Kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen maart 1659, 2e deel


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch wederomme den 22 dito Jan Smit en ick nae Almelo geweest om bij mijn Heer van Almelo te gaen, als die bode van Deventer was gekomen, omme dat Abraham de Laer hier mochte predicken, ende doe hier verteert 5 canne bier, waer van de bode oock gedroncken den daeges: 10 St facit 1 2 8 22-3-1659 Op de 22e maart (dinsdag) ben ik met Jan Smit naar de Heer van Almelo geweest, in verband met het bericht van de bode uit Deventer, om te vragen of Abraham de Laer hier zou mogen preken. Toen hier nog 5 kannen bier gedronken (een kanne is ca. 0,9 liter), waarvan ook de bode overdag gedronken had, te weten voor 10 stuivers. Maakt in totaal: 1,13
       
Noch wederomme nae Almelo geweest den 24 dito omme te hooren, of mijn Heer van Almelo wolde komen om Abraham de Laer te hooren predicken, en denselve dach is de Laer hier gekomen, ende doe hier verteert In cost wijn en bier en voer voor sijn peert 2 10 0 24-3-1659 Op 24 maart 1659 (donderdag) ben ik nog weer naar de Heer van Almelo geweest, om hem te vragen of hij Abraham de Laer nog wilde horen preken. Diezelfde dag nog, is predikant de Laer hier aangekomen. Hij heeft hier aan eten, wijn en bier genuttigd en aan voer voor zijn paard in totaal: 2,50
ende van de reijse nae Almelo 0 10 0 en aan kosten voor het uitstapje naar Almelo: 0,50
       
Voorts den 27 dito is mijn Heer van Almelo hier gekomen en heeft haer doe hooren predicken heeft hier doe hooren predicken heeft hier doe met sijn bijhebbende Heeren en seijne dienaers met noch meer andere personen die daer bij waren gegeten en gedroncken, stelle voor die kost en die moeijte 10 0 0 27-3-1659 Op de 27e maart (zondag) is de Heer van Almelo gekomen om naar de preek te luisteren en heeft daarna bij mij gegeten en gedronken met zijn gevolg, waaronder de rentmeester. Voor kosten en moeite stel ik: 10,00
Maer wat aengaat wijn en bier, is daerenboven, hebbe doe den dach gehadt een tonne Haerlemer bier ende daerenboven de wijn, en hebbe doe nae de laetste predicatie bij mijn Heer van Almelo moeten komen, Schulte, kerckmr, ouderlingen en diaconen en Berent Janssen, Otto Frericks en noch ettelijcke meer; het bier is 10 0 0 Maar wat bier en wijn betreft heb ik nog meer kosten gemaakt. Ik heb die dag nl. nog een ton Haarlemmer bier gehaald. Na de laatste preek moest ik met de schout, kerkmeesters, ouderlingen, diakenen, Berent Jansen, Otto Frericks en nog talloze anderen bij de Heer van Almelo komen. Voor het bier bedroegen de extra kosten: 10,00
(in de marge staat: Pro memoria dat mijn Heere dese persoonen hadde ontboden is mij onbewust, maer sijn bij mijn Heer gecomen om met hem van het predicanten werk te spreken.) (In de marge staat: Of de Heer van Almelo al deze personen heeft ontboden weet ik niet, maar we zijn gekomen om over het predikanten werk (de beroepingskwestie van een nieuwe predikant) te praten.)  
       
Noch wederom den 31 dito nae Almelo geweest om te horen of mijn Heer van Almelo wolde komen om Domine Franck te hooren predicken en heeft mij doe te antwoort gegeven, dat hij vrijdachs niet konde komen, maer wolde sondaegs komen, omme Domine Luessinck en Domine Bommel te hooren predicken, ende dan met mij wat eeten en drincken en hebbe doe daer toe kost bereijt, maar is mijn Heer gecomen als middaegs, sijnde den 14 Aprilis ende heeft hier doe noch geweest voor die predicatie en daer nae, ende doe moeten bij mijn Heer van Almelo wesen Schulte, Kerckmren , ouderlingen en diaconen, Schrijver, Geert Luijckes, Berent Janssen, Otto Frericks en doe uijtgetapt drie vierdelen haerlemer bier, behalve den wijn, voorts van wegen die oncost van die cost die ick hebbe gedaen stelle ick tot discretie van goede luiden en ettelijcke hebben S’middaegs daer oock van gegeten; aengaande de wijn en bier beloopt tsamen 10 0 0 31-3-1659 Op de 31e maart (donderdag) ben ik opnieuw naar Almelo geweest om te informeren of de Heer van Almelo nog naar de preek van dominee Franck wilde komen. Ik heb toen als antwoord gekregen dat vrijdag hem niet schikte, maar zondag kon hij wel komen om de dominees Luessinck en Bommel te horen preken. Heb toen wat eten en drinken bereid. Maar de Heer van Almelo is pas op donderdag 14 april 's-middags langsgekomen om een kerkdienst bij te wonen. En daarna zijn allen bij mij bijeengekomen, te weten naast de Heer van Almelo, de schout, de kerkmeesters, ouderlingen en diakenen, de gerichtsschrijver (Bonecamp), Geert Luickes, Berent Janssen (Rappert) en Otto Frericks. Heb toen 3/4 ton Haarlemmer bier getapt, uitgezonderd wijn. Voor onkosten en moeite -en meerdere lieden zijn ook 's-middags nog blijven eten-, stel ik een bedrag van: 10,00
       
de reijse nae Almelo is 0 10 0 31-3-1659 voor de reis naar Almelo aan onkosten gemaakt: 0,50
Van de toebereijdinge ende moeijte van de maeltijt 5 0 0 14-4-1659 Voor het maken en de kosten van de maaltijd: 5,00
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl