Dagboek van Jan Kruijs te Vriezenveen 1817-1830, deel 1 1817-1820

Transcriptie gemaakt door Erik Berkhof en Frans Harwig.

Annotatien
van 1817 tot 1820
door Jan Kruys
1 annot.
Anno 1817
den 6 Maarts. S' Morgens weder.
hoog water; bijna zo
hoog als voor eenige nachte
zuid westen wind. De Contr
rijzenden; staat op regen
of wind. Dikke betrokke(n)
Lugt.
De sterfte onder de g(rooten)
Beesten gaat nog ste(vig door?)
De Schaapen sterven
allen weg. Zommigen (hebben)
ze alle verlooren
Dit ongeluk treft ook (andere?)
plaatsen in welcker Vhee (op?)
laage Landen is geweid(et)
Dog niet zo hevig als (al-?)
,, hier.
Met de Honingbijen is het
even slegt gesteld. Veelen
zijn er geheel uit geraakt.
De voornaamste ijmenhouders (=imkers)
hebben er slechts weinige
overig. De twee voorgaande
Jaaren waren meede zeer
ongunstig voor de Bijen.
Den weg naar Almelo is thans
geheel onbruikbaar; wijl
dezelve op veele plaatsen ge-
lijk een zee, word overstroomd.
De Brug over de Wetering
zoude al geheel onder
water zijn geweest. De
voetgangers moeten den dijk
passeeren. De weg naar
Wierden is gisteren nog
(bru?)ikbaar geweest; dog
(heden?) denklijk niet. Want
(onzen?) Domenie gisteren over
(Wier?)den naar Almelo vertrokken,
(en?) is heden om den middag
nog niet terug.
Den 7 en 8 Maart.
Bij afwisseling Sneeuw en Hagel-
buijen; met harden wind (van ?)
(). Meest Noordwesten
wind, den Contr. op veel regen
of wind. Hoog water, bijzonder
zuidwaarts naar den Weetering.
() kadijken[=smalle lichte dijk]. Ook noordwaarts
(omaan?) den Kerkweg.
Den 9 Maart.
S' voormiddags Hagel en
Sneeuwbuijen. NW wind.
S' nademiddags en S' avonds (he(t?)
weer wat bedaarder. De Con-
troleur daalende. De Wierden-
zen weg liep gisteren op veele
plaatsen over en is zo wel
voor de waterleiding. Als ook
de waterleidijk zelf, vol (g)
gelopen. De weg van Wierden
na Almelo is een (goeddeels?)
van Wierden af, geheel (over-?)
stroomd. De Kerksteege (was?)
gisteren of schoon moeij(saam?)
weder met wagens te passeeren.
Dog eenige gaaten zijn (nog?}
van drie op vier voeten (diepte?).
Den 10 Maart.
Buijig weer, gelijk de vo(rige?)
dagen. De Contr. daalende
staat op goed weer. De
wind iets noordelijker. Het
water vallende.
Den 11 Maart.
S' morgens mooi weer.
Eenigzints vorst. Noordewind.
Den Contr. daalende, staat
reeds merklijk onder mooij
weer. Het water is zederd
gisteren sterk gevallen.
Den 12, 13 en 14 Maart
Redelijk goed weer; dog meest
bewolkte Lugt. N.W. en N.W.
ten N. wind, den Contr. daalen-
de staat op mooi weer. Het
water is sterk vallende.
Den 15 Maart
Het weer word op de Hand
(beter?). Koud en meest betrok-
(ken?) lugt. Den Contr. nog al
(daalende).
Den 16 Maart. Een extra (?) mooije (?)
dag. Heldere Lugt. Stil weer
(en?) geensints koud. Den Contr.
daalende, staat een gr(aad?)
(boven?) bestendig. De Hoop
voor den Landman begind te
herleven. God geve dat hij
zijn vhee met het begin van
den maand Meij in de weiden
kan drijven.
Den 17 en 18 Maart
Bij uitstek mooie dagen.
Geen wolkje aan den hemel.
O. wind. Tegen den morgen
eenigzints vorst.
den 19 Maart. Donkere Lugt.
Den Contr. (rijzende).
Den 20 en 21 Maart
Sneeuw en hagelbuijen.
Koud. Contr. daalende n(aar?)
wind.
Den 22 maart
S' morgens, heden nagt (heeft)
het tamelijk hard gevro(ren?).
Mooij weer. Nergens ()
wind. Den Contr. daalen(de?)
staat op goed weer.
Den 23, 24 en 25 Maart
Afwisselend weer: regen
wind, sneeuw etc.
Den 26 Maart
S' nademiddags en S' avonds
sterken regen.
Den 27 Maart
Sterken Noordwesten wind.
Den 28 Maart
Goed weer.
Den 29 Maart
S' voormiddags goed weer.
Met de middag tot S' avonds
sterke regen. Zuiden wind.
Den 30 Maart
Redelijk goed weer; met
eenigzints vogt.
Den 31 Maart
S' morgens regen, voorts
goed weer.
Den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8sten
April zeer mooije dagen.
Heldere Lugt. Oosten en N.O.
wind. Contr. omstreeks op bestendig.
Den 9 April goed helder
weer, dog extra koud.
Noorden wind. Den Contr.
S'avonds rijzende.
Den 10 April
Gepasseerden nagt sterke
sneeuwbuijen met harden
wind. S' morgens den grond
geheel met sneeuw bedekt.
Buitengemeen koud, voorts
koud en windig.
Den 11 April
Den voorigen nagt har(de?)
vorst, overdag (extra?)
met wind. Heldere Lugt).
Contr. op mooij weer.
Den 12 April
Den Contr. rijzende. B(etrokke-?)
ne lugt met sneeuw (en?)
regen. Koud.
Den 13 April
Den Contr. Daalende. Hel(dere?)
Lugt. Koud.
Den 14 April
De Contr. Rijzende tusschen
goed en mooi weer. Be-
trokkene donkere Lugt met
stotregen. Koud.
Den 15 April
Redelijk goed weer. Koud.
Den 16 April
dito als gisteren.
Den 17 April
(Een?) zeer buiijegen Dag met
(ha?)gel, sneeuw en regen.
Den 18, 19 en 20 April
(red-/tam-?)elijk goed weer; dag
Koud. Meest betrokken Lugt.
(Noo?)rden wind.
Den 21, 22 en 23 April
Koud en schraal weer.
(Ged?)eeltelijk helder en be-
(tr?)okken Lugt. Noorden wind.
(De?) Contr. op mooi weer.
Den 24 April
Heden donkeren kouden Lugt.
Het water is thans tot eene
maatigen hoogte gevallen.
Den aanhoudende koude, be-
let het gras voort te spruiten.
De voerzage is bij de maan(d?)
aan de kant; en er staat v(oor?)
groot gebrek aan dezelve te
vreezen; zo dit weer nog m(eer?
blijft aanhouden. Turf be-
gint men nu magtig te kun-
nen worden. Eergisteren h(ebben?)
wij vijf voer van den Super-
plus binnen gekregen. Er
sterven nog bij aanhou(den?)
veele Beesten. De gezonden
zoude men nu wel (in de?)
weide kunnen drijven, zo er
maar gras was. Het (gras)
ziet er nog zeer treurig uit.
Het Houtgewas vertoond
een gezicht als midden (in)
den winter. Enkele knoppen
aan de vrugtboomen en (eenige?)
uitspruitzels aan de Beze(m?)
Bossen, zijn als nog de ()
voorbooden van den aanna(a?)-
renden somer. Met het brood
koorn laat het zig slegt aanzien.
De meeste Roggen staat zeer
dun en kwijnende. Den prijs
van dit article is echter
merklijk gevallen. En is reeds weer
onder de drie gulden geweest.
Eergisteren drie gulden agt St.
Er zijn volgens de Haarlemmer
Courant van 22 April, Een Honderd
en vijfendertig ladingen met
vier Duizend Lasten Rogge en
Tarwe in Amsterdam alleen aange-
komen en heeft Dagelijks
nog zijn voortgang. Behalven
dat zijn er nog zeer aanzien-
(lijke?) contracten, door kooplie-
den te Amsterdam met Buiten-
landers geslooten. Om tot zeer
(matige?) prijzen, geduurende
dezen Somer, graanen te
(zullen?) leveren. De Boekwijt
(geld?) hier f. 3.12 - f 3.15 n f 4.-
De Haver 36 - 40 stui(ver), de
aardappelen 50 en 60 St de
(korf vol?). De Boter 9 Stuiver
(bij?) De vaatjes en enkelde ponden (?)
Het (?) gel(everde?) Boekweiten meel
(Te?) koopen thans tot 3 St. den
(zelve?) (garst?) en 2 St. den grasse(?)
kaas(?), tot 2 St. den Leidze 3 en
4 Stuivers, den R(ijst?) 6 St.. Deezen laatste
is in prijs gevallen en kost thans
78 - 3 (St.?), den olij in den f 70.- , de
Raapkoeken f 100 dezen zijn onlangs al
over f 125.- te Zwolle ver(kogt?).
En de Lijnkoeken voor f 16.-. Door
gebrek aan eerstgemelde worden
deeze laaste veelvuldig gebruikt
en worden tot 3 Stuiver verkogt.
Het Tonne(lopen?) kost 42 - 43 St.
Het Zakken(lopen?) 38 St.
Niet tegenstaande alle aange-
wende poogingen, heeft men
tot heden met den aan(bouw?)
eener Watermolen nog niet
kunnen vorderen. Te(n einde?)
raad, is er gerezolveerd zig
deswegens aan den Koning te
addresseeren. Er is dezer (dagen?)
een Request aan Zijn Majesteit
verzonden.
In den Nagt van den 15 den de(zer?)
is te Almelo aan een Be(roerte?)
aller onverwagts overleden den
Heer Johannes Engberts, (in?)
den ouderdom van ruim 62 Jaa-
ren; na eenen Egt van 31 Jaar
met Harmina van Dijk.
Droevig was het voor zijnen
vrouw en kinderen, hem des
morgens omstreeks 6 uuren
dood op zijn Bed leggende, te
moeten vinden. Zijnde slegts
eene kleine ongesteldheid daags te
te vooren voorafgegaan. Het-
geen hem had doen besluiten
dien nagt allen te slaapen;
om des te beter wat te kunnen
zweeten.
De mazelen hebben hier zederd
een paar maanden sterk ge-
regeerd; en zijn nog voortwoe-
dende. Verscheiden jonge kinderen
zijn er aan gestorven. Veele
v() hebben aan dezelve
o() gelegen en lange gezuk-
keld. Onze kleinste kinderen
Jacob en Alexander zijn er
nogal gemakkelijk afgeko-
men. Onze dochter Grietje heeft
(het?) slim gehad. Haar jongste
kind Jan is er weer door; en
(met?) anderen is ook niet erg.
(Onzen?) nieuwen Schoolmeester
Derk Eshuijs van Almelo
wordt eerstdaags gewagt, om
zijne intrede alhier te doen.
Bijna de geheele gemeente
van Vriezenveen is hier over
zeer ontevreden. Zommigen
uit dezelve hebben sterk ge-
ijverd gelopen en gedraafd, dan
nae den Schoolopziender te
Almelo (Domenie van Lennep:)
Dan nae de Gravinne op (Regteren?)
en dan weer nae den Gouverneur
te Zwolle, om te bewerken
dat er een nieuw examen van
Schoolmeesters mogte plaats-
hebben. En dat tot hetzelve
alle Schoolmeesters (:ongeagt
of ze Fransch en Hoogduits(ch?)
gelijk bij het eerste examen
gevorderd wierd:) Die den Hol(?)
landsche Taal, den Schrijf en
Rekenkunst en Zingen (slegts?)
verstonden, zouden worden
toegelaten. Men gaf (aan?)
dat er als den veel bekwa-
mere persoonen als Pet(er?)
Loffers en Derk Eshuijs, welke
alleen op het eerste examen
waren toegelaten, zouden (op-?)
dagen. Dog hun waaren (ge-?)
(wis?) om de zoon van (de?)
Hammer Meester, die he(eft?)
sints het overlijden van Mr.
G.J. Warmelink, heeft School
gehouden, alhier in te dr(ingen?)
want deezen had zich in den
gunst zijner Schoollieren
weten ingedrongen. En had
langs dien weg de harten
der ouderen ingenomen.
Den Schoolopziender liet hem
eindelijk op aanschrijving van
den Heer Gouverneur van hier
verwijderen, en den School slui-
ten. Het gevolg hier van is
geweest, dat er op Zondag
den 20 deezer in den voor en
namiddag Godsdienst niet
(ge?) zongen is geworden. Jan
(van?) 't Rot en Fredrik Koes,
die bij absentie van den voor-
zanger zijnen plaats plagten
te bekleeden, wilden toen
niet optreden uit vreeze, na(?)
(?) voorgaven, door zommigen
(be?)ledigd en mishandeld te
zullen worden. Intusschen
(zijn?) op authorisatie van de
Koning, door de tijdelijke Colla-
(trice?) en den tegenwoordige
Gravinne Douariere van Regteren,
(de?) Schoolmeesters en Kosters
plaatzen van Vriezenveen aan
Derk Eshuijs gegeven.
Hindrik Hofstede, Hind-k. Mollink,
G-r. Prinsen, Derk Miskotte en
Hind-kus. Koes; deeze naamen (?) en
meer andere dienden wel de verge-
telheid ontrukt. Beide eerstgemelden
hebben veele togten gedaan. De
laast
gemelde heeft ook een (?)
meeden (?) naar Zwolle bij den Gouverneur
gemaakt. Dit alles geschiede
om voorzeiden Hoefman te fa-
voriseren.
Den 25, 26 en 27 April.
Kouden Oosten wind. Schraal
wer. Gedeeltelijk heldere
Lugt met nachtvorst.
Den 28 April.
Extra koude betrokkene Lugt.
Noordenwind. Den Contr. (wisselend?)
goed en mooi wer.
Gisteren heeft Eshuijs hi(er?)
voorgezongen; en is tegen
den avond weder naar Almelo
vertrokken. In den namid-
dag dienst liep het met (het?)
zingen wat in de war; door (?)
kwaadwillig geschreeuw van
zommige Deugnieten.
Den 29 en 30 April nagenoeg (?)
wer als gisteren. Tegen
den avond veranderlijk met
zagten Regen, de Contr. rijzen-
de. Zuiden wind.
Den 1 Meij.
Een extra mooijen dag en (?)
zeer gemaatigd Weer. Den
afgeloopenen nagt en heden
morgen heeft het zagt en
staadig geregent. Den Contr.
daalende en staat op goed wer.
Heden heeft Meester Eshuijs
(voor?) het eerst School gehouden.
Den 2 Maij.
Voormiddag goed weer met
eenigzints regen. Tegen den
avond wat kouder. Noorden
wind. Den Contr. staande en
op (?) goed wer.
(?) den en een paar dagen
(vroegen?) Mart gem(and?).
Den Zaaij Haver kost thans
(?) Stuivers.
Den Roggen gisteren verkogt
(van?) f. 3.10 en f 3.11 en 12 (?).
Gisteren van Jan Fikkerd 5
schepel 105 lb. Boekweit ge-
kogt en f 3.12. En twee
Schepel van Alb. Jansen Maijoor
ontvangen en f 4.- (?) Schepel
deezen Weegt 110 ld.
Den 3, 4, 5, 6 en 7 Maij.
Schraal weer. N. wind. Contr.
op mooi weer. Heldere en
dan deels betrokken Lugt.
Den 8 Maij.
Een warme dag. Zuiden wind.
Contr. rijzende.
Gisteren een slappe (markt?)
in het guste vhee, het geen
er buiten gemeen veel (?)
geen trek. Nuurende en
Nieuwmelkte geens(zins?)
aan den markt. De varkens
gansch niet duur.
Heden twee koeijen in de
weide te Zwolle laten (tran-?)
sporteeren. Als meeden een
vierjarig Paard.
Heden onze Beesten in het
Land gedaan: naamlijk
3 stuks. Twee kalver nog
op Stal gehouden.
Gisteren 500 Aardbeijen plan-
ten door Ter Weerink laten
in zetten: kosten 3 St. het 100
den 9 Maij.
S' morgens extra koud en
windig. Den wind N.O.
Tegen den avond gematigden
Lugt.
Den 10 Maij.
S' morgens warm. Om half
(zes?) (?) Westen wind.. Heden
Nagt eenigzints regen. Groei-
zaam wer.
Heden morgen vier wanden
op het Westers Stukken met
Boekweit gezaaid. Zulks
ge(?)schiede in hoop om dezelve
voor de gewoone tijd te kunnen
in(?) oogsten.
Tegen den avond kouder. Z.W.
Contr. op veranderlijk.
Den 11 Maij.
Kouden wind. Deels heldere
Lugt. Even, na den middag een
sterke Buij Regen uit het
Zuiden. S' avonds heldere
Schraalen Lugt.
Den 12 Maij.
S' morgens wind en regen.
Kouden betrokken Lugt. De
wind N. West. De. Contr. B(lijft?)
veranderlijk en rijzende.
Gisteren heeft het stoornis
onder het zingen in den morgen
en namiddag Godsdienst plaats
gehad. In het eerste Zingen liet
den Domenie, Eshuis met
zingen uitscheiden. En h(eeft?)
vervolgens een ten dien(steinde?)
een Zeer passenden raad en aan (?)
diegeenen welke zig in dezen (?)
opzicht op een alte zints (god-?)
vergeetene wijze te buiten gingen.
S' namiddags ging het weer (?)
beter. En Domenie zat er (weer?)
van nieuws agter.
Den 13 Maij.
S' voormiddags Donder met
Hagel, Regen en wind. Zuid-
Westen wind. S'namiddags rede-
lijk goed wer en windig.
Den 14, 15, 16, 17 en 18 Maij.
Goed weer, meest heldere
Lugt. Variabele wind en
gemaatigd warm, den Contr.
op mooij en goed weer.
Den 19 Maij.
In den vroegen morgen mooij
weer en warm. Heldere Lugt.
Den Contr. rijzende. S' nademid-
dags sterken regen. Tegens
den avond betrokkene Lugt en
droog wer. Den wind Zuijden.
Den 20 Maij.
Goed weer. Heldere Lugt. Ge-
maatigd warm, den Contr. op
veranderlijk. Zuiden wind.
Den 21 Maij. In den vroegen
morgen mooij weer. Bewolkte
Lugt. Zuiden wind. Contr. Op
(ver?)anderlijk. Denklijk is
er regen voorhanden.
(?) zijn weder aanmer-
kelijk. Gisteren is dezelve aan
(den?) markt in Almelo verkogt
voor f 4.2 en f 4.4 Den Boek-
weit voor f 3.18 en voor zwaare
Zandlandertse Boekweit is ook
al betaald (?) f 4.9 De Aard-
appelen kosten de korfvol f 3.-
Den Boter bij de vaatjes f 8.-
De Lijnkoeken 2 7/8 St. De Raap-
koeken 15 Duiten, gebuild
Boekweiten Meel 4 Stuiver.
Den gepasseerden week een neuren-
de koe gekogt van Mannes
Eshuijs (Scholten Boer) voor
f 61.-, welke gisteren avond heeft
gekalft.
Zondag den 18 dezer een brief van
onzen Dogter Mietje, gedateerd
op Zee-Rust (: 1 uur van S' Hage (?))
15den dezer ontvangen. Met (?)
ons haaren behouden aankomst
aldaar. En dat Zij haaren (?)
toen 10 dagen geleden bij M (evrouw?)
Metelerkamp, wier Egtgenoot
Lid van den Raad der generale
Staaten van ons Koningrijk der
Nederlanden is, had aange-
treden, in qualiteit als (?)
Kamenier.
De ongeregeltheden onder (het?)
zingen van den Godsdienst, gaan (?)
nog al voort; en hebben Hemel-
vaartsdag den 15den en Zondag (den?)
18 dezer, weder plaats gehad.
Den Schout Engels begaf zig (?)
telkens uit Zijnen bank, naar
den Hoek van waar het kw(am?)
om waare het mogelijk de
Daaders te ontdekken. Ook is
er reeds een waarschuwing
van den Hoofd Officier te
Almelo, in den kerk gepubliceerd.
Onzer Domenie laat er
zig ook veel aangelegen
liggen, en heeft herhaalde
keeren zeer dringend vermaa-
ningen aan dezen Stoorders
des oopen(?)baaren Godsdienstes
gedaan.
Den 14e dezer onzen Haver voor
den S(.?.) op het Ooster Stukke
gezaaid.
Onzen schoonzoon Brouwer en
zijn vrouw verhuizen heden van
hier en gaan te Almelo woonen.
Alwaar zij eenigen tijd geleden,
een Huijs van Gerrit Bruins
voor eene Somma van vijf
Duizend gulden hebben aan-
gekogt.
(De) appelboomen staan thans
gedeeltelijk in vollen bloeij.
Het wilgen en Elsen Hout is
half (?) groen (?). Het Eikenloof
(be?)gind laat (?) te koomen. Zo dat
(ze?) niet voor in 't begin van
Junij?) in den vollen groente zullen
komen.
Het (Hooij?) en Weideland is meest
ook nog met water bedekt; en
is zeer moerrassig en ongunstig
voor het Vhee.
De sloten bevatten eenige
menigte visch. En dagelijks
word er bij warme zonneschijn
veel gevangen. In de twee (vo?)-
rige jaaren is er bijna (ook?) geen(?)
visch gegeten.
Den 22 Meij
goed weer.
Den 23 Meij
Mooij weer met maatigen
warmte.
Gisteren met vier Croin (?) gevischt
en gevangen 28 ld(?) meest(entijds?)
snoekvisch.
Den 24 Meij
Extra mooij weer en warm.
Heden ik en Klaas gevischt en(?)
gevangen 5 of 6 ld(?) meest snoek-
visch.
Den 25 Meij
S' voormiddags goed wer. Ma-
tig warm. Oosten wind, den Contr.
rijzende; staat op veranderlijk.
Heden een brief aan onze Dogter
Mietje nae Zeerust bij S' Hage
per Post verzonden.
Met het kerkgezang word het
niet beter. Heden, zijnde Pinx-
steren, heeft onzen Domenie het
zingen weder moeten laaten
staaken. Twee vrouwspersoonen
zijn er ook onder die moedwillig
(go)dloose schreeuwers opgemerkt.
S' nademiddags omstreeks
vier uuren een Donderbui
uit het Zuid Oosten met ster-
ken regen. S' avonds om 10 uuren
weder sterken regen met
Donder en Zwaare Bliksem.
S' nagts al weder regen
met Donder en Bliksem.
(Men?) had zig gevleid den
Veenen eerstdaags te branden;
Daar nae is(?) de eerste veertien
dagen wel niet veel van
zal kunnen worden.
Den 26 Meij. Pinxstermaandag
w(as?) voormiddags redelijk
goed weer. Bewolkten Lugt,
den Contr. boven veranderlijk,
eenigzints daalende. Den Thermo-
meter om ruim 10 uuren
13 gr. wassente.
Met het zingen in den kerk
is het heden voor al niet beter
als gisteren afgeloopen. De
Domenie liet de Meester weder
uitscheiden (?) en ging toen tot
het uitspreken van den Zegen
Men hield onderwijl (het?)
zingen vol. Zo dat den Domenie
daadelijk zeer onverwagt he(en?)
ging.
S' namiddags mooij wer. Maa(tig?)
warm. den Contr. nog staande
en boven veranderlijk. Waar-
schijnlijk is er nog regen voor-
handen.
Den knegt, met hun vijven (uit?)
vischen geweest zijnde, is (met?)
elf pond snoekvisch ten huijs
gekomen.
De huijsvrouw en luttemoeije(?)
en drie van onze kinders, Johannes,
Koos en Sien zijn na Almelo
en leggen bij Brouwer een
visite af.
Den 27 Meij
S' voormiddags schoon weer
met heete zonneschijn. Even
namiddag regen. Tusschen
4 en 5 Uuren extra sterken
regen. S' avonds redelijk
goed weer.
Heden morgen wierden er twee
groote Ruiten in een raam
na den straat toe in 't huijs
(va?)n mijnen Broeder Gerhardus
Kruijs gebroken gevonden op
eenigen afstand lag een staak
die van den Hof was afge-
rukt.
Heden was te Almelo den prijs
van den Roggen f 4.8.- van
den Boekweit is geen prijs en
ze komt weinig (?) aan den
markt, voor zaaij Haver word
reeds willig 45 St. betaald.
Vandaag Haver en 1 wand
met Boekweit gezaaid.
Heden gekogt van Fredrik Berk-
hoff 4 Sch. Boekweit gekogt,
weegt 105lben kost f 3.15.8
het schepel.
Onzen Ds. en vader, moeder en
de Meester en vrouw Smelt op
de visite gehad.
Den 28 Meij
S' morgens donker weer met
regen. In den afgelopen
nagt schijnd (?) er veel water
gevallen te zijn. Het zelve
is zederd gisteren aanmerke-
lijk gerezen. De Beesten zullen
S' namiddags goed en
donker weer.
Den 30 Meij
S' voor en namiddags
betrokkene lugt. S' avonds
regen, met een Noorden
wind en doenzig weer.
den Contr. daalende staat
op veranderlijk. koud.
Den 31 Meij
S' morgens donker weer.
Noorden wind. den Contr. is
staande tusschen veranderlijk
en goed weer. Den Termometer
wijst om zeven uur zijnde
7 gr. warmte. Het
brood dat thans in menig-
te bij de Ponden verkogt word,
kost thans 15 duiten.
S' namiddags goed weer.
S' avonds regen.
Den 1 Junij
S' voormiddags goed weer;
donkere lugt.
gisteren onzen laasten Haver
in Pillenland gezaaid, en
den halfscheid met Boekweit
z(.?.) in allen 21 schepel
Haver gezaaid, en het overige
la(nd?), zijnde nog al aan
(merkelijk?), met Boekweit.
Den Boekweit kost te Zwolle
f(?) 5.5. het schepel tegen (?)
o(?) nze maat.
Heden werd een nieuwen
Domenie in den Ham bevestigd.
Door den menigvuldigen regens
is het water weder tot eene
buitengewoone hoogte in dit
Seisoen gerezen en zo dit
nog maar eenigzints toeneemt
dan gaan veele zomervragten
verlooren. Met het branden
van de Veenen is het voor
uitzicht meede zeer ongunstig
Heden na middag heeft Domenie
Lindeman van Wierden alhier
gepredikt. En heeft bij deezen
gelegenheid zijn toehoorderen
tot rust en eensgezindheid
aangemaand, Dog met dit
alles is het met het zingen
even als de voorige Zondag
in het wilde gegaan.
Om 4 en om 6 uuren al weder
regen.
Den 2 Junij
redelijk goed weer; betrokken
lugt. Nu en dan regen
van niet veel aanbe(lang?)
den Contr. daalende staat op
goed weer. Z.W. wind.
Den 3 Junij
S' morgens betrokken Lugt
met eenigzints regen.
gekogt van Hendr. Broertje(n?)
4 schepel Boekweit, weegt(?)
107 (ld?) of 41 (lb), a f 4.10.- f18.-.-.
S' namiddags en teegen den
avond, scheind(?) het weer zig
te willen opzetten. Eenuit
muntenden schoonen
avondstond en sterrenhelder.
(Z.?) W. West. den (.?.) Contr.
daalende, staat onder goed
wer.
Den 4e Juny. S, morgens en
voormiddags donker regen-
agtig weer.
Den prijs van den Roggen was
gisteren aan de markt te
Almelo f 4.9- en f 4.10- de
opkoopers besteden f 4.8.-
De boekweit zo om de 4 gl.
iets onder en boven.
De boter f 7.10. Heden het
m(ee?)l op 4 Stuiv. gezakt (gezet?).
De boekweijt van broerdje(?) heeft (?)
(?) lb (per?) schepel uitgeleverd.
Kost mij dus het meel
3 3/4 Stuiv. per lb
namiddags sterken wind.
Den 5e Juny
Goed weer, gedeeltelijk hel-
deren Lugt met wind, den
Contr. staat bijna op
mooij wer. N. Weste wind.
den 6 Juny
S' voormiddags goed weer.
Bewolkte lugt, het overige
van den dag betrokkene
lugt; nu en dan viel er
eenig vogt.
Den 7 Juny
S' morgens en voormiddags
goed en warm weer; be-
trokkene lugt. Westen wind,
den Contr. op mooij weer.
Deezen nagt zijn bij D(erk?)
de Lange twee Ramen inge-
slagen; waar door Drie en
twintig ruiten zouden zijn (?)
gebroken. Derk Eshuijs onzen
Koster en Schoolmeester
gaat bij hem in de kost
en heeft den kamer al(daar?)
in gebruik. Eshuis b(evond?)
zig toen te Almeloo.
Den 8 Juny
S' voormiddags donkere
lugt. Alweder heet het
geregent. T' is warm.
Den Contr. is aanmerkelijk
gerezen, en rijst nog, en
staat reeds boven goed weer.
S' namiddags Donder in de
verrete; dog goed warm
weer. Den Contr. daalende.
Met het zingen was het heden
als de voorigen Zondagen
Onzen Domenie die tot heden
S' Sondags twee maalen
heeft gepredigt, heeft dezen
voormiddag aan zijne ge-
meente bekend ge-
maakt, dat hij voorthaan
voornemens is om maar
een keer S' Sondags te
prediken, als zijnde niet
(eer?)der in het eerste jaar
(.?.) Zes weken gehouden,
en Schout Engels laat, zoo
men zegt, S' nagts zijn
huijs bewaken. De Heeren
van het geregtshof te Almelo
zijn hedenmiddag hier
geweest, om Inspectie van
de in stukken geslagene
glazen bij D-k de Lange
te nemen.
Een mooije avondstond met
voor uit zicht op gewenscht
wer.
Gepasseerden Donderdag 504
ponden roggen brood, om te
verkoopen van den Schuilen-
berg gehaald, en word te
Hellendoorn gebakken.
is van Gerrit Olthoff
den inkoopprijs van h(et?)
zelve is 19 Stuiv. den 1(2?) lb.
en word weer verkogt de
4 ponders (.?.) 7 St )
8 " 14 " ) (.?.) de
12 " 21 " ) Broodjes
Men zegt dat de Rogge
zal daalen, het geen in
deezen armoedigen tijd hoog
wenschlijk was.
De korf aardappelen geld
tot 4 gulden toe.
Den 9 Juny
Heden morgen 3 uuren in ge-
zelschap van mijn zoontje Joh:
Mllink en den Majoor, met
goed weer dog koud, op den
wagen gegaan naar Zwolle
Tegen den middag, S' namid-
dags en S' avonds regen. Z.
Westen wind.
Den 10 juny
S' morgens redelijk goed
wer; om en in den
namiddag nu en dan
regen. Tegen den avond
den wind naar het Noord
Westen gaande, goed weer,
over t' geheel een koude
dag en tamelijk windig.
Den 11 Juny
Gister avond omstreeks half
tien uuren ben ik met mijn
gezelschap van Zwolle terug-
gekomen. Heden voormiddag
goed weer. de Contr. staat
hier zelfs onder Noordwesten
wind. Mogt het weer zig
nu opzetten, Dat de veenen
nog gebrand wierden, en het
Hooij en weideland en
den langen gaarden grond
welke het ook al te na
komt, Dewijl al veel (aard?)-
appelen in het water zit-
ten, van het water b(evrijd?)
wierden. Den Roggen (is?)
in Holland wat slapper
en ook iets minder (in?)
prijs. Dog goedkoop heeft(?)
men nog niet te ver(wag?)ten.
Ik hebbe gisteren van g(oeden?)
hand vernomen, dathet (met?)
het daar stellen (?) eener Water-
Moolen op een goeden (?)
Staat. Dat het Request
aan den Koning, door den
Minister van den Water-
Staat, nu in handen is
gesteld van den Ingenieur
van der Meer om daar op
kunnen zijn.
Des namiddags mooi klaar
weer.
Den 12 Juny
Gisteren namiddag met H. Broer-
tje en den Majoor weder we-
gens (?) onzen zaak met de oude
regering omtrend het geschil
van proceskosten, naar
Almelo geweest.
Heden morgen om 6 uuren
betrokkene Lugt. Het weer-
glas is dezen - den Contr.
naamlijk - een duim ge-
rezen, en is nog eenigzints
rijzende. Het schijnd ook
(naar?) Regen en is Koud.
Klaas en Johannes zijn naar
den Schuilenberg om 600
ld Brood vandaar op
te haalen. den marktprijs
van den Roggen was eergisteren
te Almelo f 4.8.-
S' avonds goed weer. In
den namiddag was er (weder?)
een bui Regen. De prijs
van den Roggen was heden
te Almelo aan den markt
f 4.12.- de Boter 6 St.
de peldegarst, Zeer gemeene
3 St. en den ord. Groningen
3 St. (het?) (pond?).
Den 13 Juny
S' morgens om 6 uuren
mooij weer en heldere Lugt(?)
den wind Zuid west den
Contr. daalende, staat op
goed weer.
Gisteren hebben eenigen al
beproefd om veen te branden
en door zommigen is zulks
zoo goed of kwaad als (de?)
tijd meede bragt, geschied
naamlijk bij kleine per-
ceeltjes. Want het veen
in het generaal is, er
nog veel te nat toe; Zoo lang
er geen droogte van een
paar dagen vooraf gaat.
Op dit oogenblik laat het
zig gunstig daar toe aan-
zien.
S' namiddags, met een
rijzenden Contr. nu en dan
regen; ook Donder in de
verte. S' avonds sterken
(B?)likzem met flaauwen
Donder en wind eenigzints
regen.
Den 14den Junij
Het is heden namiddag
een jaar geleden, dat een
geweldige Regen, verzeld
van Donder en Blikzem;
als meede eenen aanhou-
den Regen tot den volgenden
morgen, alle laage Lande-
rijen overstroomden; en bijna
alle gaarden vrugten be-
dierf. Welken vloed den
geheelen Zoomer en Herfst
aanhield. Zoo dat er
weinig hooij binnen kw(am?)
en bijna niets of het was
bedorven. Het weer, zoo (als?)
wij het thans een tijdlang
hebben gehad, schijnd van
een zelfden aard als ge-
passeerden jaar na 14 (Junij?)
den ganschen Zoomer en H(erfst?)
geduurig veranderlijken w(ind?)
met meest alle dagen (een?)
afwisselende Regen.
Heden goed weer; hel(dere?)
lugt en Sterken Z.W. wind. Den
Contr. daalende. Ve(elen?)
zijn heden met veen brand(en?)
bezig, of schoon het er
nog vogtig genoeg toe (.?.)
zijn.
Den 15d Juny
Een mooije dag. Heldere
lugt en koel. N.oosten
wind den Contr. staat bijna
op bestendig.
Met het zingen in den kerk
als vooren.
Den 16 Juny
S' morgens koud. Deezen nagt
hard gevrooren. Onzen vroegen
Boekweit is geheel weg;
en van meer anderen die vroeg
gezaaid hebben.
Over dag helder en mooij
weer; dog koud. N. Oosten
wind. den Contr. als gisteren,
en blijft nog iets daalende.
Met Klaas uit visschen
geweest, dog zeer weinig
opgedaan. Waarschijnlijk
is er weder een koude nagt
voorhanden.
Den 17 Juny
Extra mooij weer. klaare
lugt. Zuid oosten wind.
maatig warm met een
taamelijken koelte.
Heden onzen Boekweit omge-
zaaid en het veen tot het
(.?.) land gebrand. Den
gepasseerden nagt weder iets
gevrooren; waar door de Boek-
weit weder wat heeft geleden.
Den 18 Juny
Heden Dank en beededag (ter?)
gedachtenis van de Gloreirijke
overwinning bij Waterloo, voor
eenige jaaren.
Mooi weer, koelte met een
heldere lugt en extra warm.
Den Termometer tekent nog
om 8 uuren tegen den avond
19 gr. na Reaumur.
den Contr. was heden rijzen(de?) (en?)
staat nu op goed weer.
Den Roggen koote(?) is gisteren
te Almelo aan den markt
verkogt in f 5.- en f 5.2.-
het schepel.
Met het zingen nog en(?) aan(?)
doen.
Den 19 Juny
Een extra warmen dag. S' na-
middags donder en wat
regen. Op den Schuilenberg
en verder den Zwolschen weg
op, is een zwaaren Donder
bui gevallen, met sterken
regens, met dit alles
bleef de hitte S' avonds
aanhouden.
Den 20 & 21 Juny
Twee extra heete dagen
Oosten wind. Helderen Lugt.
den Contr. iets rijzende, stond
omstreeks op goed weer
den Thermometer
gehouden buiten de Zon
20 22 graaden boven 0
(van?) Reaumur, deeze laaste
dag donder in den verre.
Den 22 Juny
Van den Reis op vrijdag naar
Zwolle met den Majoor
gisteren avond om 9 uur
terug (be?)komen.
Heden was het weder een
extra heete dag. de Contr.
staat 1 2 gr. onder mooij
Weer. Den Termometer tekent
binnenshuijs, in de keuken
21 21 gr. en buiten
aan 't winkel Cousijn 29 gr.
Den wind Oost ten noorden.
S' namiddags donder van
verre, met een kleine hoe-
veelheid geilen regen.
Het water zakt thans gewel-
dig en raakt nu binnen
Boords; het geen een gunstig
voor uit zicht op den aanstaan-
den Hooibouw opleverd.
De veenen zijn gebrand en
meestal ook reeds gezaaid.
Gepasseerden vrijdag is (den?)
ganschen kerkeraad voor (het?)
gerechtshof te Almelo g(ecom?)-
pareerd, voor welken zij (twee?)
of drie dagen te vooren ge-
hoord waren door den (ouderling?)
Jasper ten Cate. Hun is (.?.)
ten sterksten aanbevoo(len?)
om de rust in den kerk te (be?)-
waaren; als zullen de (.?.)
allen Stoornis in den Gods(dienst?)
verantwoordelijk zijn. In (?)
gevolge hier van is het zingen (?)
in den kerk heden op eene
regelmaatigen wijze ge(schied?)
Want den ouderling Barend
Waander, had uit naam
van hun allen, zulks voor
den Godsdienst in den Kerke
laaten afleezen en den ge-
meente daar bij tot ruste
aangemaand. Meester Eshuijs
zong echter niet voor want
die was naar Zutphen;
en een ander van Almelo ver-
vulde des zelfs plaats.
Den 23 Juny
S' morgens warm. de Termom=
staat aan 't winkel cousijn
om 7 uuren 18 gr. met een
stijve koelte, gelijk de voorige
dagen. In den keuken 19
graad, den wind noord oostelijk
den Contr. onder mooy weer.
S' namiddags, den wind bijna
Zuid oost, met Donder en
zeer verkwikkenden Regen.
(De?) Termometer om 9 uur nog
op 19 gr. buiten, in den keu-
ken 21 gr. S' avonds heldere
lugt.
Den 24 Juny (St. Jan)
S' morgens extra mooij
weer. Dit om 9 uuren;
en warm. Den Termometer
aan t' winkel cousijn 22 gr (en?)
in den keuken 20 gr. den Contr.
is Staande Een gr. onder goed
weer.
S' namiddags donder van
niet zeer nabij uit het
Noord oosten; kort daarna
een sterken regenbuij uit
het Zuid westen zonder d(onder?)
en vervolgens Donder van
zeer verre uit het Zuiden
en Zuid oosten.
voorzeiden regenbuij n(amen?)
ik en Klaas met Johannes
in den Wetering vischen de
waar; Bij huijs was (geen?)
regen gevallen.
S' avonds niet volkomen zo
Warm als den voorigen (dagen?)
den maan was met da(mp?)
omhuld.
Den 25 Juny
S' middags om 12 uuren
Warm met wind uit het
Noordwesten. den Contr. op 1 gr.
ond. goed weer. (?) Term. buiten 20 gr
en binnen 18 gr.
Een buitengewoone Menigte
Bijen en vreeters vertoonen zig
reeds weder zederd verscheiden
dagen.
Heden word de Turf los ge-
maakt.
S' avonds merkelijk koelder.
Den 26 Juny
S' morgens warm. Westen wind.
S' namiddags om een uur
Donder en Regen. de
Warmte blijft aanhouden.
Den Donder heeft bij afwisse-
ling den geheelen nade-
middag aangehouden.
Hij kwam uit het Zuid westen
(en?) deinsde voor den Noord
Westen wind af door het
Zuiden(?). S' avonds weerligt.
den lugt was zeer aanmerke-
lijk afgekoeld.
Met Klaas, de knegt en
Sniederberends Gerhardus uit
visschen geweest. Tusschen de
Wierensche en Waterleiding
Bruggen; uit de Waterleidijk
en uit den Boersteegensloot
even voor den Waterleidijk
25 lb snoekvisch gevangen
waar onder een Aal van
1 lb.
Den 27 Juny
S' morgens mooy weer, S' voor-
middags 11 uuren den Termo (?)
buijten 21 gr. in den keuken
18 gr. den Contr. staande (iets(?)
boven goed weer en is rijzen-
de. Dus waarschijnlijk (is?)
weder Donder te wagten.
Van Aleide (?) Oosterd ge(kogt?)
2 Sch. Boekweit weegt (?)
en f 3.18.-
Dito van den wedw. G (.?.)-
kamp 2 Sch. 105 lb f 3.18.-
de Roggen gisteren aan de
markt f 4.6.- en 7,8,9, (& f 4.10.-?)
Het brood gisteren van den
Schuilenberg gehaald 472 (?)
kost ingekogt 21 St. de
2 lb en word nu reeds zederd
3 dagen voor 2 St. het ld
verkogt.
S' namiddags Donder op
eenen afstand; komende
uit het Noord Westen ten
Westen, strekkende naar
het Zuid Oost ten Oosten.
S' avonds mooi weer en
iets koelder.
Den 28 Juny
S' morgens betrokkene lugt
met zagten regen. de
Thermometer buiten, om
half agt, 16 gr. binnen
18 gr. den Contr. 1 gr. onder
veranderlijk, en daalende.
S' voor en namiddags Regen
(B?)uijen. Noord Westen wind.
Tegens den avond goed weer.
Ik en Klaas in de Waterleiding
gevischt en 15 maatige Snoek-
vischjes gevangen.
Den 29 juny
Goed weer. Niet zo warm
als de voorige dagen.
Met het zingen in den na-
middagpreek weder bijster
in de war.
Heden wel Tachtig Dagwer-
ken Hooyland, om publiek
verhuurd te worden, afge-
lezen; waaronder zig ook
17 of 18 Dagwerken van ons
bevinden.
Den 30 Juny
S" morgens mooy weer. de
Termometer buiten 15 gr. en
in den keuken 15 gr. (om
8 uur:) den Contr. op goed
weer. den Wind Noord West
ten Westen.
S' namiddags om 5 uuren
tot half acht, een aanhou-
dende Regen.
S' avonds goed weer.
Den 1 July
S' voormiddags mooy weer.
Ten 11 uuren den Termometer
buiten byna 17 gr. en in
den keuken byna 15 gr.
den Contr. byna gr. onder
goed weer, iets of wat rijzende
den wind Noord west ten
Westen.
Tegens den avond en in
den opvolgenden Nagt
een Zagten gestadigen
regen.
Den 2 July
S' morgens donker betrok-
kene lucht met wind.
Om half tien den Termometer
buyten byna 14 gr. en in den
keuken byna 15 gr. de
Contr. daalende staat
gr. boven goed weer.
De prijs van den Rogge
was gisteren aan de
Almelosche markt f 3.15.-
en f 4.- en 2 St. De Aardap-
pelen loopen geweldig
af; men spreekt van 40 (?)
St. den korfvol. Den Boekweit
zo kort aan den f 4.-.- de
Paardeboonen ook minder
f 4 aan het Spint. Het brood
verkoopen nog tot dit moment
2 St. het ld.
Van het Hooyland hebben wij gisteren
niet meer als kleinen (.?.)-
maat f 10.-.- en het
Oosteren halven Broek f 2.-
kunnen verhuuren; het
eerste heeft Gerrit Tij(hof?)
en het andere Meinderd
Roseboom. Het overige
konden niets afdoen.
Heden met twee Zeit(sen)
naar onzen achter m(aat?).
Een herfstachtige dag en
koud.
Den 3d July
redelijk goed weer. Koude
en meest betrokkene Lugt.
W. wind. den Contr. daalende.
Gisteren en heden is er
eenigzints Regen gevallen.
Dien van gisteren, kon geen
regen byna heeten.
de Roggen was heden f 3.14.-
en f 4.- Boekweit f 3.10.- en
f 3.15.- gemeen Zoort
f 3.10.-
Heden van Hellendoorn
572lbBrood Ontvangen
den 12lben 19 (?) f 46..9..8
Wanneer de roggen bij de
f 4.- blijft dan moet ik
er nog St p(er?) 12lbbij
geven.
Den 4d July
S' morgens donkere lucht
om half zeven donder van
verre. den Contr. rijzende.
de Term: buiten 13 gr.
binnen 14 gr. Westen
wind.
Onzen maat raakt heden
los.
Van 10 tot 12 uuren een
aanhoudenden sterke regen.
s' namiddags redelijk
goed weer. De vr: naar Almelo. afkorting vr: wellicht wordt hier vrijdag bedoeld, 4 juli was een vrijdag
Den 5d July
s' morgens om 7 uuren
goed weeer met een losse
bewolkte lucht. de Term.
buiten 12 gr. binnen byna
15 gr. den Contr. is staande
en 2 gr. boven goed weer
den wind Zuidwesten.
Tegens den middag regen
s' namiddags goed weer met
eenigzints regen verzeld.
Den 6 July
Een Donkere dag; nu en
dan eene kleine hoeveelheid
regen.
Met het zingen ging het
heden geregelt.
Gisteren hebben eenigen nog (?)
al Hooij ingekregen. Hadden
ook een paar voer verwagt
dog te vergeefs.
Heden morgen onzen Klaas
naar Zwolle gegaan, tot
aan het Posthoorn met
onzen wagen, om overmorgen
met onzen Paard te Ommen
op den Bissing te zijn.
Eergisteren van A.J. Majoor
ontvangen 4 Sch. Boekweit
weegt 42lben f 4.-
Den 7d July
Heden redelijk goed Hooy-
wer. Zes voer uit de
Maat in gekregen.
Den 8 July
S' morgens goed weer,
om 10 uuren een Buij
regen uit het Zuidwesten
ten westen. Met haar (?)
(Vi?)eren weder na de
Maat, vervolgens
aanhoudende Regen tot
(7?) uuren na de middag.
Toen goed weer.
Den 9 July
Een goeije dag, deels
bewolkte en heldere lugt.
Zes voer Hooy uit de Maat
ingekregen. Brouwer en
vrouw, Doe. Nette, Broer kennelijk was er een dominee Nette
Gerh. en vrouw en E. Engberts
bij ons den dag gepasseerd.
Den 10 July
Goed Hooyweer. Smits
gaarden en Nieuwen gaarden
opgaans gemaaid. Het
laaste voertje Hooy uit de
Maat ingekomen.
Den 11, 12, 13 & 14 July
Wankelijk wer, bewolkte
lugt; met beurdtelings
regen vergezeld. Eergi(s?)-
sten 2 kleine voertjes Hooy
van boven, van t' Oos(ter?)
Stuk ingekregen.
Met Klaas gevist en
4lbgevangen. Gisteren
een Stark (?) naar Zwolle stark= stier ? vergelijk echter ook 28 okt. 1818
in den weide gezonden,
tegen 22 st. per week,
bij van dervoort
den waagmeester.
Den 15 July
den geheelen namiddag
sterken regen.
Den 16 July
S' voormiddags regen,
den Rogge gisteren f 4.2.-
Den 17, 18, 19, 20, 21 & 22 Julij
Wankelijk weer; met ver-
anderlijke winden. Twee
of drie dagen daaronder
zonder regen. Het binnen
gekomen hooy was meest
(al?) niet droog. deeze laaste
Dag was het zeer warm,
met een klaaren Hemel
(en?) weinig of geen wind,
de kooplieden Brouwer,
G. Engberts en een jongetje
van Jan Harms Drost zijn
op laastgemelden dag, des
morgens om 11 van hier
St. Petersburg vertrokken
in voorz. dagen ingekregen
1 voer Hooy uit Den Hot
2 - (K)l uit den nieuwen Gaarden
1 - uit den gaard. agt. de Waterl(?)
2 - Kl uit Smits gaarden.
den Rogge gaat(?) heden aan (?)
de markt f 3..7..- te Zw (olle?)
voorigen markt Dag f 2.--15.-
den Boekweit te Almelo f 2.-
den Zeer gemeenen pald Garst
3 St. de Paardeboonen bijna
niet meer te bekoomen
kosten f 1.- pr spint. de
Nieuwe aardappelen (18 St.?)
het Spint. Het gebuild
B.W. meel verkoopen tot(?)
4 St. Het brood bij ons
Zederd 8/d op geruimd(?) (kost?)
hier in de winkels 14 (?.)
Den 23 July
goed weer, betrokkene Lugt
met wind, gisteren en
heden de goordens voor
den Waterleidijk gemaaid,
Zommigen hebben voor een
paar dagen alhier reeds
Rogge, bij lange na niet
rijp, uit gebrek aan voedzel
beginnen te maaijen.
den 24 July tot 15 Augt.
in cluis, bestendig veran-
derlijk weder; weinige
dagen zonder regen.
Het Hooyen ging Sukkelijk,
dog Zommigen hebben het
redelijk goed ingekregen.
Heden drie weken onzen
laatsten binnen gekomen.
en hebben in 't getal 29 voertjes
den Rogge is voorigen week
gemaaid ten getalle van
(?)gesten &
(22?) Vymen (?) . Gisteren
12 voer Turf binnen gekregen.
den rogge geld thans 47 St
den Boekweit f 3.10 en 12.-
den vroege Haver voor eer-
gisteren gemaaid. de
aardappelen en byzonder (de?)
Boekweit staan mooij.
den 16 Aug
Een warme dag, S' avonds
Sterken weerligt en verren
donder. S' nagts eene
zwaare donderbui met
Hagel en Sterken regen..
den 17 augt.
Buyig weer met wind
en zonneschein tusschen
beiden.
den 18 Augt. tot den
1e September incluis
Dagelijks veranderlijk (weer?)
geduurig met regen ver-
zeld. Variabele Zuid en
z(uid?)weste, weste en N. weste
winden.
den 2 Sept Almelosche
kermis, een extra mooye
warme dag. Zuid Oosten
wind. den Contr. daalende
staat
staat op goed weer.
den 3 tot 11 Sept
in cluis, uitmuntend
mooy weer, Heldere
lugt en warm. de wind
is oost. den Contr. op mooij
weer. Beide laaste dagen
s' avonds weerligt.
den 12 Sept. Een byzonder
Schoone en warme dag.
tegens den avond sterke
weerligt; s' avonds verren
Donder. Om 10 uuren
een zwaare Donderbui
met regen uit het
Z. westen.
den 13 Sept.
goed wer, warm; meest
betrokkene lugt.
den 14 Sept.
gepasseerde nagt een
zwaare donderbui met
zeer sterke regen; waar
door het water zeer aan-
merklijk is gewassen
den 15 en 16 Sept
Twee mooije warme dagen.
Heden avond eenigzints
weerligt uit het westen.
Den Rogge kost thans 52(?) St(?)
Den Boekweit f 2.- den (.?.)
Boter 7 St. den reeds
binnengekomene Boekweit
is extra droog en weegt
110lben daarboven.
Het boekweiten meel
verkopen nu 2 St.
Den Haver op het Land en (?)
Boekweit is ongemeen
duur verkogt tot f 7.- (?)
de eerstgemelde to(.?.)
den laasten f 5.- en f.6(.-?)
VrijdZaturdag voormid-
dag omstreeks 9 uuren
zijnde den 13 Sept. 1817
is Grietje Kruijs gel(.?.)
van een zoon verlost.
Van 16 to 25 Sept.
Afwisselend weer met
Regen, wind en goed weer
tusschen beiden.
Den 26 Sept
S' namiddags een Don-
derbui, met eenige
harde flagen en sterken
regen.
Van Den 27 Sept tot
in begin October, Regen
agtig wer.
den 3, 4, 5, 6 & 7 October
Extra mooye dagen.
S' nagts harden vorst
den mest Zedert eenige
(.?.) t Land. Heden word
(.?.) bouwd. Men is drok
met aardappelen te
krabben. Den Boekweit
Komt thans schoon in.
Met het natte weer
is den prijs weer tot op
48 St. gerezen.

[1818]

Jan Kruijs houdt een jaar op met dagboekaantekeningen; pas op 28 oktober 1818 geeft hij een samenvattende terugblik op het voorgaande jaar
Hierop is een zagte Winter
gevolgt. Die al weder merk-
waardig weegens het hoogen
water is geweest. Weinig
van het voorledene winter
verschillende. Het voor-
jaar (1818) leverde goed wer op.
In het begin van de hooitijd
van t jaar 1818 was het
alreeds laag water. De visch(vangst?)
welken in den voorgaande nat-
te Somers zeer vermenig (.?.)
digt was, wierd toen bij me-
nigten gevangen. de voorden
van de Weteringen waren
reeds droog; en het water
in de Sloten (?) bijgevolg
al laag. Het Hooy w(as?)
droog en spoedig in. Het
Hooyland was byna voor geld (?)
niet te verhuuren, om dat
er aan gras geen gebrek
was. Onzen Woestenland en
Kleinenmaat om de helft
laten
laten hooyen door G. Stempfers.
den (?) man dagt het met
de droogte wel haast een
einde konde nemen, begon
het eerst regt sterk te drogen
met eene aanhoudenden Zwaare
hitte. Met Samet Jacob sint Jacobus = 25 juli
waren alle sloten opge-
droogd. agter den waterlei-
dyk was byna geen water
meer te vinden, ook voor
den Waterleidijk waren de
meeste sloten droog.
Veel visch versmachte
van dorst, en buiten gemeen
veel wierd er daaglyks
in het nog voorhanden
zynde water gevangen.
(De?) zelve hebben met een klein
(net?)tiggien, alleen en in eenige
(ker?)en, meer dan 70 ld
gevangen, waaronder een
snoek van 3 lb en Zulken
en Zwaardere zijn er veelen
aangetroffen. In t begin
van October [1818] heeft 2 of drie
dagen sterk geregent, waar
op weder eene aanhoudende
droogte tot heden zijnde den
28 October het gewoone winter(.?.)
is gevolgt. geene weten zig te
errinneren dat het om deze
tijd van ''t jaar over al zo
droog is geweest. de sloten
die niet uitgemoddert zijn,
zijn nog droog. Dog weinige
omtrend den huizen, of dit
is hun ten beurd gevallen.
Ook is er veel zand geschooten.
De wegen zijn zeer verbeterd.
De Dyken en Waterleidyken
aanmerkelyk verhoogd.
Zo dat dit jaar vruchtbaar
aan goede verbeteringen is
geweest. Den Boekweit
ofschoon aanvanglyk op het
land wat bevroren, is (.?.)
goed gelukt; en na (weinig?)
binnengekomen. Desg(elyks?)
den Turf. Den Roggen had (beter?)
kunnen zijn; dog met dit
alles ook veel slegter kunnen
zijn. De aardappelen komen
schraal by; dog konden ook
erger zijn. Zo dat men dit
jaar nog onder den middel-
maatige goede jaaren kan
rekenen. Dit voorjaar
is een plan voor een watermoolen
tot stand gebragt. De benoodigde
Gelden zyn bij vrywillige
intekening hoofdzaakelyk
door de ingezetenen van
het Westeinde, tot instand-
brenging derzelve bepaalt,
deeze bedragen ten naasten
by de Somma van f 7500.-
waarvoor dezelve vervolgens
door een Moolemakers Baas
uit den omtrek van Groningen
is aangenomen geworden;
om ze voor dit winter in
gereedheid te brengen.
Hij is hier aan thans drok
bezig. De vaart op Zwoll
is door het ongemeen weinige
water zo goed als gestremt;
het geen op onthoud door
gebrek aan materiaalen
veroorzaakt. Den eerste
Termyn van betaling der
beloofde penningen komt
zeer traag in. Veelen in
het Westeinde hebben meer(?)
beloofd als ze kunnen betaalen.
In den gepasseerden Meityd was
het Vhee duur; ook het Guste.
Ten diertyd een starke die nog
zes weken moeste dragen, ten
delden gekogt voor f 67.-
Ook in t voorjaar een oud
paard te Rijssen verkogt voor
f 60.- En te Ulzen een jong
4 jaar oud, vossede kleur werd
gekogt voor f 150.- De Osse
weleer in den Boedel van de
kinderen van Laer gekogt en
na de weide gedaan; die
na deze week terug zijn
verwagtende. Zou niet
best gegroeid zijn.
Op den 20 Sept. van Zwoll
pr Expresse, een Extract van
mijne aanstelling als Schout
door Zijne Majesteit den
koning, gedateerd op het (.?.)
den 10 Sept. ontfangen.
Engels op den 7d October door
Heeren Gedeputeerde Staaten
als Secretaris alhier be-
noemt. Zyn tot heden nog
beiden buiten functie.
Den 12 Novb 1818 vermeld was 1818, maar dit is (later?) doorgehaald en veranderd in 1819, datering is enigszins onduidelijk. Ik hou het op 1818
Als iets byzonders van dezen
herfst moet ik aantekenen;
dat er eene ongewoone menig-
te Ykkelen zijn gewassen.
Het geen men zig zoodanig
niet weet te errinneren.
Een ieder heeft zig van dezelve
tot voedzel en mesting voor
Varkens en Beesten voorzien.
Het is thans een kleine tak
van Negotie voor jongens
en ook voor behoeftige oude
lieden, die met het by een
zamelen derzelve menigen
Stuiver verdienen. Aanvang-
lyk kogt men het Spint,
voor 12 duiten; dog nu
koopt men ze voor een
stuiver. Zommigen zouden
eenen voorraad van 20 en
30 (?) Schepel hebben opgedaan.
De graaf van Rechteren
te Almelo zoude er 60
Schepels hebben. Ik zelf
hebbe er al 15 of 16 Schepel
gekogt; en gebruike ze om
de weide os, die niet wel
slagtbaar (?) was, nevens andere
Specie van meel en Lynkoeken
te messten; en geef hem
van eerstgemelde S'daags
2 Spint, zo rauw met geele
wortels daaronder. De vette
waar is zeer duur, 4 en 4
en 4 Stuivers het lb is de
gemeene gang. de vette varkens
en ook de mageren zyn hoog
in prys. 5 en 5 St. ruuw.
Wy zyn nog zonder varkens.
Hebben er op St. Martensmarkt
te Wierden geen kunnen
bekomen. De droogte houd
nog aan, voor eenige dagen
heeft het op een avond slegts
eenigzints geregent. De lugt
is Continueel zeer zagt ge-
weest. Dog eergisteren, gisteren
en vandaag is het koud met
wind. Ook heeft het deze
en voorige twee nagten matig (?)
gevroren. Zo dat het schynt (?)
dat de winter alreeds zyn
aanvang zal nemen.
De oudste menschen geheugd
eene zo aanhoudende droogte
niet.
In de voorige week zyn door
de Gedeputeerde Staten op
voordragt van Zijn Excellentie
den Heer Graaf van Rechteren
nog tot gemeenten raaden alhier
benoemt. Derk de Lange, Ber
Barent Schoenmaker, Berent
de Vries en Berent Hof,
Derk de Lange en Jan Harms
Drost, waren al eerder op
eene voorigen voordragt be-
noemt. Derk de Lange en
Barent Schoenmaker zullen
als Assessooren van den Schout
fungeeren. Zo dat de regering
vervolgens nu zal bestaan
uit den Schout, de Secretaris
en vijf gemeenten Raaden,
de Assessooren daar onder
begrepen. De nu aan den
Heer Gouverneur gedemenen(?)
daar de Installatie blijft
lang uit.
De Controleur heeft zederd
een geruimen tyd laag gestaan
op goed weer, mooi weer.
Thans Zuid Ooste wind.
13 & 14 Nov.
Mooi wer met vorst.
Contr. op goed weer.
15 Novbr
Dezen nagt harden wind
met Regen. S' morgens goed
weer, de Controleur gerezen
zynde, is weer dalenden.
In deze laatste dagen nog
5 6 Schepels Ykelen gekogt.
Dit jaar is mede gekenmerkt
door twee Branden (+) agt of (+) in de marge staat: 17 November 1818
veertien dagen voor Paasschen
brande het Huys van Frederik
Aman af. Zulks geschiede
op een agtermiddag, Terwyl
de vrouw (eten?) bezig waren
aan de wasch, de vlam
nam zo spoedig de overhand
dat selfs het vhee en het
Paard niet heeft gered kunnen
worden. Ymen, Honig,
wasch en byna de geheelen
Inboedel is verloren gegaan.
