Extract uit het kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de gereformeerde kerk te Vriezenveen januari, februari 1660


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch wederom den 15 Jan. de pastoor van Wierden hier gepredickt ende doe hier gegeten en gedroncken, en hadde eenen knecht bij hem, tsamen verteert 0 15 0 15-01-1660 Op de 15e januari (zaterdag) is hier de predikant van Wierden nog weer geweest om te preken. Hij was vergezeld van zijn bediende. Aan onkosten voor eten en drank: 0,75
Noch den 19 Januarij Dominus Henricus Arentsen hier gecomen is den 20 wederom gegaen, heeft doe hier verteert in cost ende bier 0 15 0 19-01-1660 Op de 19e januari (woensdag) is hier dominee Henricus Arentsen gekomen. Hij is vertrokken op de 20e. Aan onkosten voor eten en bier: 0,75
Noch wederom den 26 dito heeft Dominus Henricus Arentsen hier geweest ende doe hier eenmael wat gegeten is 5 St 0 5 0 26-01-1660 Op de 26e januari (woensdag) is dominee Henricus Arentsen hier opnieuw geweest en heeft hier wat gegeten. Aan onkosten hiervoor: 0,25
Noch den 22 januarij die pastoor van Weerselo hier gepredickt ende doe hier verteert 0 15 0 22-01-1660 Op de 22e januari (zaterdag) heeft de predikant van Weerselo weer in Vriezenveen gepreekt. Aan onkosten voor zijn consumpties: (NB niet chronologisch op datum in het rekenboek vermeld EB) 0,75
Noch den 3 februarij Dominy Henricus Arentsen hier gecomen ende is hier doe gebleven tot den 6, ende heeff hier gepredickt, ende doe hier verteert in cost wijn ende bier te samen 3 0 0 03-02-1660 Op de 3e februari (vrijdag) is dominee Henricus Arentsen hier gekomen en is hier tot de 6e februari (maandag) gebleven en heeft hier gepreekt. Aan gemaakte kosten voor eten, wijn en bier: 3,00
Op die verpachtinge vant hoijlant vande weeme hebben ouderlingen, Diaconen, kerckmren, Schultz, Schrijver ende Coernoten verteert 5 vaene bier, is 2 10 0 ? Op de dag van de verpachting van de hooilanden van de pastorie hebben hier de ouderlingen, diakenen, kerkmeesters, schout, gerichtsschrijver en keurnoten 5 vanen bier gedronken (= 25 liter). 3,00
Noch den 7 Augusti die Schultz ende Jan Bartels kerckmeester verteert derde halve vaene bier, op dat sij de rogge ende haver hadden getelt. 2 10 0 07-08-1660 Op 7 augustus (dinsdag) hebben de schout en kerkmeester Jan Bartels de hoeveelheid ingezamelde rogge en haver vastgesteld. 2,50
(in de marge staat: op dese post de order off last te vertonen tegen gedane verpachtinge. Dese verpachtinge is op behaegh van mijn Heer gedaen, ende naederhant de voorwaarden gepresenteert sijnde, so heeff se mijn Heer geapprobeert ende onderteeckent). (In de marge staat: Op deze post aantonen de last tot het doen van de gedane verpachting. Deze verpachting is met goedvinden van de Heer van Almelo gedaan en naderhand zijn de voorwaarden geformuleerd, goedgekeurd en ondertekend door de Heer van Almelo).
Dese reeckeninge bij provisie opgenomen sijnde beloopt tsamen 162-14-0 summa facit 166-17-8 (doorgehaald) Deze rekening is bij voorlopige voorziening vastgesteld op een totaalbedrag van: 162,70. Maakt in totaal: 166.88 (in z'n geheel doorgehaald).
Beloopt 162-8-9 wort geaugmentiert met 8-0-0 luijt bijgevoechde specificatie In totaal is de rekening vastgesteld op 162,43 verhoogd met 8 gulden.
Summa 170 8,5 maakt in totaal: 170,43
Die coster sall hebben toe specificeren hoeveele roggen sij vant miscoren op martinij 1659 verschenen gewest, ontvangen hebbe sulx afftreckende vande 170 gl, wat dan noch onbetaelt blijfft, sullen de pachters, costers ende meijers van de Pastorielanden opt ‘Veen an gemelte Herman Evers, coster betalen, en van sulcke betalinge hun laten quiteren, t’selve alsoo gedaan sijnde, sall de coster dese ordre en reeckeninge weder op de huijse Almelo leveren, Actum den 31 Martij 1660 De koster zal moeten specificeren hoeveel rogge hij met Sint Martini (11 november) 1659 van het miskoorn heeft ontvangen. Dit in geld uitgedrukt, moet worden afgetrokken van het bedrag van 170 gulden en wat dan nog overblijft van het geclaimde bedrag zal moeten worden betaald door de pachters van de pastorielanden aan de koster van Vriezenveen , hetwelk deze pachters gekwijt zal worden op hun pachtsom. Na verrekening van alle kosten moet de koster deze order en rekening weer op het Huis van Almelo inleveren. Akte 31 maart 1660
(w.g.) Z. van Rechteren 1660 Was getekend: Z(eijger) van Rechteren
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl