overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 11. Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Egbert Berens de Koijker vanwege geclaimde diverse kosten d.d. 13 juli 1687


       bron 10. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 984
 

2 vijmme dack van rolof jansen koft de vijmme 5 gulden aen een vijmme van albergen koft en an 17 garst van schothorst bedragt 2 gulden an 10 st an 16 gulden verhuirt daer ik dat eerste jaer in gewont hebbe an 8 gulden voor de dekker an een planke an de post kost 2 gl die versoeke ik ok in rekeninge te brengen, dat ikker niet over komen kon ik versoeke vrijndelijk heer dat ik jaerlijks soo veel hoeij mag wijnnen voor mijne kou [koeien] ik weet anders niet of het is mij gelovet [toegestaan] dat dak ande onkosten versoeke in rekening te brengen
Egbert Berens de Koijker      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
dat sijn Gest op dese Reeckn. heeft aengenomen te valideren 15 guld. waermede dese reecken ten eenenmael oock soude voldaen sijn sulx bekenne Ick met mijne submissie den 13 Julij 1687
dit is X het Merck van Egbert de koijcker met sijn eigen hant getogen quad attestor [betekent opsteller van het schrijven EB]
JBoom 1687
      
                                                                                                                
NB Opvallend is dat Egbert Berents Koijker zijn verzoek tot betaling van gemaakte kosten zelf lijkt te hebben opgesteld en ook heeft ondertekend. Opmerkelijk omdat in alle rekeningen en overigens ook de vaststelling van de tegemoetkoming op zijn ingediende verzoek heeft ondertekend met een merkteken. Dat wordt vaak in verband gebracht met ongeletterdheid, maar dat lijkt bij Egbert toch niet het geval. Maar dit is de enige rekening die mij bekend is, welke Egbert zelf heeft opgesteld en ondertekend.
Opvallend is verder dat Egbert niet alle kosten vergoed krijgt. De in rekening gebrachte plank waarvoor Egbert 2 gulden claimt lijkt bedoeld om over de Schipsloot bij zijn nieuwe woning het Kooihuis te komen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016