Het Huys was gelukkig in
de brand cas voor f 1200.-
Thans staat er weder een
allerbest boeren Huys in de
plaats.
Den 14d Octobr ll S' namid-
dags branden de Huysen
van Gerrit van de Schelfhorst,
alwaar de vlam uitbrak,
en van Mantjes Boer, des
zelfs Schuur en de Schuur
van Jan Harms af. Weinig
wierd er uit gemelde Huisen
geborgen; want in het eerste
was slegts een klein meisje
te huys en het andere was
het Slot op de deur, des
voorigen dags wierd er vuur
op het Huys van Kobus Bok-
hove gevonden. Het geen
juist intyds wierdt gebluscht.
Ook wierd bevonden onder
het grondhout aan de oost-
zyde, vooraan, dat ter dier
plaatse zig alaar (?) ook vuur
had bevonden. daar het
zelve grondhout van onderen
aangebrand was. over de
oorzaak van dit een en ander
is veel opspraak geweest,
dog geen onderzoek na ge-
schiedt; gelijk men wel
vermoed had dat gebeurd
zoude zyn.
16 Nov.
Dezen nagt heeft het stark
geregent. S' morgens donkere
lugt { de installatie van den
    { schout en gemeente raden
    { heeft den 23 Nov, plaats gehad.

[1819]

De datering is in deze periode wat lastig maar volgens mij moet hier het jaar 1819 beginnen, het betrefte echter een jaarverslag achteraf opgetekend in januari 1820
De winter is vervolgens
zagt geweest. Er is weinig
sneeuw gevallen.
De Somer van 1819 was weder
buitengemeen droog; en over
trof hierin nog den vorigen
somer verre. De gepasseerde
winter had ook geen water
opgeleverd. Zo dat alle sloten
zo wel binnen als buiten
den waterleidyk, de geheele
Aa, den Oudengraven, den
Stuwe, de Plassen Oosterd
(: in den Zwarten Plas is nog
wat water gebleven) op d(ever?)
dam. Het Hooy kwam
zeer schraal by. Al ons
hooiland gemaaid hebbende
leverde zulks maar even
in de Twintig voer op.
de Haver verdroogd al veele(?)
maalen. Den Roggen, Boekweit,
Aardappelen en verdere
goorden vrugten zyn wel
gelukt. De Herfst was
even zo droog als de Somer.
De Beesten gingen de ge-
heele maand October nog
in de Weide. Dit na Somer
wierd er ook met de Schout
van Tubbergen een plan beraamd
om een nieuwen weg naar
Geesteren aan teleggen. De
Gouverneur gaf Zijne toe-
stemming daar toe. Die
van Geesteren bragten ver-
volgens daartegen zwarig-
heden in. Ook zyn in dit
Somer veel Boerdiensten
gedaan. Het land aan de
Kersteeg is van de Vetker
het zijne afgegraven; en
dus is die weg tot aan de
Wetering toe, aanmerkelyk
verbreed en verbeterd. De
geheele Stuwe van den dyk
af aan tot zo verre onze ge-
regtigheid noordwaars loopt,
is opgegraven. De woesten
dyken zijn verhoogd en
breder gemaakt. den Schip-
sloot aan de Paterije uitge-
modderd; en den Hoevenweg
en Paterswal verhoogt.
Nog is den Ouden graven
uitgegraven en dien dyk hoger
gemaakt. Veele Muizen bevonden
zig dit jaar in de Bouwlanden;
en hebben aan Zommige mer-
kelyke Schade aan de Rogge
toegebragt. De droogte hield
tot in November aan; als
wanneer men nog weinig
water in de sloten vond.
Het winter stelde zig in t
begin van de Maand decemb.
ll. 1819 in. Een paar dagen
Steeg de koude S' morgens
en S' avonds tot 10 graden.
Een veertien dagen daarna
viel dooi weer in. En de vaart
kwam open. Dog dit duurde
slegts drie of vier dagen.
Als wanneer het weder be-
gon te vriezen. Hierop
volgde veel sneeuw. de
vorst bleef egter tot in

[1820]

Hier begint het jaar 1820; het is een verslag opgetekend in januari 1820
t' begin van Januarie 1820
weinig betekenen. den
8, 9, 10 en 11 Januarie
waren extra koude dagen.
Den 9 en 10d voorn. stond
de Termometer van Reaumur
op 12 graden; op den dag 5
6 graaden. En den 11den S'
morgens om 9 uur stond
dezelve op 16 graad; om
10 uur op 15 graad en S'
middags ten een uuren op
11 graad. Dit is eene ongewoone
koude in dit Climaat. Ik
hebbe aangemerkt dat de
Barometer geduurende deze
dagen, byzonder den 9den
extra ordinair hoog stond.
de Spiritus van de Controleur
tekende niet meer; en was
tot tegen het onderste koperen
Spykertje gezakt.. Van den
10 op de 11d had het in den
tyd van 19 uuren, in een
Byt agter de gruttery 2
duim Amsterdams dik ijs
gevroren. De Turfschippers
hebben een slegt jaar; de-
wyl in eerst door gebrek
aan water, en zederd wegens
den vorst, byna geen Turf.
is vervoerd geworden. In het
gepasseerde najaar is er een
Koornwerk op de Watermolen
gemaakt. Het geen nu zederd
eenige weken aan de gang
is. Het laat zig aanzien
dat zulks nog wel aan het
oogmerk zal voldoen.
den zelfden dag S' namiddags
4 uuren11 gr. S' avonds
half Elf uur 13 gr.
Den 12 Januarie 1820
s' morgens 9 uuren 15 graden,
koude. Op den middag
8 graden. De Controleur
dalende, staat onder mooij
weer. S' namiddags 4 uur
7 graad; met eenigzints
sneeuw.
Den 13 Januarie
Betrokkene lucht; s' morgens
9 uuren 6 graden en op den
middag 4 gr. koude. De Contr.
nog al dalende. S' avonds
half Elf 11 graad koude.
Heldere Lugt. den Contr.
dalende.
14 Januarie
S' morgens ten 10 uuren 6
graden koude; met betrok-
kene lucht. De Contr.
gr. onder bestendig weer
Staande. op den middag
5 graden. Heldere lucht.
S' avonds Elf uuren, met
helder weer, 12 graad
koude.
15 Januarie
S' morgens ten Negen
uuren, heldere lucht en
15 graden koude. De Contr.
ryzende, staat nog onder
goed weer. Op den mid-
dag 7 graden, s' avonds 5 gr.
16 Januarie, Zondag.
S' morgens nevelagtig, 3 gr
en op den middag i gr.
koude, den Contr. dalende.
s' avonds 5 gr.
17 Januarie
Zagt wer. Betrokkene lucht
met eenigzins vorst.
18 Januarie
Den geheelen dag sneeuw,
met weinig vorst. S' avonds
dooi weer met regen.
19 Januarie
Gepasseerden Nagt en heden
voormiddag regen en wind.
de sneeuw is byna reeds
verdweenen. De de Contr.
ryzende, staat op regen of
wind.
De knegt gisteren morgen
naar Zwolle vertrokken om
winkelwaaren te halen,
treft het slegt met weer en
weg.
Zederd een veertien dagen
houd zig hier een Jonge-
ling op van Zwolle, welke
zig bezighoud met het doen
van Oeffeningen. Zijn naam
is Berend .. zynde
een Timmerman van zyn
handwerk. Byna alle
avonden, dan by den eenen
dan by den anderen hebben
er by een komsten plaats; als
wanneer den toeloop ongeloof-
lyk groot is; en de Huizen
opgepropt van Menschen zijn.
Deze persoon, zegt men, bezit
groote gaven en kunde in
het godsdienstige. Zoo dat
hy veel opzien baard, en
ongemeen Credit bij die Clas-
se van menschen vind, die
voor het goede yveren, en
die men zomtyds ook met
den naam van Vroomen of
Fynen bestempeld. Onzen
Leerraar Gallois, of schoon
hij zulks denkelyk met
geen goede oogen aanziet
heeft zig tot nog toe met
deze Historie niet gemoeid.
Waarschynlyk uit ontzag
voor den groten aanhang
van Berend. Hij is gelogeerd
bij Claas Brouwer, die zig
zederd kortentyd ook onder
de leden van t Gezelschap
sorteert.
S' namiddags en S' avonds regen
en wind.
den 20 Jan:
Zagt en goed weer. De knegt
heden namiddag terug gekomen;
hebbende van het Posthoorn af
zeer slegten weg gehad.
den 21 Januarie
Gepasseerde nagt en byna
den gehelen dag tot 10 uuren
s' avonds heeft het gesneeuwd,
en tusschenbeide met Regen
verzeld. De Contr. dalende,
helderde de lucht vervolgens
op en liet zig tot vriezen aan-
zien.
den 22 Januarie
dezen nagt het het gevro-
ren en vriest nog; om 9 uur
s' morgens 4 gr. koude, m(et?)
een heldere lucht. Alles is
wederom met tamelyk dikke
sneeuw bedekt. Zoo dat men
weder in t volle winter
zit.
De levensmiddelen zijn niet
duur. Den Roggen geld 34 St.
de Boekweit 35 en 37 St. De
Groninger Haver 24 St. Hier ver-
boude ruim een daalder;
dog is weinig voorhanden.
Tans zijn ouderlingen B. Smelt,
Jannes de Witte, Gerhardus
Kruijs en Egbert Smelt; laast-
gemelden zijn gepasseerden Somer
aangesteld.
Men verneemt dat onder de
Kerkenraden met den Domenie
wegens Berend groote onenig-
heden rijzen. Men zegt dat
den Domenie wie dat die
persoon zig verwydere of dat
men hem met geweld daar
toe noodzaken te vertrekken.
Intusschen is hij nog hier
en vaart met zijn werkzaam-
heden voort.
J. Kunst is nog provisionele
Meester. Op 20 Octob. 1819
wierd er een vergelykend Exam
bepaald. Waar op niemand
verscheen; zederd heeft den op-
ziener en de Graaf Kunst zoeken
in tedringen; dog is door ons tegen gehouden
den 23 en 24 Jan:
goed weer. Het vroor eenigzins.
den 25 Jan:
Droog weer met regen en
wind.
den 26 Jan:
Regen en Sterke wind.
de Sneeuw is ten naastenbij
verdweenen.
den 27 Jan:
des morgens regen en
voorts goed weer. de wind
west.
den 28 Jan:
goed weer. Stil en betrok-
ken lucht. Berend is Giste-
ren weder vertrokken.
den 29, 30 en 31 Jan.
