Kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen april 1659


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Voorts sinnen doe den 2 Aprilis die proponenten hier gekomen, te weeten Dominy Luessinck en Dominy Bommel, hebben hier doe verteert met haer beijden in cost, wijn en bier en voer voor 2 peerde, tsamen. 8 0 0 2-4-1659 Verder zijn op de 2e april (zaterdag) de kandidaat-predikanten gearriveerd, te weten, dominee Luessinck en dominee Bommel. Aan hen besteed voor eten, bier en wijn en voer voor hun 2 paarden: 8,00
Sijn hier vanden 2 dito tot den 5 geweest. Zijn hier van de 2e april tot de 5e april gebleven.
       
Noch den 5 dito hebben hier drie kerckmren, ouderlingen en diaconen geweest, ende hebben hier oock gegeten en gedroncken facit 1 0 0 5-4-1659 Op de 5e april (dinsdag) zijn hier nog 3 kerkmeesters, ouderlingen en diakenen langs geweest. Zij hebben bij mij gegeten en gedronken voor in totaal: 1,00
       
Noch den 6 dito hebben de ouderlingen en diaconen en Pouwel Lamberts kerckmr. nae Almelo geweest, bij de Heer van Almelo, en doe 2 vaene biers afgesproken met Zwier Zwams, en doe Stromers Hendrick nae Tubbergen gekregen, omme die pastoor toe (???) vragen,of hij wolde comen predicken, hem daervan gegeven eeten en drincken, 6 st an geld facit tesamen 2 0 0 6-4-1659 Op de 6e april (woensdag) zijn we met de ouderlingen en diakenen en de kerkmeester Pouwel Lamberts naar de Heer van Almelo geweest en toen 2 vanen bier (= ca. 10 liter) bier gedronken in de kroeg van Zwier Zwams. En Hendrick Stroomers naar Tubbergen gestuurd, om de predikant aldaar te vragen, of hij bij ons wilde komen preken. Hem van eten en drinken voorzien en 6 stuivers aan geld gegeven, maakt in totaal: 2,00
       
Noch wederom den 7 Aprilis op bededach de pastoor van Tubbergen hier gepredickt, en doe hier gegeten en gedroncken, verteert in cost, wijn ende bier tsamen 2 0 0 7-4-1659 Op de 7e april (donderdag) op biddag voor het gewas, heeft de predikant van Tubbergen hier gepreekt. Daarna hebben we hier gegeten en gedronken. Aan eten en bier en wijn bedragen de kosten: 2,00
Noch den selven dito hier geweest die Rentmeester en Jan Pouwels als die Gemeente den keur deden op die predicant ende doe hier mede bij hen geweest Schulte, kerckmren, ouderlingen en diaconen, voorts noch verscheijden huijsluiden, hebben doe tesamen gedroncken 5 vaene biers 2 10 0 Op dezelfde dag zijn hier geweest, de rentmeester en Jan Pouwels, toen de Gemeente hier de keur (verkiezing) van de predikant deed, in aanwezigheid van de schout, kerkmeesters, ouderlingen en diakenen, en nog andere huislieden. We hebben hier toen samen gedronken, 5 vanen bier (= ca. 25 liter). 2,50
       
Noch den 10 dito Cort Berent kerckmr. en Berent Janse tsamen eene kanne bier is (doorgehaald) 0 2 8 10-4-1659 Op de 10e april (zondag) hebben hier de kerkmeester Cort Berent en Berent Janse bij mij samen een kan bier gedronken (doorgehaald). 0,13
       
Noch den 11 dito wederomme de Rentmeester met Jan Pouwels met die sone Pouwel, en heeft doe Boncamp hier laeten halen, en Cort Berent kerckmr. oock bij hem gekomen, omme hem bekent te maecken wegen de keur van de predicante, ofte die Rentmeester geen last en hadde van mijn Heer van Almelo, om daer in te consenteeren, noch bij de Rentmeester Berent Janssen Rappert en Otto Frericks en doe in alles gedroncken 3 vaene bier, ende 3 kanne wijn t samen 2 14 0 11-4-1659 Op de 11e april (maandag) zijn hier opnieuw geweest, de rentmeester en Jan Pouwels, met zijn zoon Pouwel. Zij hebben Boncamp (Johannes Bonecamp, gerichtsschrijver) laten halen. Ook de kerkmeester Cort Berent heeft zich bij ons gevoegd om aan hen de uitslag van de predikantenkeus mede te delen. Het bleek dat noch de rentmeester Berent Janssen Rappert, noch Otto Frericks een last (opdracht) tot instemming bij zich hadden van de Heer van Almelo, om in te stemmen met de keur van de predikant (predikantskeuze). Wij hebben toen tesamen gedronken 3 vanen bier (is ca. 3 x 5 liter = 15 liter) en 3 kannen wijn (= ca. 3 x 0,9 liter) 2,70
       
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl