Kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen maart 1659, 1e deel


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Exhibitum opten Huijse Almelo den 28 Marty 1660 28-3-1660 Getoond op Huize Almelo op 28 maart 1660 (woensdag)
Extract uyt Hermen Evers Costers rekenboeck. Uittreksel uit het kasboek van Hermen Evers Costers
       
Anno 1659 den 2 maert hebbe ick en Berent Luijckes kerckm(eeste)r nae Deventer geweest uyt last van mijn Heer en onse gemeente, omme te versoecken, dat die proponenten mochten comen prediken omme dan weder een predicant te kiesen
(in de marge staat bij 3 maart: F ende doe uytgeweest 3 dagen) hetwelcke sij hebben ingewilligt, sijn na dato gecomen dese navolgenden des daags een halvve ryxdaler facit tsamen
3 15 0 2-3-1659 Op 2 maart 1659 (woensdag) ben ik met de kerkmeester Berent Luijckes naar Deventer geweest, in opdracht van de Heer van Almelo en onze gemeente, om te verzoeken of de kandidaat-predikanten mogen komen preken in Vriezenveen, ten einde een nieuwe predikant te kunnen kiezen. Dit verzoek heeft men in Deventer (classis Deventer van de Gereformeerde Kerk, lees Hervormde Kerk) toegestaan.
(In de marge staat bij 3 maart: N.B. We waren daarvoor 3 dagen op pad ) en hebben daarbij de volgende kosten gemaakt:
3,75
       
Int eerste is gekomen Quirijn ter Broecke op saterdaeg den 6 meert ende, doe met mij geweest, ende hem doe verschaft cost ende dranck en voer voor t' peert, hebbe doe gehadt een kanne Fransse wijn ende een halven oort brandewijn ende 2 vaene bier ende cost is in alles 3 0 0 5-3-1659 Op zaterdag 6 maart 1659 (NB dit moet zijn geweest zaterdag 5 maart, want 6 maart 1659 viel op een zondag) is de eerste kandidaat-predikant, Quirijn ten Broecke, aangekomen. Ik heb hem voeding en drank verschaft en eten voor het paard. Verder zijn gedronken een kan Franse wijn (1 kan is 0,9 liter) en een halve oort brandewijn, en 2 vanen bier (1 vaan is ca. 5 liter). Maakt te samen: 3,00
Ende doe hebbe Geert Luyckens en Boncamp wat mede gegeten. Ook hebben toen meegegeten: Geert Luijckens en Boncamp (NB dit is Johannes Bonecamp, de gerichtsschrijver van schoutambt Vriezenveen).
       
Wederom den 10 dito is gekomen Hermannus Luessinck en heeft hier doe 2 dagen en 2 nachten geweest ende doe hier verteert voor hem en sijn peert. In cost wijn en bier te samen 3 10 0 10-3-1659 Op de 10e maart (donderdag) is aangekomen (kandidaat-predikant?) Hermannus Leussinck, die hier 2 dagen heeft verbleven en gezamenlijk hebben we gegeten en wijn en bier gedronken, verder nog aan eten voor de paarden, maakt in totaal: 3,50
noch verscheijden personen bijgeweest. Er zijn toen nog meerdere personen bij aanwezig geweest.
       
Noch wederom den 12 dito gekomen Lambert van Bommel en Domine Francke, hebben hier oock 2 dagen en 2 nachten geweest, hebben doe te samen verteert in cost wijn en bier en voer voor die peerde tsamen 7 0 0 12-3-1659 Op de 12e maart (zaterdag) zijn aangekomen (kandidaat-predikanten?) Lambert van Bommel en dominee Francke, die hier 2 dagen en nachten verbleven hebben. Aan kosten voor eten, wijn en bier en voer voor de paarden: 7,00
Ende doe oock verscheijden personen mede gedronken. Er hebben toen meerdere personen meegegeten en gedronken.
       
Noch wederom gekomen den 17 dito Henrick Arents ende hier gepredickt ende doe hier ander derden dach geweest en heeft doe hier verteert met sijn peert cost, wijn en bier 2 5 0 17-3-1659 Op de 17e maart (donderdag) is aangekomen (kandidaat-predikant) Henrick Arents, die hier gepreekt heeft en is hier nog een derde (?) dag gebleven en hiervoor aan eten, bier, wijn en voer voor het paard: 2,25
       
Noch wederom gekomen den 19 dito Halfwassenig ende hier gepredickt, ende doe hier verteert voor hem ende sijn peert in cost wijn en bier 2 10 0 19-3-1659 Op de 19e maart (zaterdag) is aangekomen (kandidaat-predikant) Halfwassenig, die hier heeft gepreekt. Aan eten en bier en wijn en voer voor het paard: 2,50
       
Voorts den 21 dito, hebben wij ouderlingen en diaconen schulte en kerckmr. nae Almelo geweest voor die Gemeente om te versoeken bij mijn Heer van Almelo, dat hij daer in mochte consenteeren dat wij vande proponenten eene mochten kiesen ende doe hier verteert in cost en bier te samen 2 5 0 21-3-1659 Op de 21e maart (maandag) zijn wij met ouderlingen, diakenen, schout en kerkmeesters naar Almelo geweest om de Heer van Almelo te vragen of hij het ons toestaat uit de kandidaat-predikanten zelf een keuze te maken. Toen hier gegeten en aan bier gedronken:: 2,25
ende te Almelo 0 10 te Almelo aan kosten gemaakt: 0,50
ende te Almelo 0 10 te Almelo aan kosten gemaakt: 0,50
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl