overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 2. Drankrekening Olde Geert Frerix 1676-1677. Afrekening hiervan door de rentmeester Hendrik Schuitemaker van Huize Almelo op 13 augustus 1680 onder aftrek van een breuk (=boete).bron2. Drankrekening Olde Geert Frerix 1676-1677. Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo gedaan op
13 augustus 1680 onder aftrek van een breuk(eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 973
 


                                                                                                                
Reeckeninge ……..   
laste van den heer    
van Almelo is st…..    
-Voor eerst den 11. Maij 1676 Burgemr. steren Luijcken eene tonne bier laten haelen bij de Koeije als die van Almelo daer hebben gegravenf 6,-
-1676 Den 22 Augusti heeft die Richter van Almelo alhier laten halen 3 Tonne bier die sij, ofte de Almelosche Borgers ende huijsluiden bij de Coije Oostert opt Venne gebracht en van haar aldaer gedrocken geworden door last van Albert Wijtvoett en Schapedijckes brouwers sijn besthelt die Tonne ad 6 gl. doet t'samen - - - - - - - - - - - f 18,-
                                                                                                                f 24,-
          
          
Noch Albert Wijtvoet en die Brouwer verteert hij het voornde bier bespr….    
3. canne ad. - - - -            6-
Noch een partije gravers die noch souden hebben gegraven    
soo sij mij hebben gesecht t'samen verteert 4 fane bier die fane ad 8 stvers    
doet in alles - - - - - - -            1-12
soo haer den Richter van Almelo hadde belast, te weten Gerrit Gettcate, Albert    
Vrijlinck & Nap Geerlich neffens noch eenige anderen die ick niet cande.    
Die selfden dito die Richter aen mijn huijs verteert 3 canne ad. …..            -6-
noch voors. Richter in            2-4-?
          
          
in twee crocken ofte cannen mede laten nemen bij de coije heen oostert 6 cannen ad.      -1-
Noch de voorluijden die het gete bier bij de coije brochten 3 canne ad        0-6-
1676 den 26 Augusti daniel de Guardinier undt die arbeijders bij die Cooij an bier gehadt ad        0-8-
-Item doet Jans soone op den 28 dito gehaelt bij de Coije 4 ˝ canne bier is        0 - -9-
1676 den 30 Augusti Beetjan bij die Coije gehaelt noch 4 ˝ canne bier ad.        0 - -9-
-Noch Moijert off Frederick den felxen dito 1 canne ad.        0-2-
-Noch Pouwel und Frederick Everts den 30 dito 1 canne        0-2-
       2 catrn       2-8-
          
          
-Den 31 dito Veltjan gehaelt bij die Coije 41/2 can ad-    - - - - -9-
Item Velt Jan den 1 septembr. 1676 bij die Coije gehaelt 9 stu…    
an bier - - - - - -        -9- -
Den 2 dito feltian gehaelt 4 ˝ can bier ad     -9-
Item den 8 septembr: 1676 die arbeiders meijster Daniel met den brouwer    
Albert Wijtvoett samen gedroncken 6- canne bier ad        -12-
Den 13 decembr. 1676 Albert Wijtvoet neffens Berckhoff verteert     -4-
Den 20 Septembr. 1676 veltian bij die Coeije gehaelt voor 9 stvr. an bier    -9-
Den 21. Septembr. 1676 veltian bij de Coeije an bier gehaelt voor    -9-
       -3-1-.
          
          
1676.    
Den 22 dito……gehaelt…..?????        -9-
Den 22 item bij de Coeije gehaelt voor        -9-
Den 29 Septembr. Veltian an bier bij de Coije voor        -9-
Den 30: septembr. 1676 noch bij die Coije gehaelt voor     -9-
Den 14. Octobr. 1676 ein verdel op die Blanckemeer gebraght voor die heer    
van Almelo uijt last van Lucas Brouwer voor die Vijsschers ad     1-10-
1677 noch int leste van de Meert gehaelt 6 canne ad.        -12-
bij de Coije.    
Den 7 Aprille Gerrit den Brouwer gehaelt an bier bij de Coije 4 cann.     -8-
Den 10 April die arbeijders bij die Coije gehaelt 6 canne        -12-
             5-7-
          
          
1677 Item noch die arbeijders an bier bij de coije gehaelt den derden Junij    
neffens den 21.23.24.25 en 26 Junij 6 canne bier und iiii canne die canne 2 stuijvrs    
t samen in Car. gulden       2-16-
den 29 Junij noch die arbeijders bij de coije gehaelt 4 canne     -8-
noch den 10. dito bij die coije voor stvrs        -8-
item in Julij gehaelt bij de Coije veltian canne die canne ad 2 st     -9-
den 29 en 30 meert 78    
die telgen paters bij die coije gehaelt 3 vaijne bier ad       1-4-
1678 den 2. april die arbeijders daer gedroncken 4 canne ad     -8-
             6-11
          
          
Den 18 Junij de Heer van Almelo laten haelen bij de coije    
voor d'arbeiders ˝ tonne bier ad     -3-
noch een vaane ad       -8-
en die het bier haelden       -4-
Den 2 Julij die sticker………..(?) bij de coije gedroncken    
te weten Albert Wijtvoet undt die brouwers 3 canne ad 2 stvers     -6-
Noch den 25 Augusti 1678 hebben die huijsluijden uittet Oosteinde    
met mij gedroncken 2 tonne bier die tonne ad 7 gl. doet in car. gld.     14-
und 3 vane ad        1-4-
als sij mijn heer van Hemelo hadden helpen graven soo mij    
van Jan Otten is bericht        19-2-
          
          
als mede van onse schulte dat sulx sijn    
welgeben wilde voldoen en betalen    
Item noch in septembr. als onse lieden lest mael tot    
graven waeren op t Huijs toe Almelo soo eenige van onse mannen    
die wat nae hebben graeven bij mijn heer ofte voor haer graeven    
gedroncken 10 vane bier die vane ad 8 stv. doet in car. gld.       4-0-0
            4-0-0
aanvullende aantekening inzake de definitieve afrekening:    
-Den 15 augustij Olde Geert Frerix sone Jan is goet gedaen door Zijn ed. Gestr. mijn Heer van Almelo op dese rekeninge 51-18 stv. heeft deselve an sijn breucke gekort.    
[getekend:] Mei teste H. Schuitemaker    

      
                                                                                                                
NB -het breukregister (register van boetes) vermeldt Olde Geert Frerix (bron: toegang 0214 inventarisnummer 3245 HCO)
Geert Vrericks de Olde omdat sijn Soons eenighe insolentie op de vrijen heeren wege gepleeght hadden veraccordeert voor twee ducaten en een Rixdaelder op de 30 Sept.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciële doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016