Extra mooy weer. Zondag
ll. is bij Publ. verboden dat er
Geene gezelschappen uit
meer dan twintig persoonen
bestaande, langer mogen
plaats hebben. Klagte van
zyden der Predikant over
de gehoudene talryke byeen-
komsten, hebben hiertoe
aanleiding gegeven.
den 1, 2 en 3 Febr.
Mooi wer, de laatste
twee nagten heeft het ta-
melyk sterk gevroren.
Van alle zyden komen droe-
vige tydingen van overstro-
mingen in; veele huizen
zyn weggespoeld en Vhee
verdronken.
den 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en
13 Febr,
Zagt en mooi wer. ?Heden
den 13d is Aaltje Winter verlost van eene
dogter? den 14 Febr.
dezen nagt heeft het ge
vroren, overdag vriezende
met mooi Weer.
den 15 Febr.
Gepasseerde Nagt iets
Sterker dan voorgaande
gevroren. Extra mooi.
weer. Het water zakt aanmer-
kelyk.
den 16 Febr.
Heden morgen ten 8 uuren 3
gr. koude met Schoon wer.
de Barometer staat hoog.
den 17 Febr.
s' morgens 9 uuren 2 gr. koude
met betrokkene lucht en iets
fijne Sneeuw. Vervolgens hel-
der. Het ys is nagenoeg bruik-
baar; dog op den dag broosch.
den 18 Febr.
goed wer. de koude iets
minder als gisteren.
Heden is hier eene Collecte
voor de ongelukkigen door de
jongstleden watersnood gew(eest?)
welke opgebragt heeft de
Somma van f 139..90(?) Cents
eenige der voornaamsten
hebben f 8.- en anderen f 6 en
zommigen f 2.50.- gegeven.
Onzen Domenie f 5.- en zijn
Moeder 9 St. Engels f 2--50-
en ik f 4.-- J. Engberts Jz
f 2--50- de commissie tot
inzameling dier penningen
bestond uit de Heeren E. Engberts
E. Smelt, L. Jansen, L. Joost,
G. Kruys en Engbert de Groot.
den 19 Febr.
Hedenmorgen eenigzins
Sneeuw. Vervolgens dooi
wer, met betrokkene lugt.
S' avonds Sneeuw; en
Ponsvisite by ons; Hiermede
zyn dezelve, naamlyk de
agtste, afgelopen. Eene
(.?.)trops(?) visite bij J. Engb. daaronder
begrepen.
den 20 Febr. Zondag.
Zagt vorst weer met half
betrokkene lucht.
den 21 Febr.
mooi weer; geen vorst.
den 22 Febr.
Idem. Eene voorjaarslucht.
Het water zakt meer en meer
en is onder een mid-
delmatige pijl. Onze dogter
Grietje; die hier een drie
weken heeft toegebragt, ver-
trekt heden weder na hare
residentie Almelo. Heden
publieke verkoop door Gerh.
Kosters van eenige mobilie(?)ere
Goederen en Timmermans gereed-
schap, waarby eenige Koebeesten
waren ingestoken; die op
eene na alle onverkogt zyn
gebleven. Een voertje Hooy van
hoogstens 350 lb gold f 5 en f 6
gulden. Het Stroo na rato.
T' is heden den geheelen dag
over 8 en 9 graden warmte met (?)
de Termometer van Reaumur.
Die van Fahrenheit word hier
niet na gerekent.
den 23 Febr.
Mooi weer. Warm.
den 24 Febr.
Buyig en Koude wind.
Heden is er voor de Landmil.
geloot. Het getal der Lotelingen
bedroeg Negentien.
den 25 Febr.
dezen Nagt vorst met Sterke
wind.
den 26 en 27 Febr.
gepasseerde beide nagten
tamelyk sterk gevroren;
met vry harde wind.
de wind blijft aanhouden.
en t is koud. den wind Oost
en Zuid Oost. den Contr.
staat laag.
den 28 Febr.
Goed weer; vorst met hel-
deren lucht. den Barometer
veranderlyk.
den 29 Febr.
Goed weer. S' avonds veran-
derlyk met wind en betrokke-
ne Lucht.
den 1 Maart
Stormagtig weer met Sneeuw
en Hagelbuijen; S' avonds
iets bedaarder.
den 2e Maart.
dezen nagt is den Controleur
tot boven veel regen of wind
geklommen. Van S' morgens
af Sterke Jagt Sneeuw. S'
middags 12 uuren is de Contr.
nog rijzende. De Sneeuw
heeft tot S' avons laat aangehou-
den. den Contr. toen dalende.
den 3 Maart
dezen nagt is weinig of geen
Sneeuw gevallen. Van S' morgens
agt tot 12 uuren weder Jagt
Sneeuw. Den dooi is byna
onmerkbaar. S' avonds vorst
met Heldere Lucht. 1 gr.
koude. Uit hoofde van de
dikke Sneeuw is de Almelo(osche?)
wagen op Zwoll weer terug
gekeerd. de post is ook niet
aangekomen.
den 4e Maart.
Heden morgen ten half
agt uuren 3 gr. koude.
T' is mooi wer en Heldere
lucht.
5-mrt
Heden nacht de vorst sterker
als den voorgaande. den
gehelen dag mooi weer.
den 6 Maart
Gisteren avond en dezen
nagt koud. Overdag zo wat
betrokken. De koude is
weder gebroken. Ooste Wind
met een hooge Barometer.
De Posten komen langzaam
aan; Byzonder de bovenland-
schen. Gisteren is het
kind van mijn broer Gerh.
gedoopt en hiet (?) Aaltje
en nog Agt anderen.
Den 7d Maart
Is (n?) een Koude nagt ge-
weest. S' morgens 9 uuren
5 gr. Koude. Tegen den
avond betrokken lucht en
fijne Sneeuw met Regen
vermengt.
den 8 en 9 Maart
S' nagts eenigzins vorst.
over dag dooi weer.
den 10, 11, 12, 13 en 14 Maart
Goed weer. Dan eens helder,
dan eens betrokken en dan
eens vogtig. In de drie
voorgaande nagten heeft het
niet gevroren. De Sneeuw
is op de Vlakten meest w(eg?)
dog daar de Zon geen kragt
heeft legt nog aanmerkelijk.
De Turfschippers beginnen
weer te varen. Het water
is door de langzamen do(oi?)
weinig of niet gerezen. Het (?)
Kooren en de gras grond
is groen te voorschyn gek(omen?)
zoo dat Zig nu alles voor-
deelig laat aanzien. De
voerragie zal buitengemeen
Schaars omkomen. Veel ve?
lyd zeker honger; dewyl
zommige niet dan stroo
en zulks dan nog in een
geringen voorraad bestaat,
hebben te vrezen. Het weer-
glas staat extra hoog. De
Termometer op 6 gr. warmte.
Van 15 tot 26 Maart, goed
weer na het jaargetyde,
schoon nu en dan Buijige
dagen en enkelde nagt vor-
sten.
Heden morgen ontvangen het
zekere bericht, dat de proce-
duure door mij in appel tegen
den ouden Regering van Vriezen-
veen op den 22 dezer in S'
Hage geheel ten mijnen
voordeele is beslist. Het
vonnis van den Regtbank
te Almelo is vernietigd
en de Partijen hunnen Eisch
ontzegt, met Condemnatie
(in?) de kosten.
den 9 Juny
Uitgang maart en de maand
April waren Schoon en
Vrugtbaar; zoo dat Onze
Beesten den 18 April in de
Weide zyn gegaan. In t
laast
laatst van April en 't grootste
gedeelte van Mey droogde
Sterk; zoo dat er weinig voor
Vhee in de Landen was te ha(len?).
Het was eenige tyden buiten (ge?)-
meen heet; zoo dat er van (tyd?)
tot tyd Drie Donderbuijen v(ielen?).
de Veenen wierden alle niet (?)
gebrand dewyl er wind in (?)-
ten was. De vrugten stonden g(.?.)
den 10 Juny
Heden ontstond alhier des (na)-
middags ten half drie uuren
Brand in de Schuur van Be(rend?)
Smelt Hz. waar door ook (zyn?)
Huis en de Huizen van (.?.)
Vrielink. Jan Fik en Schuuren?)
Smelt, wedw. Egbert Kob(us?) (en?)
dat van de wedw. Vugte(veen?)
Jannes Smit, in de as (.?.)
zijn geraakt. De meesten
Inboedel wierd gered. (.?.)
Van B. Smelt, Jan Smelt en (.?.)
Fik Stonden in de Brand (cas?)
f 2200.-- f 1000.-- en f (.?.)
Zederd het laatste Mey (was het?)
regen altyd regenagtig (.?.)
den 21 Junij
Zederd den 10 ll. alle dagen
regen, windig en koudig
gelyk de gehele maand
Juny; zoo dat de gaarden
vrugten
vrugten, Haver, Boekweit en
het grasgewas niet voort
willen. Johanna Kruys is
den 20 dezer zijnde gisteren,
met den postwagen naar Zwolle
vertrokken.
Het weer is vervolgens
niet byzonder geweest.
(Re?)gen en droogte hebben
(er?) bij afwisseling plaats
gevonden. den oogst was
(in?) allen opzicht gezegent.
(De?) Levensmiddelen daalden
(van?) tyd tot tyd in prys, en
(wi?)erden goedkoop. De Rogge
(was?) in den Herfst op 27 en(?)
(28?)St. de B.weit op 28 St en 29 St.
(De?) aardappelen op 20 St. de
(korf?). De Haver op 14 en 16
Stuivers. De vette waar
(wie?)rd mede goedkoop; het
(Vle?)es en Vet 2 en 3 St. het
(.?.), de Vette Varkens 3 St.
(.?.)uuw(?) en vervolgens m(.?.)
de Vellen 2 en 3 St. Onze
Koe koste f 105.-- woog 68(?) lb
waaronder 120 lb vet. de prijzen
liepen vervolgens nog lager.
Jan Kruijs nov. 1820

 

© 2011 Transcriptie gemaakt door Frans Harwig in samenwerking met Erik Berkhof.