Copy-right: Als je informatie van deze website gebruikt verzoek ik je wel naar de bron van herkomst te verwijzen i.c. deze site. Het integraal overnemen van hele stukken tekst van deze website is echter nadrukkelijk niet de bedoeling en ook niet toegestaan. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
 

Genealogie van de familie Berkhof(f) afkomstig uit Vriezenveen

Attentie:Mocht je op deze pagina zijn gekomen met behulp van een zoekmachine, dan zul je waarschijnlijk de scrollbar aan de linkerkant niet zien. Via mijn indexpagina kun je alsnog bij de juiste startpositie belanden van deze pagina, waardoor je alsnog de index van familienamen aan de linkerzijde van je beeldscherm gepresenteerd krijgt.

Voor wat meer begrip over wie ik ben en hoe ik te werk ben gegaan en als je benieuwd bent naar wat meer achtergrondinformatie over de recente ontdekking van 16e eeuwse archiefgegevens betreffende de Berkhof´s uit Vriezenveen, dan is het handig eerst de volgende link te bezoeken: nieuwe onderzoeksgegevens genealogie Berkhof van Vriezenveen. Hier tref je afbeeldingen aan van "nieuw" 16e eeuwse archiefmateriaal en van een aantal boerenwoningen, welke de Berkhof´s bewoond hebben. Verder wordt hier de historie van de volgende boerenerven uit de doeken gedaan: het erf van de Onweers en dat van de Jan Butens, beiden generaties lang door Berkhof(f)'s bewoond.

Verder wil ik hier verwijzen naar de website van Marnix Berkhoff, waar veel Berkhof-genealogen te vinden zijn met gepubliceerde stambomen of met een verwijzing naar links van de samenwerkende Berkhof-genealogen. http://www.berkhofberkhoff.info/

Om de informatie van deze site te benaderen is links een index te vinden van alle voorkomende familienamen. Door daar op te klikken wordt je vanzelf verder geleid. De start van mijn kwartierstaatgegevens is te vinden door in de index naar Gerhardus Engbertus Berkhof te zoeken, dat is mijn vader. Deze schematische publicatie is nog onvolledig. Ik heb al aardig wat gegevens ingevoerd (januari 2008), maar ben nog lang niet klaar. Mijn intentie is vooralsnog met name de voorouders met alle mij bekende wederwaardigheden in het bestand op te voeren zonder vermelding van broers en zusters etc.; dat wil niet zeggen dat dat incidenteel niet gebeurd is; zeker wanneer verwanten in Sint Peterburg handelden (hier is Vriezenveen bekend door geworden) heb ik dat, voor zover bekend,vermeld.

De Petersburger handelsconnecties

De Petersburger handelsconnecties lopen vooral tot vrij recente datum door in de kwartierstaatgegevens van mijn grootmoeder Magdalena Johanna Teunis. De oudste broer van haar vader (dus een broer van mijn overgrootvader) Jan Teunis,geboren 1828 te Vriezenveen, overleed in Sint Petersburg en een broer van mijn betovergrootvader Jan Holland, Johannes Holland geboren in 1819, was in Sint Petersburg actief. Later was hij ontvanger van de gemeente Vriezenveen, waar hij in 1864 overleed. Ook de moeder van van mijn betovergrootvader Jan Holland kwam uit een "Rusluie-familie". Zijn moeder heette Engberts (geen familie van de bekende Rusluie-familie Engberts) en ook zij had een broer Berend Engberts (gedoopt 1784) die goede zaken deed in Sint Petersburg. Maar ook van mijn grootmoederszijde van moederskant (Johanna Bramer geb.1890) waren er tot vrij recent connecties met Sint-Petersburg vanwege haar verwantschap met de familie Kruys. Een zus van mijn oma´s grootvader Willem Bramer, te weten Fredrika Bramer, was getrouwd met Claas Kruys en een zoon van hen, Hendrik Kruys die geboren was in 1851 -en dus een achterneef van mijn grootmoeder-, was in Sint Petersburg actief, evenals een aantal van zijn half-broers. Ook in oudere generaties van mijn kwartierstaat zijn rechtstreeks dan wel indirect (broers van rechtstreekse voorouders) Petersburger kooplieden te vinden, zoals Jannes Derks Fayer (gedoopt 1730), Jan Hoek (geboren ca. 1730) en de gebroeders Prinsen en nog vele anderen. Als getuige van de Russische handelsbanden getuigen de vele Russische obligatiepapieren die ik in mijn bezit heb en die na de Russische revolutie in 1917 waardeloos waren geworden doordat alle bedrijven werden genationaliseerd. Verder zijn er nog een tweetal identieke Russische gouden ringen in familiebezit. Één ervan heeft mijn zus en de ander is bij een nichtje van mijn vader beland. Deze waren afkomstig uit de Teunisboedel van mijn overgrootvader Gerhardus Engbertus Teunis.

Armoede

Was het dan alleen maar rijkdom en weelde in de kwartierstaten? Natuurlijk niet, mijn vader zelf groeide op in relatieve armoede in de crisisjaren (jaren dertig) omdat de vele erfdelingen een grote hypothecaire last op het erf van mijn grootouders Hendrik Berkhof (geboren 1897) en Magdalena Johanna Teunis legden. En juist van de stamvader van de koopmansfamilie Teunis -Jasper Tonissen- staat in het zoutgeldkohier van 1694 vermeld dat hij "almosen" genoot, dat wil zeggen hij was armlastig en kon de belasting van het zoutgeld niet betalen. Ook in het vuurstedengeldregister van 1682 staat hij als armlastig vermeld. Diverse andere voorouders staan in oude belastingkohieren als armlastig te boek. Een andere voorvader, Jannes Tromp (geboren in 1744) werd samen met zijn vader Egbert Tromp door de diaconie onderhouden en moesten hun huis aan de kerk afstaan om nog verder voor armenzorg in aanmerking te blijven komen. Dit laatste speelde zich af in 1786.
Een andere armoedzaaier waren Arent Nip en diens nakomelingen. In de meeste belastingregisters staan ze niet vermeld en in de gemeentejaarrekening van 5 mei 1739 lezen we dat de gemeente van Vriezenveen, in het kader van de armenzorg en met instemming van de kerkmeesters, die de lokale armenzorg in hun beheer hadden, een koe ter waarde van 4 gulden schonken aan de zoon van Arent Nip. Mogelijk was dit bedoeld als een bruidsschat voor één van zijn zonen.
Voor volledige gezinssamenstellingen en aangaande andere Vriezenveense families biedt André Idzinga heel wat meer informatie op zijn website .

Uit praktische overwegingen heb ik ook een meer beschrijvend overzicht van de Vriezenveense Berkhof-stamboom (volgens CBG-normen) gepubliceerd. In dit beschrijvende overzicht is het totale overzicht makkelijker te volgen. Mijn kwartierstaat in beschrijvende vorm is ook elders op de website te vinden. Regelmatig zal ik aan een verbetering en aanvulling van de gegevens werken.
Ik wil benadrukken dat de basis van mijn genealogisch onderzoek is gelegd door de twee, reeds lang overleden, bekende familievorsers van Vriezenveen, dr. Jonker en de heer Herman Jansen. Zonder hun onderzoekingen zou ik nooit zover zijn gekomen, waarvan akte. Hoewel ik niet altijd dezelfde conclusies trek in het afstammingsonderzoek zou mijn onderzoek zonder deze informatie en die van André Idzinga veel minder diep kunnen gaan en veel langer duren. Trouwens ook mijn informatie zal mogelijk niet altijd kloppen. Ook ik verander en verbeter mijn gegevens nog voortdurend. Het is altijd zaak zelf de informatie te controleren en niet klakkeloos over te nemen! Gegevens zijn qua afstamming uit oudere tijden sowieso minder betrouwbaar. Je mag heel blij zijn als je in de 17e eeuw een vrouwennaam vindt, laat staan dat je zeker weet dat diegene de moeder is van je voorouders. Mogelijk waren er meerdere huwelijken, maar als je geen trouwregistratie hebt is dat heel moeilijk vast te stellen. Hoe ouder de gegevens hoe groter de aannames in het genealogisch onderzoek worden. Het is belangrijk om dat wel in je achterhoofd te houden bij het lezen van deze gegevensverzameling. De waarschijnlijkheid van de familieverbanden is in de beschrijvende overzichten wel aangegeven, maar in de presentatie op deze site, met persoonskaarten, was dat niet mogelijk. Zoveel mogelijk heb ik mijn bronnen bij de gegevens vermeld. Hierbij nemen de boterpachtregisters wel een heel belangrijke plaats in, deze bieden een schat aan informatie voor een groot deel van de mannelijke Vriezenveners. Toch was ook deze registratie periodiek meer dan wel minder betrouwbaar. Namen bleven vaak in de registratie staan, ook al waren de betrokken personen al lang overleden. Met name voor 1735 was dit het geval. Rond 1735 vindt een nieuwe en herziene registratie plaats, waardoor de gegevens weer up-to-date waren voor zolang het duurde. Maar als je niet over andere gegevens beschikt is dit toch het enige waar je op kunt bouwen, met name begin 17e eeuw en eind 16e eeuw. Enige gezonde scepsis blijft dus op z´n plaats ten aanzien van de geboden info.

Copy-right: Als je informatie van deze website gebruikt verzoek ik je wel naar de bron van herkomst te verwijzen i.c. deze site. Het integraal overnemen van hele stukken tekst van deze website is echter nadrukkelijk niet de bedoeling en ook niet toegestaan. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.

oudste vermelding van de naam Berckhoff op 27 juni 1583

© 2018 Erik Berkhof Amsterdam e-mail: onweers.berkhof (at) upcmail.nl

Gegenereerd met Aldfaer 7.0. rapportversie 7.0.0.5. op 6-10-2018