06-1844) [Nummer VI-x]  VI-x
Eyck, Antje van (*20-12-1861) [Dochter van VII-n]  VII-n,1
Eyck, Attje Jelkes van (*03-11-1798, †17-04-1882) [Nummer V-u]  V-u
Eyck, Aukje van (*08-04-1894) [Dochter van VII-ad]  VII-ad,1
Eyck, Betje Elisabeth van (*±1898) [Nummer VIII-u]  VIII-u
Eyck, Cornelia van (*17-03-1864) [Dochter van VII-n]  VII-n,2
Eyck, Dirkje van (*02-06-1861, †05-03-1940) [Nummer VII-t]  VII-t
Eyck, Dirkje van (*22-02-1862, †11-04-1950) [Nummer VII-x]  VII-x
Eyck, Dirkje van (*08-12-1871, †30-07-1931) [Nummer VII-ag]  VII-ag
Eyck, Dirkje van (*25-07-1881) [Dochter van VI-o]  VI-o,4
Eyck, Egbertje van (*16-05-1897) [Nummer VIII-r]  VIII-r
Eyck, Elisabeth van (*07-12-1883) [Nummer VII-al]  VII-al
Eyck, Eltje van (*20-06-1889, †29-06-1890) [Zoon van VII-p]  VII-p,5
Eyck, Fokje van (*05-05-1892, †26-07-1968) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Eyck, Geertje van (*14-10-1829) [Dochter van V-a]  V-a,1
Eyck, Geertje van (*18-11-1835, †25-11-1835) [Dochter van V-a]  V-a,4
Eyck, Geertje van (*18-07-1837, †18-11-1837) [Dochter van V-a]  V-a,5
Eyck, Geertje van (*08-11-1839, †03-05-1841) [Dochter van V-a]  V-a,7
Eyck, Gerhardus Albert van (*28-11-1873) [Zoon van VI-k]  VI-k,6
Eyck, Gerrit van (*03-02-1929, †28-01-1933) [Zoon van VIII-y]  VIII-y,1
Eyck, Harmen van (*11-05-1878, †26-01-1945) [Nummer VII-aj]  VII-aj; VIII-u
Eyck, Hendrik van (*30-10-1872) [Nummer VII-ad]  VII-ad
Eyck, Hendrikje van (*15-11-1830) [Dochter van V-k]  V-k,10
Eyck, Hendrikje Pieters van (*12-09-1828, †25-07-1829) [Dochter van V-k]  V-k,8
Eyck, Hiltje Wiegers van (*22-01-1799, †22-05-1881) [Nummer V-p]  V-p
Eyck, Hiltjen Pieters van (~12-08-1759, †10-03-1829) [Nummer IV-e]  IV-e
Eyck, Jacob van (*17-03-1900) [Zoon van VII-ad]  VII-ad,3
Eyck, Jan van (*24-06-1868) [Zoon van VII-p]  VII-p,2
Eyck, Jan Jelkes van (*±1730, †1794) [Nummer III-b]  III-b; IV-a; IV-b; IV-c
Eyck, Jan Pieters van (*04-12-1801, †15-07-1841) [Nummer V-a]  V-a
Eyck, Jan Tjeerds van (*30-08-1879, †29-03-1971) [Nummer VII-i]  VII-i
Eyck, Jantje van (*19-10-1868, †26-07-1870) [Dochter van VI-m]  VI-m,6
Eyck, Jantje van (*01-04-1871, †03-04-1892) [Dochter van VI-m]  VI-m,7
Eyck, Jantje van (*05-08-1875) [Dochter van VI-o]  VI-o,3
Eyck, Jantje van (*15-12-1894, †19-04-1918) [Dochter van VII-v]  VII-v,5
Eyck, Jelke van (*09-07-1890, †07-04-1968) [Nummer VIII-y]  VIII-y
Eyck, Jelke Gerrits van (*20-12-1830, †25-07-1882) [Nummer VI-v]  VI-v; VII-ar; VII-as
Eyck, Jelke Pieters van (~16-03-1764, †09-09-1842) [Nummer IV-f]  IV-f; V-q; V-r; V-s; V-t; V-u
Eyck, Jeltje van (*19-08-1822, †11-02-1906) [Dochter van V-l]  V-l,3
Eyck, Jeltje van (*17-04-1873, †13-06-1955) [Nummer VII-aa]  VII-aa
Eyck, Jeltje Pieters van (*19-08-1822, †11-02-1906) [Nummer VI-g]  VI-g
Eyck, Jentje Jelkes van (*10-12-1796, †10-04-1850) [Nummer V-t]  V-t
Eyck, Jinke van (*03-06-1845, †30-01-1880) [Nummer VII-s]  VII-s
Eyck, Klaas van (*22-09-1842) [Nummer VI-p]  VI-p; VII-af; VII-ag; VII-ah; VII-ai; VII-aj; VII-ak; VII-al; VII-am; VII-an
Eyck, Klaas Ebeles van (*13-12-1834, †29-01-1835) [Zoon van V-l]  V-l,8
Eyck, Klaas Ebeles van (*29-03-1836, †01-04-1836) [Zoon van V-l]  V-l,9
Eyck, Klaaske van (*12-01-1828, †<1884) [Nummer VI-l]  VI-l
Eyck, Kornelia van (*14-03-1867, †23-03-1867) [Dochter van VII-p]  VII-p,1
Eyck, Lambertus van (*22-01-1864) [Zoon van VI-k]  VI-k,2
Eyck, Lamkjen van (*10-02-1860, †14-04-1934) [Nummer VII-w]  VII-w
Eyck, Lammert van [Nummer VIII-j]  VIII-j
Eyck, Lammert van (*19-03-1784, †<1786) [Zoon van IV-d]  IV-d,2
Eyck, Lammert van (*23-01-1786, †23-02-1810) [Nummer V-j]  V-j; VI-d
Eyck, Lammert van (*26-12-1821, †19-08-1829) [Zoon van V-k]  V-k,5
Eyck, Lammert van (*±1830, †04-06-1902) [Zoon van V-k]  V-k,9
Eyck, Lammert van (*06-02-1830, †04-06-1902) [Nummer VI-m]  VI-m; VII-v; VII-w; VII-x; VII-y; VII-z; VII-aa; VII-ab; VII-ac
Eyck, Lammert van (*25-11-1885, †25-05-1971) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Eyck, Lammert van (*18-05-1886) [Nummer VII-am]  VII-am
Eyck, Lammert van (*20-06-1889, †23-06-1890) [Zoon van VII-p]  VII-p,4
Eyck, Lammert van (*20-01-1901) [Zoon van VII-ak]  VII-ak,1
Eyck, Lammert Lammerts van (*14-09-1810, †14-05-1876) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-m; VII-n; VII-o; VII-p; VII-q; VII-r
Eyck, Meinschje van (*25-11-1879, †27-07-1948) [Nummer VII-ac]  VII-ac
Eyck, Meinskje van (*22-03-1818, †13-12-1889) [Nummer VI-i]  VI-i
Eyck, Metje van (*30-09-1820, †08-09-1889) [Nummer VI-j]  VI-j
Eyck, Metje van (*09-04-1864, †06-04-1935) [Nummer VII-y]  VII-y
Eyck, Mettje Pieters van (*09-08-1814, †10-11-1900) [Nummer VI-e]  VI-e
Eyck, Neeltje van (*07-03-1866) [Dochter van VI-k]  VI-k,3
Eyck, Pieter van (*26-09-1831, †16-02-1832) [Zoon van V-a]  V-a,2
Eyck, Pieter van (*18-02-1834, †22-10-1834) [Zoon van V-a]  V-a,3
Eyck, Pieter van (*21-08-1838, †11-07-1887) [Zoon van V-a]  V-a,6
Eyck, Pieter van (*03-12-1838, †13-03-1888) [Nummer VI-o]  VI-o; VII-ad; VII-ae
Eyck, Pieter van (*19-01-1895) [Zoon van VII-ae]  VII-ae,1
Eyck, Pieter van (*05-02-1898) [Zoon van VII-ad]  VII-ad,2
Eyck, Pieter Klazes van [Partner van IV-a]  IV-a; V-a; V-b
Eyck, Pieter Wiegers van (*06-07-1788, †01-05-1873) [Nummer V-k]  V-k; VI-e; VI-f; VI-g; VI-h
Eyck, Reinderika van (*19-06-1873, †28-07-1921) [Nummer VII-ah]  VII-ah
Eyck, Richtje van (*03-05-1816, †28-12-1901) [Nummer VI-w]  VI-w
Eyck, Riemkje van (*18-06-1857) [Nummer VII-as]  VII-as
Eyck, Riemkje Wiegers van (*23-07-1796, †19-05-1872) [Nummer V-o]  V-o
Eyck, Rika Hendrika van (*±1900) [Nummer VIII-t]  VIII-t
Eyck, Rinskje van (*07-01-1862, †19-06-1922) [Dochter van VI-v]  VI-v,3
Eyck, Sjoerdtje van (*29-06-1866, †02-06-1914) [Nummer VII-z]  VII-z
Eyck, Tetje van (*11-02-1783, †09-03-1783) [Dochter van IV-d]  IV-d,1
Eyck, Tetje Wiegers van (*13-12-1791, †03-05-1864) [Nummer V-m]  V-m
Eyck, Thomas van (*01-03-1819, †14-11-1883) [Nummer VI-f]  VI-f; VII-s
Eyck, Trientje Jelkes van (*22-02-1734, †16-11-1809) [Nummer III-c]  III-c; IV-d; IV-e; IV-f
Eyck, Trijntje Wiegers van (*03-10-1794, †30-05-1881) [Nummer V-n]  V-n
Eyck, Wieger van (*05-03-1812, †01-03-1814) [Zoon van V-k]  V-k,1
Eyck, Wieger van (*10-11-1824, †15-06-1881) [Nummer VI-k]  VI-k; VII-t; VII-u
Eyck, Wieger van (*04-07-1871) [Zoon van VI-k]  VI-k,5
Eyck, Wieger van (*16-11-1875, †22-11-1965) [Nummer VII-ab]  VII-ab; VIII-j
Eyck, Wieger van (*03-10-1880, †05-06-1945) [Nummer VII-ak]  VII-ak
Eyck, Wieger van (*09-01-1900, †18-09-1983) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-a
Eyck, Wieger Jelkes van (*22-01-1795, †07-02-1841) [Nummer V-s]  V-s; VI-w; VI-x
Eyck, Wieger Pieters van (*05-11-1816, †03-12-1881) [Zoon van V-k]  V-k,3
Eyck, Wopke Jans van (*18-01-1766, †22-03-1825) [Zoon van III-b]  III-b,3
Eyck, Ybeltje Pieters van (*±1805) [Nummer V-b]  V-b
Eyck, Zwaantje van (*24-03-1832, †01-01-1892) [Nummer VI-n]  VI-n
Eyck, Zwaantje van (*22-08-1889) [Nummer VII-an]  VII-an
Eyck (van der Meulen), Pieke Wisses van (*23-06-1819, †11-01-1895) [Zoon van V-p]  V-p,1
Faber, Hiske Lieuwes (*±1757, †04-08-1827) [Schoonmoeder van V-u]  V-u
Flap, Antje Berends van der [Schoonmoeder van V-h]  V-h
Gaast, Taco van der (*±1900, †27-07-1986) [Partner van VIII-n]  VIII-n
Geerts, Antje [Schoonmoeder van V-o]  V-o
Geertsma, Fokje (*16-04-1886, †02-03-1982) [Partner van VII-j]  VII-j; VIII-a
Geertsma, Sjouke [Schoonvader van VII-j]  VII-j
Gietema, Teunis (*10-11-1893) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Gilde, Catharina Johanna (†<1884) [Schoonmoeder van VI-l]  VI-l
Goedheer, Albertus (*22-12-1835, †03-10-1887) [Partner van VI-u]  VI-u
Goedheer, Carel [Schoonvader van VI-u]  VI-u
Groen, Aaltje Jans (*±1838, †20-02-1883) [Partner van VII-p]  VII-p
Groen, Geertje Martens [Schoonmoeder van VII-m]  VII-m
Groen, Jan Martens [Schoonvader van VII-p]  VII-p
Haan, Antje Aukes de (*08-06-1788, †14-10-1829) [Partner van V-j]  V-j; VI-d
Haan, Auke Aukes de (†19-12-1827) [Schoonvader van V-j]  V-j
Haan, Auke Aukes de (~29-05-1791, †11-02-1821) [Partner van V-n]  V-n
Haan, Baukje Meines de [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Haan, Jacob de (*03-05-1867) [Partner van VII-ag]  VII-ag
Haan, Jan Dirks de [Schoonvader van VII-ag]  VII-ag
Hagen, Jannetje van [Schoonmoeder van VI-o]  VI-o
Haiden, Leopold (†<1922) [Schoonvader van VII-t]  VII-t
Haiden, Leopold (*±1874) [Partner van VII-t]  VII-t
Hanses, Jouke (*±1770) [Schoonmoeder van V-u]  V-u
Hekhuis, Hendrik [Schoonvader van VI-s]  VI-s
Hekhuis, Hendrik (*01-05-1824, †24-11-1917) [Partner van VI-s]  VI-s
Helder, Antje (*10-09-1890) [Partner van VII-l]  VII-l; VIII-b
Helder, Jan [Schoonvader van VII-l]  VII-l
Hendriks, Hendrika [Schoonmoeder van VII-ao]  VII-ao
Hendriks, Hiltie (*±1705, †>1743) [Partner van II]  II; III-a; III-b; III-c
Hendriks, Jelle [Schoonvader van V-a]  V-a
Hesselius Brandenburg, Roelof (*16-05-1802, †06-03-1878) [Partner van VI-w]  VI-w
Hevel, Elizabeth (*±1862) [Schoonmoeder van VII-am]  VII-am
Hinnes, Froukjen (*±1725) [Partner van III-a]  III-a
Hoekstra, Antje  VII-m
Hofman, Lamke Tjeerds (*02-10-1819, †07-10-1884) [Partner van V-h]  V-h; VI-b; VI-c
Hofman, Tjeerd Arends [Schoonvader van V-h]  V-h
Holland, Engbertus (*17-10-1825, †01-11-1877) [Partner van VI-r]  VI-r; VII-ao; VII-ap; VII-aq
Holland, Fredrika Johanna [Schoonmoeder van VIII-v]  VIII-v
Holland, Gerritdina [Nummer VII-ao]  VII-ao
Holland, Jan (~23-05-1790, †09-12-1865) [Schoonvader van VI-r]  VI-r
Holland, Magdalena (*±1859, †19-12-1893) [Nummer VII-ap]  VII-ap; VII-aq; VIII-v
Holland, Pieterlina (*21-01-1865, †03-12-1939) [Nummer VII-aq]  VII-ap; VII-aq; VIII-w; VIII-x
Hoogeveen, Harmen Tijmens [Schoonvader van VII-x]  VII-x
Hoogeveen, Jelle H. (*24-07-1862, †10-11-1913) [Partner van VII-x]  VII-x
Hoogmei, Ynze Bonnes (*21-09-1819, †30-09-1902) [Partner van VI-i]  VI-i
Hooiring, Akke [Schoonmoeder van VII-v]  VII-v
Hooning, Gerrit Jans van der (*17-04-1838, †13-03-1918) [Partner van VII-o]  VII-o
Hooning, Jan Hendriks van der [Schoonvader van VII-o]  VII-o
Hornstra, Jeltje Jelles [Schoonmoeder van VII-x]  VII-x
Hospers, Gerrit (~19-02-1766, †02-11-1809) [Schoonvader van V-q]  V-q
Hospers, Magdalena (*13-02-1806, †1883) [Partner van V-q]  V-q; VI-q; VI-r; VI-s; VI-t; VI-u
Huisman, Kleis Alberts [Schoonvader van VII-w]  VII-w
Huisman, Ulbe (*13-12-1861) [Partner van VII-w]  VII-w
Jans, Geertje (*?-03-1771) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-b
Jans, Jelke (*±1700, †>1749) [Nummer II]  II; III-a; III-b; III-c
Jans, Jelke (~06-07-1761) [Zoon van III-b]  III-b,2
Jans, Sjoerdje (*±1730, †<05-07-1758) [Partner van III-b]  III-b
Jans, Sjoukjen (~24-09-1758) [Dochter van III-b]  III-b,1
Jans, Teetske (*31-05-1780) [Dochter van III-b]  III-b,8
Jans, Tjeerd (*04-09-1768) [Zoon van III-b]  III-b,4
Jans, Trijntje (*30-12-1776) [Dochter van III-b]  III-b,7
Jansen, Hendrik Jan (*1857) [Partner van VII-ao]  VII-ao
Jaspers Fayer, Johanna (*10-03-1864, †10-02-1941) [Schoonmoeder van VIII-x]  VIII-x
Jelkes, Hendrik [Nummer III-a]  III-a
Jelkes, Jan (*±1660, †<1749) [Nummer I]  I; II
Jelkes, Jitske (~13-11-1729) [Dochter van II]  II,2
Jellema, Antje Reinders [Schoonmoeder van V-s]  V-s
Johannes, Here [Schoonvader van V-o]  V-o
Johannes, Tetje (~29-09-1761, †08-06-1823) [Partner van III-a]  III-a
Jong, Antje de [Schoonmoeder van VIII-k]  VIII-k
Jong, Ate de [Partner van VIII-g]  VIII-g
Jong, Rinskje de [Schoonmoeder van VII-j]  VII-j
Jong, Tjitske Eeuwkes de [Schoonmoeder van VII-n]  VII-n
Jongh, Doortje Gerrits de (*±1823, †06-01-1846) [Partner van VI-f]  VI-f; VII-s
Joon, Willem [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Joon, Willem (*13-06-1907, †28-02-1984) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Kampen, Fokje (*07-08-1869, †21-01-1944) [Partner van VII-af]  VII-af; VIII-k; VIII-l; VIII-m; VIII-n; VIII-o; VIII-p; VIII-q
Kampen, Oene Geerts (†19-02-1873) [Schoonvader van VII-af]  VII-af
Keetellapper, Jochem Berends [Schoonvader van VII-m]  VII-m
Keetellapper, Marten Jochems (*24-07-1833, †05-02-1883) [Partner van VII-m]  VII-m
Klazinga, Antje [Partner van VIII-y]  VIII-y
Klijnsma, Aaltje Wybes [Schoonmoeder van VII-ai]  VII-ai
Kloppenburg, Antje Pieters (*25-05-1825, †22-05-1896) [Schoonmoeder van VII-ar]  VII-ar
Klopstra, Marten Jelles [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Klopstra, Sybe Martens (*30-08-1880) [Partner van VII-f]  VII-f
Kluwer, Evert Harmens (*±1826, †30-06-1873) [Partner van VI-j]  VI-j
Kluwer, Harmen Egberts (*±1773, †23-05-1863) [Schoonvader van VI-j]  VI-j
Kluwer, Reinderika Harmens (*±1812, †18-10-1902) [Schoonmoeder van VI-p]  VI-p
Kok, Hendrika Gerritdina [Partner van VII-ae]  VII-ae
Kok, Willem Wijtzes [Schoonvader van VII-ae]  VII-ae
Kooistra, Aage Jouws (*17-09-1818, †10-08-1876)  V-a
Koopmans, Antje Ulberts [Schoonmoeder van VII-w]  VII-w
Kramer, Trijntje Wytzes [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Kreger, Meindert (*±1770) [Schoonvader van V-u]  V-u
Kreger, Rinse Meinderts (*08-01-1804, †30-04-1885) [Partner van V-u]  V-u
Kristalijn, Pieternella Cornelia [Schoonmoeder van VII-ak]  VII-ak
Kroes, Andries Hendriks [Schoonvader van VII-v]  VII-v
Kroes, Mettje Lammerts (*±1750, †21-01-1849) [Partner van IV-d]  IV-d; V-j; V-k; V-l; V-m; V-n; V-o; V-p
Kroes, Rinske (*26-10-1854, †04-02-1935) [Partner van VII-v]  VII-v; VIII-d; VIII-e; VIII-f; VIII-g; VIII-h; VIII-i
Kuperus, Folkert Joukes (*13-07-1799, †20-08-1822) [Partner van V-u]  V-u
Langeraad, Anna Margeretha Jannetje van [Partner van VII-ak]  VII-ak
Langeraad, Cornelis van [Schoonvader van VII-ak]  VII-ak
Leeuw, Geert Jans de (*10-09-1849, †30-12-1939) [Partner van VII-r]  VII-r
Leeuw, Jan Geerts de [Schoonvader van VII-r]  VII-r
Leeuwen, Wilhelmina van [Schoonmoeder van VII-u]  VII-u
Lemans, Kunnigjen [Schoonmoeder van VI-t]  VI-t
Lemstra, Aaltje Ths (of Tiedes) (*19-11-1809, †29-07-1877) [Partner van V-a]  V-a
Lemstra, Tee (Tije) Annes [Schoonvader van V-a]  V-a
Lusthof, Pier Ages [Schoonvader van VI-e]  VI-e
Lusthof, Rienk Piers (*21-04-1812, †15-02-1886) [Partner van VI-e]  VI-e
Lykles, Akke (*30-07-1877) [Partner van VII-aj]  VII-aj; VIII-u
Lykles, Lykle Pieters [Schoonvader van VII-aj]  VII-aj
Meer, Johannes Egberts van der (*±1748, †29-10-1837) [Schoonvader van V-r]  V-r
Meer, Martje Jochems van der (*±1798, †13-04-1848) [Schoonmoeder van VI-h]  VI-h
Meer, Rinskje Johannes van der (*±1800, †27-01-1847) [Partner van V-r]  V-r; VI-v
Meijer, Janke (†23-01-1902) [Schoonmoeder van VII-s]  VII-s
Meines, Grietje (*±1760) [Schoonmoeder van V-l]  V-l
Meulen, Wisse Pieters van der (*1784, †24-11-1854) [Partner van V-p]  V-p
Molen, Aaltje Douwes van der (*12-09-1904, †18-03-1949) [Partner van VIII-i]  VIII-i; IX-b
Mooij, Louisa Alida (*±1875) [Schoonmoeder van VIII-u]  VIII-u
Mulder, Gerhardus (*1834, †03-03-1909) [Partner van VI-t]  VI-t
Mulder, Jan [Schoonvader van VI-t]  VI-t
Muurling, Gerrit Hendriks (*23-07-1836, †26-03-1876) [Partner van VI-n]  VI-n
Muurling, Jan W. [Partner van VII-y]  VII-y
Muurling, Jantje Klazes [Schoonmoeder van VI-l]  VI-l
Muurling, Willem [Schoonvader van VII-y]  VII-y
Netten, Pieter van (*16-05-1870, †10-10-1938) [Partner van VII-ah]  VII-ah
Netten, Roelof Meyes van (*11-02-1832, †26-04-1911) [Schoonvader van VII-ah]  VII-ah
Nieuwenhuis, Jan Berends (*±1797, †03-10-1868) [Partner van V-n]  V-n
Nijenhuis, Imkje [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Nijmeyer, Albertje (*08-09-1890, †18-04-1974) [Partner van VIII-d]  VIII-d
Nijmeyer, Jacob (†10-02-1925) [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
Oedzes, Ietje [Schoonmoeder van V-i]  V-i
Oldendorp, Fredrik Wilhelm (*±1822) [Partner van VI-l]  VI-l
Oldendorp, Johannes Christoffel (†<1884) [Schoonvader van VI-l]  VI-l
Ootjers, Appelonie Hillegonda (Ploontje) [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Otto, August [Partner van VIII-s]  VIII-s
Otto, Karl [Schoonvader van VIII-s]  VIII-s
Pander, Hendrik Jacobs (*±1812) [Partner van V-f]  V-f
Pander, Jacob [Schoonvader van V-f]  V-f
Penninga, Ynske [Partner van V-t]  V-t
Peters, Pieter (~05-10-1727, †<06-05-1786) [Partner van III-c]  III-c; IV-d; IV-e; IV-f
Piek, Hendrikje [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
Pieters, Martjen (*±1695, †>1767) [Schoonmoeder van III-c]  III-c
Pitstra, Hendrik [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Pitstra, Trijntje (*09-10-1890) [Partner van VII-e]  VII-e
Plantinga, Grietje Huites [Schoonmoeder van VII-ae]  VII-ae
Ploeg, Gerben Sakes van der (*±1803, †1866) [Partner van VI-q]  VI-q
Ploegstra, Anganus [Schoonmoeder van VIII-e]  VIII-e
Poel, Fokke Klaassens de [Schoonvader van VI-v]  VI-v
Poel, Klasina Fokkes de (†05-07-1893) [Partner van VI-v]  VI-v; VII-ar; VII-as
Posthumus, Doetje  VI-u
Pot, Willemke Roelfs [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Pranger, Popkjen Sjoerds (*30-01-1834, †18-03-1929) [Partner van VI-m]  VI-m; VII-v; VII-w; VII-x; VII-y; VII-z; VII-aa; VII-ab; VII-ac
Pranger, Sjoerd Jans [Schoonvader van VI-m]  VI-m
Reen, Jacob (*09-11-1882) [Partner van VIII-e]  VIII-e
Reen, Marten [Schoonvader van VIII-e]  VIII-e
Remmelts, Trijntje [Partner van III-a]  III-a
Riemersma, Eelze Pieters (*06-10-1849, †26-03-1918) [Partner van VII-as]  VII-as
Riemersma, Pieter Melles (†12-02-1874) [Schoonvader van VII-as]  VII-as
Rienks, Jestske [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
Rinsma, Klaas Sjoerds (*±1795) [Partner van V-b]  V-b
Rinsma, Sjoerd Rinzes [Schoonvader van V-b]  V-b
Roels, Trijn (*±1660) [Partner van I]  I; II
Roels, Ytje (*±1768, †10-05-1840) [Schoonmoeder van VI-w]  VI-w
Roelsma, Aukjen Gosses [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Runneboom, Albert Jan [Partner van VIII-u]  VIII-u
Runneboom, Johannes (*±1866) [Schoonvader van VIII-u]  VIII-u
Schipper, Derk (*07-01-1889, †16-05-1964) [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Schipper, Hendrika Johanna (*25-12-1930) [Partner van IX-c]  IX-c
Schippers, Alida (*04-09-1876) [Partner van VII-ai]  VII-ai; VIII-r; VIII-s; VIII-t
Schippers, Hendrik Jans [Schoonvader van VII-ai]  VII-ai
Scholte, Hiske [Schoonmoeder van VII-g]  VII-g
Schotsman, Minne  VII-ae
Schreur, Evert Jans (*±1817, †12-06-1899) [Partner van VI-g]  VI-g
Schuurman, Klaas (*24-02-1817, †1892) [Partner van VI-q]  VI-q
Schuurman, Pieter [Schoonvader van VI-q]  VI-q
Siegersma, Jeen Hendriks [Schoonvader van VII-q]  VII-q
Siegersma, Reinder Jeens (*08-04-1847, †03-07-1939) [Partner van VII-q]  VII-q
Sipkes, Evert [Partner van VII-u]  VII-u
Sipkes, Jelte Jan Jacobus [Schoonvader van VII-u]  VII-u
Slaager, Elisabeth [Schoonmoeder van VII-ae]  VII-ae
Sluijters, Lucretia [Schoonmoeder van VI-u]  VI-u
Smit, Harmentje Franzes [Schoonmoeder van VII-p]  VII-p
Smynga, Gerben Aukes (†04-02-1815) [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Smynga, Kornelia Gerbens (*06-09-1810, †20-01-1891) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-m; VII-n; VII-o; VII-p; VII-q; VII-r
Spanjer, Pieter Durcks (~24-05-1733, †<1817) [Schoonvader van IV-f]  IV-f
Spanjer, Rigtje Pieters (*09-08-1768, †19-03-1850) [Partner van IV-f]  IV-f; V-q; V-r; V-s; V-t; V-u
Spits, Huigje (*29-12-1870, †27-01-1945) [Partner van VII-ae]  VII-ae
Spits, Phillipus [Schoonvader van VII-ae]  VII-ae
Steendam, Jasper (*08-04-1916, †27-11-2001) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Steenstra, Antje Gerrits [Schoonmoeder van VII-o]  VII-o
Stelma, Eltje Hates [Schoonmoeder van VII-p]  VII-p
Swart, Jacob Gerrits (†27-01-1869) [Schoonvader van VII-ar]  VII-ar
Swart, Trijntje Jacobs (*30-08-1861, †07-01-1920) [Partner van VII-ar]  VII-ar; VIII-y
Sybrandy, Antje Jelles (*±1801, †18-10-1829) [Partner van V-a]  V-a
Sytsema, Jan [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Sytsema, Jelle J. (*09-04-1886, †05-05-1961) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Teunis, Engbert (*14-01-1802, †02-04-1863) [Schoonvader van VII-ap] [Schoonvader van VII-aq]  VII-ap; VII-aq
Teunis, Engbertdina Johanna (*05-02-1892, †24-03-1981) [Nummer VIII-v]  VIII-v
Teunis, Gerhardus Engbertus (*28-02-1845, †13-01-1927) [Partner van VII-ap] [Partner van VII-aq]  VII-ap; VII-aq; VIII-v; VIII-w; VIII-x
Teunis, Johanna Engbertdina (*±1892) [Nummer VIII-w]  VIII-w
Teunis, Johannes (†10-02-1973) [Zoon van VII-aq]  VII-aq,1
Teunis, Magdalena Johanna (*28-12-1897, †24-02-1953) [Nummer VIII-x]  VIII-x; IX-c
Tighelaar, Grietje [Schoonmoeder van VII-l]  VII-l
Tjallings, Tjaltje [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Tjeerds, Ybeltje (~21-12-1738, †16-11-1816) [Partner van III-b]  III-b; IV-a; IV-b; IV-c
Tyleman, Hylke Wybes [Partner van V-m]  V-m
Uilkema, Sietske (*05-03-1906, †02-03-2000) [Partner van VIII-o]  VIII-o
Vaatjes, Margjen Everts [Schoonmoeder van VI-j]  VI-j
Veen, Jacob Jans van der [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Veen, Janke Jacobs van der (*11-10-1849, †22-12-1899) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-i; VII-j; VII-k; VII-l
Veen, Jantje Hendriks [Schoonmoeder van V-f]  V-f
Veenstra, Antje Egberts (†01-01-1875) [Schoonmoeder van VII-as]  VII-as
Veenstra, Cornelia Haijes (*26-09-1873) [Partner van VII-a]  VII-a
Veenstra, Haije Jans [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Veenstra, Jantje Sjoerds (*14-01-1849, †17-05-1925) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Veenstra, Sjoerd Jilts [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Veenstra, Willem Haijes (*18-09-1875) [Partner van VII-d]  VII-d
Velde, Froukjen Jans van der [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Verbeek, Sytske Folkerts [Schoonmoeder van VII-af]  VII-af
Verbeek, Thom [Partner van IX-a]  IX-a
Vinckers, Johannes Meinardus (†03-07-1910) [Partner van VII-s]  VII-s
Vinckers, Tiddo (†<1902) [Schoonvader van VII-s]  VII-s
Vlas, Feikje Pieters (*01-08-1831, †26-10-1902) [Schoonmoeder van VII-ah]  VII-ah
Vlieg, Maria [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Vries, Anne de [Partner van VII-aa]  VII-aa
Vries, Christina Eelkje (*03-04-1903, †23-08-1990) [Partner van VIII-p]  VIII-p
Vries, Geert Harmens de [Partner van V-e]  V-e
Vries, Jitske de [Schoonmoeder van VII-k]  VII-k
Vries, Lutske Berends [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Vries, Minne J. de (*25-05-1874, †11-02-1922) [Partner van VII-ac]  VII-ac
Vuijk, Aaltje [Schoonmoeder van VIII-r]  VIII-r
Waard, Eelze de (*08-12-1895, †28-04-1979) [Partner van VIII-m]  VIII-m
Wal, Jan Pieters van der (*27-01-1824, †29-01-1882) [Partner van VI-h]  VI-h
Wal, Pieter Jans van der (*±1801, †15-01-1860) [Schoonvader van VI-h]  VI-h
Wall, Attje Gerrits van der (*±1737, †09-10-1819) [Schoonmoeder van IV-f]  IV-f
Wall, Froukje Hendriks van der (~09-08-1785, †23-02-1870) [Partner van IV-c]  IV-c
Weersma, Sijntje Eelkes (†11-09-1828) [Schoonmoeder van V-j]  V-j
Weperen, Korneliske Klazes van (†>1824) [Partner van IV-b]  IV-b; V-c; V-d; V-e; V-f; V-g; V-h; V-i
Werff, Auke Aukes van der ([]10-01-1800) [Schoonvader van V-s]  V-s
Werff, Janna Aukes van der (*05-02-1795, †18-07-1850) [Partner van V-s]  V-s; VI-w; VI-x
Wiarda, Lammigje Reins [Schoonmoeder van VI-m]  VI-m
Wilkeshuis, Lucia (†<1915) [Partner van VI-k]  VI-k; VII-t; VII-u
Wind, Aukje [Partner van VII-ad]  VII-ad
Wind, Luitje Martens [Schoonmoeder van VII-ag]  VII-ag
Winsen, Antje van [Partner van VI-o]  VI-o; VII-ad; VII-ae
Winsen, Hendrik Jacobus van [Schoonvader van VI-o]  VI-o
Wispelwei, Hinke (*±1810, †14-11-1876) [Partner van VI-f]  VI-f
Wispelwey, Marten [Schoonvader van VI-f]  VI-f
Wit, Fiede Botes de [Schoonvader van VI-l]  VI-l
Wit, Jochem Fiedes de [Partner van VI-l]  VI-l
Wit, Sjoerd de [Schoonvader van VII-g]  VII-g
Wit, Ybeltje de (*04-01-1888) [Partner van VII-g]  VII-g
Wolstra (Voolstra), Antje Hendriks [Schoonmoeder van VII-r]  VII-r
Ykema, Jeltje Sipkes (*13-01-1824, †13-12-1911) [Partner van VII-n]  VII-n
Ykema, Sipke Klazes [Schoonvader van VII-n]  VII-n
Zandstra, Fettje Klazes (*13-02-1844, †14-03-1917) [Partner van VI-a]  VI-a
Zandstra, Klaas Alberts [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Zestiene, Jitske Rienks [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Ziel, Heintje van der [Partner van VII-ak]  VII-ak
Zoetinga, Dirkje Klazes (*20-09-1798, †27-06-1886) [Partner van V-l]  V-l; VI-j; VI-k; VI-l; VI-m; VI-n; VI-o; VI-p
Zoetinga, Klaas Jans [Schoonvader van V-l]  V-l
Zwart, Doetje Jans de [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.1 op 29-04-2009 13:26
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commercile doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan wel dat je naar de bron van je informatie te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 17.05.2023